START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
EUKALIPTUS
- dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo,
- kaszel, grypa, przeziêbienie, angina, zapalenie zatok,
- dzia³a przeciwbólowo i rozgrzewaj±co,
- reumatyzm, artretyzm, nerwobóle, miê¶niobóle,
- dzia³a pobudzaj±co,
- depresje, niskie ci¶nienie

OLEJEK EUKALIPTUSOWY - Najczê¶ciej spotykanym olejkiem eukaliptusowym jest olejek pochodz±cy z tzw. "drzewa gumowego" (Eucalyptus globulus), Olejek eukaliptusowy kojarzy nam siê z Australi±, gdzie wystêpuje ponad 700 gatunków tej ro¶liny i gdzie tradycja pozyskiwania i wykorzystywania terapeutycznego tego olejku jest najd³u¿sza. Ale obecnie zdecydowanie najwiêkszym producentem olejku eukaliptusowego s± Chiny, gdzie wytwarza siê 80% ¶wiatowej produkcji tego niezwykle cennego leczniczego olejku eterycznego. Do¶æ du¿a produkcja tego olejku usytuowane jest równie¿ w Indiach. Poza Australi±, Chinami i Indiami zawsze zielone drzewa eukaliptusa uprawiane s± i rosn± dziko w Afryce Pó³nocnej, Europie Po³udniowej (Hiszpanii), w Ameryce Po³udniowej (Brazylii) i Pó³nocnej (USA - Kalifornii) a tak¿e w Rosji. Li¶cie dojrza³ych drzew s± d³ugie, spiczaste, nakrapiane, w kolorze ¿ó³tozielonym. M³odsze egzemplarze maj± natomiast li¶cie okr±g³e lub owalne, niebieskawozielone, ze srebrnym po³yskiem. Olejek otrzymuje siê zarówno z m³odych, jak i starych li¶ci, a tak¿e koñców ga³±zek przez destylacjê z par± wodn±. Olejek eukaliptusowy jest bezbarwny lub jasno¿ó³ty i ma intensywny, ¶wie¿y zapach, a g³ównym jego sk³adnikiem jest eukaliptol (oko³o 70 - 85%). Unosz±ce siê niebieskawe opary olejku nad lasami eukaliptusowymi w Australi sta³y siê ¿ród³em nazwy Gór B³ekinych w okolicach Sydney. £atwopalne olejki czêsto te¿ s± przyczyn± po¿arów lasów, które jednak w warunkach austalijskiej przyrody s± elementem niezbêdnym do samoregeneracji szybko odradzaj±cej siê struktury ¶rodowiska. 

ZASTOSOWANIE

             Eukaliptus jest czêsto u¿ywany w zabiegach inhalacyjnych w leczeniu przeziêbienia i kataru. Skutecznie przeczyszcza kana³y nosowe, Jest powszechnie stosowanym sk³adnikiem leków wykrztu¶nych, ¶rodków od¶wie¿aj±cych oddech i antyseptycznych (krople, syropy, cukierki, pasty do zêbów, gumy do ¿ucia). Najwa¿niejsze jego w³a¶ciwo¶ci to zdolno¶ci bakteriobójcze i antywirusowe. Olejek wykazuje równie¿ dzia³anie moczopêdne. Przy jego u¿yciu z powodzeniem leczy siê infekcje dróg moczowych. Antyseptyczne i zdrowotne w³a¶ciwo¶ci eukaliptusa by³y bardzo dobrze znane australijskim aborygenom. Leczyli oni rany (i to do¶æ powa¿ne) przyk³adaj±c do nich li¶cie tej ro¶liny. Czê¶æ lekarzy - chirurgów u¿ywa równie¿ roztworów eukaliptusowych do przemywania szwów pooperacyjnych i do nas±czania gazy do pooperacyjnych opatrunków. S± one tak¿e skuteczne w leczeniu oparzeñ, przyspieszaj± bowiem regeneracjê uszkodzonych tkanek. Olejek eukaliptusowy stosowany jest równie¿ w przypadkach zaka¿eñ i obrzêków, a tak¿e przy wypryskach skórnych i innych stanach zapalnych skóry. Pomaga przy leczeniu zmian (pêcherze) zwi±zanych z opryszczk± narz±dów p³ciowych, opryszczk± warg, osp± wietrzn± i pó³pa¶cem. Olejek stosowany do masa¿u ³agodzi bóle reumatyczne, artretyczne, miê¶niowe i bóle zwi±zane z zapaleniem ¶ciêgien. Daje dobre efekty przy masowaniu sforsowanych miê¶ni. Ma równie¿ w³a¶ciwo¶ci repelencyjne (odstraszaj±ce owady) mo¿e te¿ byæ u¿yty do têpienia paso¿ytów. Zapach eukaliptusa dzia³a odstraszaj±co na moskity oraz inne owady.

Uwaga: nie stosowaæ tego olejku przy wysokim ci¶nieniu krwi lub epilepsji oraz w czasie u¿ywania leków homeopatycznych.

Olejek eukaliptusowy stosuje siê do :

masa¿u - dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, zwalcza kaszel, grypê, przeziêbienie, anginê, stan zapaleny zatok, dzia³a przeciwbólowo i rozgrzewaj±co, reumatyzm, artretyzm, nerwobóle, miê¶niobóle, dzia³a pobudzaj±co, pomaga przy depresji i niskim ci¶nieniu

k±pieli - dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, zwalcza kaszel, grypê, przeziêbienie, anginê, stan zapaleny zatok, dzia³a przeciwbólowo i rozgrzewaj±co, reumatyzm, artretyzm, nerwobóle, miê¶niobóle, dzia³a pobudzaj±co, pomaga przy depresji i niskim ci¶nieniu

inhalacji i aromatyzacji powietrza dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, zwalcza kaszel, grypê, przeziêbienie, anginê, stan zapaleny zatok, dzia³a pobudzaj±co, pomaga przy depresji i niskim ci¶nieniu
 

 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL