START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
FDA spowodowa³a ansomiê
ImageAmerykañska Agencja ds. ¯ywno¶ci i Leków (FDA) jako odpowiedzialnego za spowodowanie anosmii - wskazuje Zicam.
 
Dwa i pó³ roku po procesie przeciwko producentom Zicamu i ¿elu do nosa Cold-EEZE, który rozpocz±³ siê w styczniu 2006 r., w którym wytwórcy nie poczuli siê winnymi spowodowania anosmii (ca³kowitej utraty wêchu) u 340 osób wysuwaj±cych oskar¿enie, FDA ustali³a, ¿e anosmiê wywo³uje najprawdopodobniej aplikacja donosowa glukonianu cynku, który jest aktywnym sk³adnikiem tych leków.

Po zanalizowaniu kolejnych 131 skarg od konsumentów donosz±cych o utracie wêchu, FDA zaleci³a dzisiaj (16 czerwca 2009r.), aby przestaæ u¿ywaæ donosowych produktów Zicam, zawieraj±cych glikonian cynku. Od dawna wiadomo, ¿e donosowo przyjmowany cynk pora¿a nerwy wêchowe u ludzi i zwierz±t, lecz, poniewa¿ produkty oparte na cynku figuruj± w prawie FDA na li¶cie leków homeopatycznych, przed wej¶ciem na rynek nie wymagaj± one pozwolenia FDA.

Agencja FDA zaleca, aby posiadaj±cy te produkty natychmiast zaprzestali ich przyjmowania, a ponadto wystosowali list do producenta Matrixx Initiatives zapowiadaj±cy, ¿e firma nie powinna sprzedawaæ leków bez atestu i ¿e etykiety produktów nie zawieraj± odpowiednich informacji o ryzyku utraty wêchu.

Cold-EEZE zaprzesta³o sprzeda¿y swego sprayu do nosa w 2004r. i lek jest teraz dostêpny tylko w formie tabletek do ssania lub do po³kniêcia, w zwi±zku z czym nie obejmuje go decyzja FDA odno¶nie donosowych sprayów. Leki, które wymienione s± w ostrze¿eniu, to:

¯el do nosa przeciw przeziêbieniu Zicam Cold Remedy (15ml)
Gaziki do nosa Zicam Cold Remedy (20 sztuk)
Gaziki do nosa Zicam Cold Remedy dla dzieci (20 sztuk)

Agencja FDA utrzymuje, ¿e produkty te s± szkodliwe i mog± trwale uszkadzaæ wêch. W szczególno¶ci problem dotyczy dzieci, które nie potrafi± w³a¶ciwie oceniæ, czy ich wêch siê pogorszy³. Choæ nie tak upo¶ledzaj±ca jak utrata wzroku lub s³uchu, utrata wêchu równie¿ niesie ze sob± powa¿ne zagro¿enia dla zdrowia i bezpieczeñstwa – wêch ostrzega przed zepsutym jedzeniem, wyciekiem gazu, po¿arem, a poza tym pozwala cieszyæ siê smacznym posi³kiem.
 
 
t³um. Izabela ¯urwska
¼ród³o: whiffguys.com
 
nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL