START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Centrum Medyczne KA-MED

Centrum Medyczne KA-MED  to zespó³ piêciu przychodni na terenie województwa ³ódzkiego ¶wiadcz±cych us³ugi medyczne bezp³atnie z umow± NFZ i komercyjnie.  W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej  do dyspozycji pacjenta jest wybrany lekarz internista , lekarz pediatra , pielêgniarka ¶rodowiskowa i po³o¿na w Aleksandrowie £ódzkim, Pabianicach, R±bieniu i Tomaszowie Mazowieckim. Wykonywane s± badania USG, EKG, szczepienia. Ponadto w przychodniach ¶wiadczona jest równie¿ specjalistyczna opieka medyczna, w ramach której m.in. w Aleksandrowie £ódzkim przyjmuj± lekarze specjali¶ci  tacy jak: dermatologginekologokulistalaryngologneurologkardiologurologortopedapsychiatra. Centrum Medyczne KA-MED zajmuje siê równie¿ udzielaniem ¶wiadczeñ zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja  znajduje siê w Aleksandrowie £ódzkim przy ul. Sk³odowskiej 3. Równie¿ w Aleksandrowie £ódzkim przyjmuje stomatolog / dentysta . W gabinecie stomatologicznym mo¿na wykonaæ piaskowanie zêbów, wybielanie zêbów, RTG zêba.

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL