START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
LAWENDA
- jest antybakteryjny i przeciwwirusowy
- pomaga przy infekcjach górnych dróg oddechowych, przeziêbieniu, katarze
- pobudza przy nadmiernej senno¶ci
- ³agodzi ból przy migrenie, bólu g³owy

 Naturalny olejek eteryczny otrzymywany jest z ro¶liny Lavandula officinalis (czasami bywa nazywany Lavandula augustifolia lub Lavandula vera). Ro¶nie g³ównie na po³udniowych zboczach gór. Lawenda ro¶nie w ca³ej Europie, nawet w Anglii dok±d zosta³a sprowadzona przez Rzymian, lecz najlepsza gatunkowo lawenda pochodzi z krajów basenu Morza ¦ródziemnego. Najlepsze jako¶ciowo olejki uzyskuje siê z ro¶lin zbieranych na wysoko¶ci od 700 do 1400 m n.p.m. Na uwagê zas³uguj± równie¿ obszary po³o¿one w basenie Morza Czarnego (g³ównie Bu³garia i Turcja).
         W literaturze z dziedziny Aromaterapii podaje siê, ¿e jako jeden z pierwszych olejek lawendowy wykorzysta³ w medycynie Rene Maurice Gattefosse kiedy osobi¶cie stwierdzi³ zdumiewaj±ce w³a¶ciwo¶ci lecznicze olejku w przypadku oparzeñ. Szybko wyleczy³ sobie poparzon± rêkê stosuj±c ok³ady roztworu olejku lawendowego. To w³a¶nie on uznawany jest za autora terminu Aromaterapia. Znane jest wykorzystywanie olejku lawendowego przez doktora Jean'a Valnet'a do leczenia powa¿nych poparzeñ i ran doznanych przez francuskich ¿o³nierzy podczas wojny. Ze wzglêdu na antyseptyczne i przeciwbólowe dzia³anie olejku lawendowego stosowany jest w³a¶nie przy oparzeniach i zranieniach, gdy¿ zapobiega infekcjom i powstawaniu blizn. 
 

ZASTOSOWANIE

             Jednak literatura podaje znacznie szersze zastosowanie olejku lawendowego w lecznictwie. Mówi siê o nim jako o olejku o najbardziej wszechstronnym dzia³aniu. Jego przeciwbólowe, antyseptyczne i antybiotyczne w³a¶ciwo¶ci sprawiaj± i¿ olejek ten mo¿e byæ doskona³ym lekiem przy przeziêbieniu lub grypie, ³agodzi kaszel, katar i zapalenie zatok. W takich przypadkach najlepsze okazuj± siê byæ inhalacje. Lawenda ma te¿ dzia³anie uspokajaj±ce. £agodzi depresje, lêki, stany podenerwowania., u³atwia zasypianie - szczególnie przy bezsenno¶ci spowodowanej zdenerwowaniem. Z drugiej strony pobudza przy ociê¿a³o¶ci umys³owej i zmêczeniu psychicznym - stymuluje pracê uk³adu nerwowego.
             Przeciwbólowe dzia³anie olejku lawendowego wykorzystuje siê przy bólach g³owy, migrenach (mo¿na kilka kropli delikatnie wetrzeæ w skroñ lub po³o¿yæ zimny kompres na czo³o lub kark), a tak¿e przy bólach menstruacyjnych (ok³ady). Uwa¿a siê, i¿ olejek pomocny jest równie¿ przy nieregularnym cyklu i problemach menopauzy). Olejek ten stosuje siê przy bólach reumatycznych i miê¶niobólach (k±piele lub masa¿). Bakteriobójcze i grzybobójcze dzia³anie olejku czêsto wykorzystuje siê do pielêgnacji skóry a szczególnie w walce z grzybicami skóry, stanami zapalnymi skóry, egzemami, a nawet z tr±dzikiem, ³upie¿em i rozstêpami skóry.
             Olejek zapobiega gromadzeniu siê p³ynów w organizmie dziêki czemu mo¿e byæ wykorzystywany w leczeniu cellulite i oty³o¶ci (k±piele, masa¿).
             Olejek lawendowy bardzo czêsto wykorzystywany jest jako ¶rodek odstraszaj±cy owady. Szczególnie znany jest ze swego repelencyjnego dzia³ania na mole, ale skutecznie odstrasza równie¿ inne owady jak na przyk³ad komary. Olejek lawendowy znakomicie ³agodzi skutki uk±szeñ owadów.
             Olejek lawendowy dobry jest do stosowania w mieszankach. Dzia³anie olejku pog³êbia siê je¶li zastosuje siê go w po³±czeniu z innymi olejkami np.: z rozmarynowym (przy miê¶niobólach), z melisy (egzemy), z bergamotowym lub cytrynowym (odstrasza komary),. Z drugiej strony lawenda podwy¿sza skuteczno¶æ innych olejków z którymi jest zmieszana.
             W sprzeda¿y czêsto wystêpuje olejek tzw. Lawendynowy lavandula fragrance, który zapachowo trudny jest do odró¿nienia od prawdziwego olejku lawendy lekarskiej lavandula officinalis. Jednak nie posiada on wspomnianych wy¿ej w³a¶ciwo¶ci leczniczych i jest du¿o tañszy. Zatem zawsze upewnijmy siê z jakiej ro¶liny pochodzi dany olejek (czy producent podaje nazwê ³aciñsk± ro¶liny).

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL