START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
ROZMARYN

- stymuluje centralny uk³ad nerwowy,
- depresje, zmêczenie psychiczne, wzmo¿one napiêcie, trudno¶ci w zapamiêtywaniu,
- tonizuje pracê serca, ³agodzi dolegliwo¶ci zwi±zane z ¿ylakami,
- u³atwia oddychanie w czasie kataru, ³agodzi kaszel przy przeziêbieniu, grypie,

Rozmaryn lekarski ( rosmarinus officinalis ) jest krzewem wiecznie zielonym o w±skich li¶ciach przypominaj±cych ig³y i silnym, charakterystycznym zapachu lekko zbli¿onym do zapachu eukaliptusowego. Olejek rozmarynowy nale¿y do najczê¶ciej stosowanych olejków w¶ród olejków pochodz±cych z ro¶lin z rodziny wargowych ( Labiatae ). Rozmaryn najczê¶ciej wystêpuje w klimacie ¶ródziemnomorskim, chocia¿ wystêpuje w ca³ej Europie. Rozmaryn by³ jedn± z najwcze¶niej stosowanych w medycynie ro¶lin. Mia³ swoje zastosowanie jako przyprawa konserwuj±ca ¿ywno¶æ, w niektórych krajach by³ ro¶lin± stosowan± w obrz±dkach religijnych. Istnieje wiele podgatunków i odmian rozmarynu, które w du¿ym stopniu warunkuj± sk³ad chemiczny olejku. G³ównym sk³adnikiem jest eukaliptol ( 1,8-cyneol ) 20%-50%, nastêpnie: alfa-pinen do 25%, kamfora, borneol ,kamfen. Wyró¿nia siê nastêpuj±ce odmiany olejku rozmarynowego: cyneolowy (eukaliptolowy) 40% cyneolu (pochodzenie - W³ochy, Maroko, Tunezja); kamforowy - 25% kamfory (Francja); alfa-pinenowo - werbenowy (25% alfa-pinenu 25% werbenonu ) Korsyka, Algieria; alfa-pinenowo -cyneolowy ( 20% alfa-pinenu, 30% cyneolu ) Jugos³awia, Grecja, Hiszpania. 
 

ZASTOSOWANIE

             Inhalacje z olejkiem rozmarynowym dzia³aj± stymuluj±co na centralny uk³ad nerwowy w tym mózg. Od kilkuset lat uwa¿a siê ¿e rozmaryn rozja¶niaj± umys³ u³atwiaj±c proces my¶lenia i poprawia pamiêæ. W literaturze mo¿na te¿ spotkaæ informacje, ¿e dobre rezultaty daje stosowanie rozmarynu przy oziêb³o¶ci seksualnej i apatii. Olejek stosowany w bardzo ma³ych ilo¶ciach w niektórych przypadkach pomaga przy epilepsji i parali¿u, oczywi¶cie w przypadku, gdy komórki nerwowe nie zosta³y trwale uszkodzone.
            Jak wiele olejków olejek rozmarynowy dzia³a antyseptycznie dlatego stosuje siê w formie inhalacji przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Przy pielêgnacji skóry i w³osów z powodzeniem wykorzystuje siê jego w³a¶ciwo¶ci antybakteryjne i antygrzybicze. Olejek pobudza kr±¿enie, stymuluje pracê serca, reguluje ci¶nienie krwi. W literaturze podaje siê te¿ ¿e olejek rozmarynowy ma pozytywne dzia³anie przy zaburzeniach menstruacyjnych, zmniejsza celluliti. Uwa¿a siê te¿ ¿e ma dzia³anie wzmacniaj±ce uk³ad immunologiczny. Olejek rozmarynowy jest dobrym ¶rodkiem przeciwbólowym, równocze¶nie, w przeciwieñstwie do innych olejków nie daje efektu uspokajaj±cego Stosuje siê go przy bólach reumatycznych i masa¿ach zmêczonych, sforsowanych miê¶ni. Dlatego siê uznaje siê, ¿e jest to jeden z najcenniejszych olejków aromaterapeutycznych.

Olejek rozmarynowy stosuje siê do :

masa¿u - zmêczenie umys³owe, k³opoty z pamiêci±, apatia seksualna, infekcje górnych dróg oddechowych, a tak¿e bóle reumatyczne i go¶æcowe, do pielêgnacji skóry i w³osów, zbyt niskie ci¶nienie krwi.

k±pieli - zmêczenie umys³owe, k³opoty z pamiêci±, apatia seksualna, infekcje górnych dróg oddechowych, bóle reumatyczne i go¶æcowe, do pielêgnacji skóry i w³osów, zbyt niskie ci¶nienie krwi.

inhalacji i aromatyzacji powietrza - infekcje dróg oddechowych, zmêczenie umys³owe, k³opoty z pamiêci±, apatia seksualna, zbyt niskie ci¶nienie krwi.

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL