START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
DRZEWKO HERBACIANE
- zwalcza bakterie, grzyby i wirusy
- jest stosowany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, grypie, anginie, przeziêbieniu,
- stymuluje pracê uk³adu immunologicznego,
- zwalcza tr±dzik,
- stosowany do pielêgnacji skóry,

 

OLEJEK Z DRZEWKA HERBACIANEGO inaczej nazywany z drzewka "TI" lub tea tree oil otrzymuje siê z ro¶liny malaleuca alternifolia - Naturalny olejek eteryczny produkuje siê z li¶ci i ma³ych ga³±zek drzewa, a w³a¶ciwie krzewu (bior±c pod uwagê jego ma³e rozmiary), przy zastosowaniu destylacji parowej. Li¶cie drzewka herbacianego maj± iglasty kszta³t, natomiast kwiaty kolor ¿ó³tawy lub lekko fioletowy. Drzewokrzew ro¶nie dziko w miejscach bagnistych na terenie Australii, a obecnie jest tam równie¿ uprawiany na plantacjach. Do Europy zosta³ przywieziony w 1927 roku i szybko uznany jako ro¶lina lecznicza. Nazwa ro¶liny sugeruje "powi±zania" z herbat± - zosta³a nadana przez za³ogê statku kapitana Cooka, jednak jest to mylne, poniewa¿ kiedy¶ napar z li¶ci tego drzewka tylko zastêpowa³ marynarzom prawdziw± herbatê. By³ substytutem napoju herbacianego o podobnych w³a¶ciwo¶ciach antyszkorbutowych.
 

ZASTOSOWANIE

             Od wieków Aborygeni, rdzenni mieszkañcy Australii doceniaj± cenne i ró¿norodne w³a¶ciwo¶ci olejku z drzewa herbacianego. Od wieków stosuj± go jako lekarstwo, g³ównie do odka¿ania zainfekowanych ran. Nic dziwnego, jest uznawany za olejek o najsilniejszych w³a¶ciwo¶ciach antybakteryjnych, antywirusowych i wykazuje dzia³anie przeciwgrzybicze. Skutecznie zatrzymuje ró¿ne procesy infekcyjne (gard³a, jamy ustnej, dróg oddechowych, dróg moczowych, pochwy), z powodzeniem jest stosowany przy przeziêbieniu i grypie. Chroni przed chorobami tropikalnymi, co zosta³o wykorzystane ju¿ podczas II wojny ¶wiatowej. ¯o³nierze walcz±cy w tropikach mieli ten olejek w swoich podrêcznych apteczkach. Warto go stosowaæ zapobiegawczo, zanim dojdzie do infekcji, poniewa¿ wzmacnia uk³ad odporno¶ciowy. Wyj±tkowo dobrze radzi sobie z chorobami i problemami skórnymi. Jest u¿ywany do leczenia tr±dziku, krost, brodawek, t³ustej cery, grzybicy miêdzypalcowej, grzybicy g³owy, ple¶niawek, wyprysków. Jest pomocnym ¶rodkiem usuwaj±cym zmiany skórne wywo³ane przez obecno¶æ grzyba z gatunku Candida albicans. Oczyszcza i odka¿a skórê. Jest zbawienny, gdy jest popêkana i szorstka, ³agodzi oparzenia s³oneczne, korzystnie wp³ywa na zabli¼nianie siê ran. Wyci±g z tej ro¶liny jest popularnym sk³adnikiem myde³ o dzia³aniu leczniczym, past do zêbów, dezodorantów, szamponów. Dodatkow± zalet± olejku jest to, ¿e wykazuje dzia³anie uspokajaj±ce. £agodzi stres zwi±zany m. in. z zabiegami chirurgicznymi, niweluje zdenerwowanie, a nawet pomaga przy histerycznych napadach. Mo¿na go równie¿ stosowaæ w celu pozbycia siê paso¿ytów, np. pche³, wszy, czy nawet paso¿ytów jelit. Stosuje siê go w mieszankach z olejkami: sosnowym, lawendowym, cytrynowym, sza³wiowy lub geraniowym.

Olejek Z DRZEWKA HERBACIANEGO stosuje siê do :

masa¿ - zwalcza bakterie, grzyby i wirusy, jest stosowany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, grypie, anginie, przeziêbieniu, stymuluje pracê uk³adu immunologicznego, zwalcza tr±dzik, stosowany do pielêgnacji skóry.

k±piel - zwalcza bakterie, grzyby i wirusy, jest stosowany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, grypie, anginie, przeziêbieniu, stymuluje pracê uk³adu immunologicznego, zwalcza tr±dzik, stosowany do pielêgnacji skóry.

inhalacje i aromatyzacja powietrza - zwalcza bakterie, grzyby i wirusy, jest stosowany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, grypie, anginie, przeziêbieniu, stymuluje pracê uk³adu immunologicznego.

             Ponownie przypominamy, i¿ podane w pozycjach ksi±¿kowych o aromaterapii wskazania w leczeniu niektórych schorzeñ, nie zast±pi± lekarza, szczególnie przy powa¿nych dolegliwo¶ciach.
 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL