START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pier¶cieñ ró¿ - zapachowe produkty do cia³a
ImageCzyste kastylijskie myd³o ró¿ane Dra Bronnera i czaruj±cy leszczynowo- ró¿any tonik 2 Tayers.
 
 
 
Ró¿a prawdopodobnie odebra³a wiêcej ho³du na pi¶mie i w piosenkach ni¿ jakikolwiek inny kwiat; bez wiêkszego trudu ka¿dy z ³atwo¶ci± mo¿e przypomnieæ jeden czy dwa znane cytaty o ró¿y. Ostatnio zda³em sobie sprawê, ¿e moim w³asnym kszta³tuj±cym mnie  literackie spotkaniem z obrazem ró¿y by³a dzieciêca klasyczna ksi±¿ka „Ma³y Ksi±¿ê” Antoine’a de Exupery’ego. Ró¿a jest drug± pod wzglêdem wa¿no¶ci postaci± opowiadania: by³a pró¿na i kokieteryjna, ale skrycie krucha, a jej relacje z Ma³ym Ksiêciem symbolizuj± z³o¿ono¶æ mi³o¶ci. (Jako dziecko by³am równie¿ pod wielkim  wra¿eniem ukazania ró¿y w wersji filmowej Ma³ego Ksiêcia.)

Chocia¿ ró¿a jest moim ulubionym punktem w perfumerii, próbujê nie omawiaæ tematu produktów o zapachu ró¿y tylko dlatego, ¿e nie chcê byæ monotonny. Jednak czerwiec jest miesi±cem ró¿, wiêc zamierzam zaspokoiæ siê dziêki wskazaniu tutaj kilku ostatnich ulubionych zapachów

Czyste kastylijskie myd³o ró¿ane Dra Bronnera ma ¶wie¿y, prawie owocowo- ró¿any zapach z nut± maliny. Cz³onkowie grupy dyskusyjnej Makeup Alley’s Go Green zawsze nad±¿aj± za nowymi sposobami u¿ywania myde³ Dra Bronnera; nie jestem tak kreatywny, ale jestem zadowolony z mojego myd³a ró¿anego stosowanym jako ¿el pod prysznic, rozcieñczony w plastikowej butelce, jako myd³o do r±k lub jako pianka do golenia.

Innym wieloczynno¶ciowym produktem jest czaruj±cy leszczynowo- ró¿any tonik 2 Tayers. Mo¿esz stosowaæ go na twarz z pomoc± wacika, po umyciu, aby przynie¶æ ulgê twojej skórze i usun±æ wszelkie uporczywe ¶lady twojego ¶rodka czyszcz±cego. Mo¿esz tak¿e wlaæ trochê do butelki z rozpylaczem i spryskaæ delikatnie na ca³e cia³o po prysznicu w gor±cy dzieñ lub na twarz kiedykolwiek odczujesz potrzebê od¶wie¿enia.  Zapach to ró¿ano- wodny aromat, lekko s³odki, ale ¶wie¿y.

Myd³o „rose voda”

Marokañskie myd³o mi³osne z Voda Soap po prostu mo¿e byæ najpiêkniejszym myd³em, jaki kiedykolwiek u¿ywa³e¶. Mój ukochany przyjaciel da³ mi jedn± kostkê na urodziny w jaki¶ czerwiec i zachwyca³am siê nim d³ugo przed tym, jak w koñcu zanios³am je blisko ³azienki. Ka¿da nierówno wyciêta, rêcznie robiona kostka jest wysadzana prawdziwymi p±kami ró¿ i jest perfumowana za pomoc± mieszanki nuty kwiatowych, ró¿anych i subtelnych, le¶nych przypraw.

Balsam do ust o zapachu ró¿y? Cudownie!  Balsam do ust o zapachu ró¿y jest produkowany z organicznego bu³garskiego olejku ró¿anego na bazie olejków orzecha laskowego, wosku pszczelego i witaminy E? Nawet lepiej! Organiczny bu³garski ró¿any balsam do ust, uzupe³niaj±cy witaminowe ust firmy Alteya nawil¿a, goi i oczyszcza tak mocno, jak mo¿e balsam do ust. Jego zapach jest nieco md³y, podobnie do zmia¿d¿onego p³atka ró¿y.

EO jest inn± wiarygodn± mark± zdrowego piêkna i wszystkie jego preparaty do w³osów zawieraj± mnóstwo naturalnych sk³adników. Ró¿ano- rumiankowy szampon nawil¿aj±cy EO i od¿ywka do w³osów s± przeznaczone do w³osów suchych i zniszczonych; dobrze siê pieni± kiedy tylko wmasujesz je dobrze w bardzo wilgotne w³osy i zmywaj± siê dobrze, nie pozostawiaj±c ¿adnych resztek. Pachn± delikatnie, lekko mydlan± ró¿±, delikatnie o¿ywione nutk± rumianku.

 

 

t³um. Karolina Gr±dzka

¼ród³o: scent.com

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL