START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Erotyczna moc zapachu
ImageStaraj±c siê o wzglêdy kobiety mi³a woñ mo¿e zdzia³aæ cuda. Zwyk³y zapach, tak? Badania naukowców wykaza³y, i¿ kobiety maj± bardziej rozwiniêty zmys³ powonienia ni¿ mê¿czy¼ni, wiêc nawet je¶li nie wyczujesz pewnego zapachu jest szansa, ¿e jej siê uda.

Postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami by pozbyæ siê przykrych zapachów i zast±piæ je tymi inspiruj±cymi.

Spraw by Twoje cia³o pachnia³o!

Nic tak dobrze nie zmyje niechcianego zapachu jak ¿el pod prysznic, wiêc zast±p nim stosowane dot±d myd³o. Wybierz  delikatny, aczkolwiek subtelny zapach. Stosuj w niewielkich ilo¶ciach. Spróbuj równie¿ musn±æ wod± koloñsk± miejsca, których wcze¶niej nie perfumowa³e¶ i pozwól jej na ich odkrycie.

Zapach na seks

Jedyn± drog± do nadania po¶cieli wyró¿niaj±cego siê, zmys³owego zapachu jest jednoczene u¿ywanie p³ynu do p³ukania i proszku do prania. Firma Downey produkuje trzy zapachy p³ynów wyj±tkowo dzia³aj±cych na kobiece zmys³y: lilia wodna i ja¶min, ¶wietno¶æ poranku i kapryfolium, wanilia i lawenda. Tylko w ten sposób bêdziesz siê wyró¿niaæ.
Cytryna i pomarañcza: redukuje znu¿enie i zdenerwowanie, dodaje otuchy oraz od¶wie¿a.
Ja¶min: jest afrodyzjakiem, odpowiedzialnym za wywo³anie euforii.
Ró¿a: zapach dzia³aj±cy na kobiety jak afrodyzjak.
Ylang-ylang: indonezyjski kwiat o pikantnym zapachu, wywo³uj±cy podniecenie seksualne
Drzewko sanda³owe: wzmaga uniesienie seksualne poprzez paraprzywspó³czulny uk³ad nerwowy, odgrywaj±cy wa¿n± rolê podczas podniecenia seksualnego.

Bardziej efektywne od tradycyjnych ¶wiec s± ¶wiece zapachowe lub dyfuzor z olejkiem zapachowym, emituj±ce zapachy i roznosz±ceje po ca³ym pomieszczeniu.

Pobud¼ jej pamiêæ  zapachow±

Wed³ug reklam telewizyjnych zapach jest zmys³em najbardziej zwi±zanym z pamiêci±. Co to znaczy? Je¶li mo¿esz pobudzaæ jej nos swoim zapachem, to tak jakby¶ wyry³ na maleñkiej czê¶ci jej mózgu swoje imiê.
Oto sposób: Przed wyj¶ciem do pracy po¿ycz jej szalik spryskany charakterystyczn± dla Ciebie wod± koloñsk±. Przy ka¿dym poci±gniêciu nosem, zapach utkwi w jej pamiêci. A mo¿e pozwolisz jej spaæ w swojej koszulce (zw³aszcza je¶li mieszkacie razem). Wtedy, nawet podczas Twojej nieobecno¶ci ona bêdzie o Tobie my¶leæ.

Feromony
Ciê¿ko stwierdziæ czy dzieje siê tak za spraw± feromonów (substancji wytwarzanych przez ssaki, pobudzaj±cych sferê seksualn±) , poniewa¿ nie istnieje typowa ludzka odpowied¼ czy reakcja na ich dzia³anie.

Kilka lat temu naukowcy o¶wiadczyli, i¿ narz±d Jacobsona (VNO zwanym inaczej organem lemieszowym) zwykle nie jest aktywny u ludzi, nie znaczy to jednak, ¿e w ogóle nie dzia³a. Oznacza to, i¿ mimo, ¿e feromony istniej± nie mamy dowodów na to, ¿e sprowokujemy kogo¶ dziêki ich dzia³aniu.

Mimo, ogólnemu przekonaniu, i¿ woda koloñska po³±czona z feromonami nie ma w³a¶ciwo¶ci przyci±gaj±cych p³eæ przeciwn±, wielu producentów upiera siê, i¿ tak w³a¶nie jest. Musisz wiêc upewniæ siê czy kobieta reaguje na dan± woñ czy nie, ale… ka¿da pomoc mo¿e okazaæ siê przydatn±.

Wejd¼ do jej nosa i g³owy
I jeszcze jedno – trzymaj z daleko od pokoju go¶cinnego i swojej sypialni takie rzeczy jak: nieprzyjemnie pachn±ce buty, rzeczy do prania, miseczki zwierz±t, ¶mieci. Sprz±tnij te rzeczy, a nastêpnie zneutralizuj ¼ród³o ich smrodu, w ten sposób oczy¶cisz powietrze, a w domu zacznie panowaæ mi³y zapach.
Je¶li zadowolisz jej nos, to ³atwiej Ci bêdzie dogodziæ jej cia³u, umys³owi i duszy. Odpowiedni zapach mo¿e od razu wprawiæ j± w dogodny nastrój na seks, wiêc lepiej dowiedz siê co to za zapach i zrób jego zapasy.

 

t³um. Magdalena Gzara

 

 

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL