START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
BAZYLIA

 

Nazwa ³aciñska
Ocimum basilicum

Pozyskiwanie
Olejek otrzymuje siê z kwitn±cych wierzcho³ków i li¶ci.

Charakterystyka

Uprawiana od co najmniej 4000 lat, bazylia miewa³a ró¿n± opiniê. Pochodzi z Indii, gdzie uchodzi³a za ¶wiête ziele, chroni±ce przez z³em. Stamt±d zawêdrowa³a do staro¿ytnej Grecji, gdzie sta³a siê symbolem wrogo¶ci i szaleñstwa. Do Europy dotar³a w po³owie XVI wieku. Stosowano j± zarówno jako przyprawê, jak i lekarstwo  (g³ównie na niestrawno¶æ ¿o³±dka) a olejku tej ro¶liny u¿ywano do perfumowania tabaki.W³a¶ciwo¶ci olejku
Active Image u³atwia trawienie, oddychanie
Active Image dzia³a koj±co, uspokajaj±co
Active Image relaksuje miê¶nie
Active Image rozja¶nia umys³
Active Image poprawia nastrój
Active Image oczyszcza
Active Image afrodyzjak
Active Image pobudza umys³
Active Image wspomaga koncentracj±
Active Image od¶wie¿a
Active Image ³agodzi podra¿nienia skóry

Uwaga
Nie nale¿y stosowaæ w czasie ci±¿y

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL