START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
MIÊTA
- dzia³a antyseptycznie
- przeziêbienie, grypa, angina, zapalenie zatok, katar, kaszel
- ³agodzi bóle g³owy, menstruacyjne, skutki uk±szeñ owadów
- przyspiesza gojenie siê oparzeñ i ran
- stymuluj±ce pracê uk³adu nerwowego i kr±¿enia
- dzia³a uspokajaj±co
- polecany przy bezsenno¶ci, nadpobudliwo¶ci, nerwicach

              Miêta pieprzowa ( mentha piperita ) jest wieloletni± ro¶lin± pochodz±c± z Europy, znan± i stosowan± od tysiêcy lat, przede wszystkim przy problemach trawiennych np. niestrawno¶ci, kolkach, md³o¶ciach. Dzia³a rozkurczowo na miê¶nie g³adkie ¿o³±dka i jelit. Podobne dzia³anie ma olejek miêtowy. G³ównym jego sk³adnikiem jest mentol nastêpnie menton, limonen, menten i fellandren. Miêta jest jedn± z nielicznych ro¶lin, które akumuluj± najwiêksz± ilo¶æ olejku przed kwitnieniem, zwykle obserwuje siê wzrost ilo¶ci olejku w okresie od powstania p±ków do pe³nego kwitnienia b±d¼ stê¿enie olejku w ro¶linie pozostaje niezmienne w cyklu wegetacyjnym. W przypadku miêty jednak korzystniejsze jest przesuniêcie zbioru na okres po kwitnieniu, nawet kosztem obni¿enia wydajno¶ci. Wynika to z tego, i¿ przed kwitnieniem zawarto¶æ mentolu - najwa¿niejszego terapeutycznie sk³adnika - wynosi 16%-22%, a niepo¿±danego mentonu (warunkuj±cego gorzki smak) 31%-48%. Po kwitnieniu zawarto¶æ mentonu maleje do 6%-10% a mentolu ro¶nie do 52%. 
 Olejek miêtowy u¿ywany jest w przemy¶le farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym i spo¿ywczym. 
 

ZASTOSOWANIE

                  W literaturze z dziedziny Aromaterapii podaje siê, ¿e olejek miêtowy stosuje do inhalacjii przy przeziêbieniach i grypie, czêsto w po³±czeniu z olejkiem lawendowym. Bardzo dobrze udra¿nia kana³y nosowe i zatoki . K±piele z dodatkiem olejku (nie wiêcej ni¿ trzy krople na wannê) maj± dzia³anie rozgrzewaj±ce i antyreumatyczne. 
Parówka z olejkiem miêtowym ³agodnie oczyszcza skórê  zw³aszcza tr±dzikow±. Zimne kompresy z olejków miêtowego i lawendowego przyk³ada siê na czo³o przy bólach g³owy . Przeciwstawne dzia³anie olejków: miêtowego - stymuluj±ce i lawendowego - uspokajaj±ce, skutecznie eliminuje przyczyny dolegliwo¶ci. 
 Mocny zapach olejku miêtowego dzia³a odstraszaj±co na owady i gryzonie dla spotêgowania efektu mo¿na po³±czyæ go np. z olejkiem eukaliptusowym.
 Przeciwskazaniem do stosowania olejku miêtowego i miêty jest równoczesne stosowanie leków homeopatycznych. Zbyt d³ugie i nadmierne za¿ywanie miêty mo¿e spowodowaæ zak³ócenia snu i bezsenno¶æ.
Olejek miêtowy stosuje siê do :

k±pieli - problemach ¿o³±dkowych, infekcjach górnych dróg oddechowych, schorzeniach reumatycznych
masa¿u - przy depresjach, zmeczeniu psychofizycznym, przy bólach reumatycznych.
inhalacji i aromatyzacji powietrza - infekcje górnych dróg oddechowych, przeziêbienie, grypa 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL