START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Opieka pielêgniarska £ód¼ D&J Medica

Jak bardzo wa¿nym zawodem w s³u¿bie zdrowia jest pielêgniarka przekonujemy siê dopiero gdy potrzebujemy pierwszej pomocy. Opieka pielêgniarska zawiera wiele elementów pocz±wszy od zwyk³ej pomocy poprzez wszelkiego rodzaju zabiegi (zastrzyki, cewnikowanie, zmiana opatrunków) po kompleksow± opiekê nad osobami starszymi a czasami nawet udzielanie pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach.

£ódzkie pielêgniarki pracuj±ce w firmie D&J Medica s± wy¶mienicie przygotowane teoretycznie i praktycznie do udzielania fachowej pomocy pielêgniarskiej. Drobne us³ugi medyczne jak i pe³n± opiekê nad chorym lub osobami starszymi wykonuj± one w sposób profesjonalny.

Firma D&J MEDICA Ratownictwo Medyczne i Pielêgniarstwo to rzetelny partner w niesieniu pomocy. Na rynku ³ódzkim jak i ogólnopolskim zbudowa³a ju¿ sobie renomê profesjonalnej opieki medycznej. Pielêgniarze i pielêgniarki nieustannie kszta³c± swoj± wiedzê by móc wykorzystaæ nabyte umiejêtno¶ci w swoich dzia³aniach medycznych. Dbaj±c o Pañstwa bezpieczeñstwo i zdrowie pielêgniarki na terenie £odzi s± dostêpne ca³± dobê tak by w nag³ych sytuacjach mog³y udzieliæ pomocy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z ofert± D&J Medica: http://www.djmedica.pl/

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL