START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
SOSNA
- dzia³a antyseptycznie,
- przeziêbienie, grypa, angina, zapalenie zatok, katar, kaszel,
- dzia³a rozgrzewaj±co
- reumatyzm, artretyzm,
- stymuluje pracê uk³adu kr±¿enia,
- zwiêksza odporno¶æ organizmu

Farmakopealny (leczniczy) olejek eteryczny sosnowy otrzymuje siê z igie³ sosny Pinus silvestris, sosny zwyczajnej wystêpuj±cej w pó³nocnej Europie (tak¿e w Polsce). Sosna to wysokie, ca³orocznie zielone drzewo o korze br±zowej z lekkim odcieniem czerwonym, szarozielonych ig³ach, sto¿kowatych, br±zowych szyszkach i pomarañczowych kwiatach. Istnieje wiele ró¿nych odmian sosny, których olejki posiadaj± ca³kowicie ró¿ne w³a¶ciwo¶ci. Zatem bardzo wa¿ne jest, aby znaæ dok³adnie nazwê gatunku drzewa, z którego wyprodukowano olejek. Uwa¿a siê, ¿e najlepsze jako¶ciowo olejki pochodz± z ro¶lin rosn±cych w Pó³nocnej czê¶ci Europy i Azji (w tym z Syberii) i gdy otrzymywane s± wiosn± i latem. Do nich nale¿y olejek pochodz±cy z igie³ sosny pinus silvestris. Olejek jest produktem destylacji z par± wodn± igie³, m³odych ga³±zek i szyszek (wydajno¶æ ok. 0,3%). Gorsze jako¶ciowo olejki pochodz± z drewna. Olejek sosnowy jest jasno¿ó³ty, i ma mocny, balsamiczny, ¿ywiczny zapach.
 


ZASTOSOWANIE

             Najczê¶ciej olejek sosnowy stosuje siê do leczenia infekcji górnych dróg oddechowych i zatok. Ma dzia³anie wykrztu¶ne i równocze¶nie bardzo silnie antyseptyczne. Najlepiej nadaje siê do inhalacji parowych stosowanych kilka razy dziennie. Inhalacje sosnowe s± stosowane przy przeziêbieniach, katarach i bólach gard³a. Olejku sosnowego mo¿na u¿ywaæ w tych wypadkach samego lub w po³±czeniu z olejkiem eukaliptusowym, który dodatkowo bardzo skutecznei udra¿nia kana³y nosowe.
               W literaturze podaje siê zê olejek sosnowy ma dzia³anie oczyszczaj±ce nerki (stosowany w k±pieli) i st±d jest dobry na zapalenie pêcherza, w±troby i problemy z prostat±. Dziêki w³a¶ciwo¶ciom rozgrzewaj±cym mo¿e ³agodziæ bóle reumatyczne i go¶æcowe, rwy kulszowej i artretyzmu, st±d jest czêsto dodawany do olejków i pianek k±pielowych. Jednak w k±pieli, je¶li olejek sosnowy dodaje siê bezpo¶rednio do wody w postaci nie rozcieñczonej, nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, poniewa¿ mo¿e wywo³aæ podra¿nienia skóry. Dlatego do k±pieli olejek nale¿y podawaæ w strumieñ wlewanej wody, aby go rozprowadziæ w maksymalnie rozdrobnionej postaci i nale¿y nie dopuszczaæ do gromadzenia siê olejku na powierzchni wody Olejek ten dzia³a te¿ pobudzaj±co i od¶wie¿aj±co przy zmêczeniu umys³owym. Usuwa objawy zmêczenia i wyczerpania nerwowego. Ma te¿ dzia³anie wzmacniaj±ce system immunologiczny - zwiêksza odporno¶æ organizmu.

Olejek sosnowy stosuje siê do :

masa¿u - infekcje dróg oddechowych, bronchit, kaszel, przeziêbienie grypa, zapalenie zatok, a tak¿e bóle reumatyczne i go¶æcowe, infekcje pêcherza i kamica nerkowa, zmêczenie umys³owe.

k±pieli - infekcje dróg oddechowych, bronchit, kaszel, przeziêbienie, grypa, zapalenie zatok, bóle reumatyczne i go¶æcowe, infekcje pêcherza i kamica nerkowa, zmêczenie umys³owe

inhalacji i aromatyzacji powietrza - infekcje dróg oddechowych, bronchit, kaszel, przeziêbienie, grypa, zapalenie zatok, zmêczenie umys³owe

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL