START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
DRZEWO POMARAÑCZOWE
- dzia³a uspakajaj±co
- depresje, stany lêkowe, napiêcia nerwowe, nadpobudliwo¶æ,
- u³atwia zasypianie przy bezsenno¶ci


OLEJEK POMARAÑCZOWY - Naturalny olejek eteryczny pozyskuje siê z owoców drzewa s³odkiej pomarañczy (Citrus aurantium var. Dulcis). Drzewo pomarañczowe jest wiecznie zielone i pochodzi z Dalekiego Wschodu, g³ównie Chin i Indii. Aromatyczne owoce pomarañczy dotar³y do Europy dopiero w XVI wieku, jednak ze wzglêdu na to, ¿e by³ to drogi i rzadki surowiec, w medycynie znalaz³ tam zastosowanie stosunkowo pó¼no, a mianowicie pod koniec siedemnastego wieku. Obecnie g³ównymi producentami olejku pomarañczowego s±: USA, Brazylia, Hiszpania, Izrael, Argentyna, W³ochy i Maroko. Jest wytwarzany metod± t³oczenia na zimno, czyli poprzez zwyk³e wyciskanie otartej, zewnêtrznej czê¶ci skórki owocu lub skórki pozosta³ej po wyci¶niêciu soku (wydajno¶æ 0,3-0,5%). Ma intensywny, z³oto¿ó³ty kolor i ¶wie¿y, s³odki zapach, typowy dla pomarañczowych skórek. Dzisiaj olejek nale¿y do najtañszych, poniewa¿ jest wytwarzany praktycznie z odpadów, jakimi s± przecie¿ skórki pozostaj±ce przy produkcji soku. Z tego powodu raczej nie bywa fa³szowany. Znany jest równie¿ olejek pozyskiwany ze skórek pomarañczy gorzkiej (Citrus aurantium var.amara), zwanej tak¿e sewilsk±. Kolor tego olejku jest porównywalny z kolorem olejku z owoców s³odkiej pomarañczy, jednak zapach ma odrobinê delikatniejszy.
 


ZASTOSOWANIE

             W³a¶ciwo¶ci olejku pomarañczowego pokrywaj± siê w niema³ym stopniu z w³a¶ciwo¶ciami olejku pokrewnego, a mianowicie neroli, który jest otrzymywany z kwiatów pomarañczowych. Oprócz charakterystycznego dla olejków cytrusowych dzia³ania antyseptycznego, wykazuje równie¿ bardzo skuteczne dzia³anie uspokajaj±ce, ³agodz±ce nadmiern± nerwowo¶æ, pomaga my¶leæ pozytywnie. Z tego powodu doskonale sprawdza siê przy leczeniu ró¿nego rodzaju depresji, stanów lêkowych, napiêæ nerwowych, bezsenno¶ci. Pomaga przy spazmach, drgawkach, skurczach miê¶ni. Jest jednym z najpopularniejszych olejków stosowanych na du¿± skalê w przemy¶le spo¿ywczym jako dodatek do s³odyczy i napojów w celu aromatyzacji oraz tak¿e w przemy¶le kosmetycznym i perfumeryjnym. Daje ciekawe mieszanki z wieloma olejkami pozyskiwanymi z ro¶lin przyprawowych - cynamonowym, muszkato³owym, go¼dzikowym, a tak¿e z lawendowym. Jest bardzo dobrym olejkiem k±pielowym w okresie ch³odów, jednak nale¿y stosowaæ go w niewielkiej ilo¶ci (do czterech kropli na wannê), aby nie dosz³o do podra¿nieñ skóry.

UWAGA: Olejku i mieszanek, które go zawieraj± nie stosuje siê na skórê bezpo¶rednio przed opalaniem (ekspozycja na s³oñce) lub wizyt± w solarium (lampy UV), poniewa¿ wzmaga wra¿liwo¶æ skóry, co mo¿e byæ przyczyn± poparzeñ.

Olejek POMARAÑCZOWY stosuje siê do :


masa¿ - dzia³a uspakajaj±co, depresje, stany lêkowe, napiêcia nerwowe, nadpobudliwo¶æ, u³atwia zasypianie przy bezsenno¶ci.

k±piel - dzia³a uspakajaj±co, depresje, stany lêkowe, napiêcia nerwowe, nadpobudliwo¶æ, u³atwia zasypianie przy bezsenno¶ci.

inhalacje i aromatyzacja powietrza - dzia³a uspakajaj±co, depresje, stany lêkowe, napiêcia nerwowe, nadpobudliwo¶æ, u³atwia zasypianie przy bezsenno¶ci.

 

 

POLEÆ ZNAJOMEMU | DRUKUJ STR

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL