START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Perfumy Britney Spears - Believe
ImageTo rzecz aspiracji- konsumenci mog± kupiæ styl ¿ycia gwiazd poprzez u¿ywanie ich perfum.. Mog± nie tylko poczuæ siê jak gwiazdy, ale tak¿e pachnieæ tak jak one.
- Mary Ellen Lapsansky z Fragrance Foundation, cytowana w Celebrities, wype³ni³a tymi     perfumami ca³± sklepow± ladê.

 
To typowe wyt³umaczenie na szeroko rozpowszechnione zapotrzebowanie na zapachy tworzone przez celebrytów, ale ja  nigdy nie by³am do niego przekonana. „Styl ¿ycia gwiazdy” czêsto wygl±da jak niemi³a przestroga, przypominaj±ca, aby byæ bardzo ostro¿nym w tym, czego siê sobie ¿yczy, albo jest ilustracj± starego przys³owia g³osz±cego, ¿e pieni±dze szczê¶cia nie daj±. Jakiekolwiek jest twoje zdanie na ten temat, Britney Spears, której ostatni zapach, Believe, w³a¶nie pojawi³ siê w sklepach, mo¿e mieæ problemy ze znalezieniem nabywców swoich perfum, je¶li mia³yby one przek³adaæ siê na jej styl ¿ycia w ostatnim okresie. W tym roku, przynajmniej do tej pory, Britney ogoli³a g³owê, rozpoczê³a leczenie i by³a oskar¿ona o dwukrotne u¿ywanie swojego cia³a dla jej perfum. Poza tym Britney zosta³a wy¶miana z powodu swojego ¿a³osnego wystêpu na tegorocznych MTV Video Music Awards, porzuci³a opiekê nad dwojgiem swoich dzieci, a ca³kiem niedawno wybuch³ skandal z sex- nagraniem.

Perfumy Britney Spears Believe, okre¶lone na zewnêtrznym opakowaniu jako Still, pojawiaj± siê wraz z niejasno ironicznym wersem: „najwspanialsz± wolno¶ci± jest wiara w siebie”. Jakkolwiek wiadomo¶æ t± odbior± fani, najwa¿niejsze, ¿e jest ona widoczna. Jednak zacznê od tego, co dobre, czyli od opakowania. Zewnêtrzne pude³ko (zobacz po prawej) jest zabawne,  ale nie tandetne, a buteleczka, o prostym trójk±tnych liniach, stanowi ten sam zestaw figlarno¶ci i elegancji. Wszystko to tworzy jakby ¶wiadectwo dojrzewania Britney, odrzucaj±cej swój dawny styl, widoczny w  jej perfumach Curious i Fantasy.

Je¶li spodziewasz siê, tak jak ja, ¿e z opakowania podp³ynie soczysty zapach, bêdziesz dosyæ zawiedziony: to typowy, kwiatowo- owocowy zapach prosto od m³odej celebrytki. Na pocz±tku czujemy aromat s³odkiego d¿emu owocowego („apetyczna górna nuta mi±¿szu gujawy i z³otej mandarynki”), który powoli uspokaja siê przechodz±c w czyste, wci±¿ s³odkie kwiaty („kobiece wiciokrzewy… przeplataj±ce siê z zapachem kwitn±cej lipy”), zanim stopi siê z bladym aromatem pi¿ma, dosyæ czytelnym,  ale z odrobin± ciep³ej cukierkowej wanilii („aura paczuli otulona jest zmys³owym bursztynem i ró¿ow± pralink±”).

Mimo wszystko, Believe jest perfekcyjnie przyjemny, jak najbardziej nadaj±cy siê do noszenia i du¿o  milszy ni¿ Midnight Fantasy. Je¶li mia³abym wybieraæ jedn± z linii Britney Spears jako mój zapach- wizytówkê, wybra³abym Believe, z oryginaln± woni± Fantasy zamkniêt± po raz drugi. Jest to odpowiedni poziom, aby powiedzieæ, ¿e zapach jest raczej anonimowy, ale mimo to dosyæ wyra¼ny. Oczywi¶cie, masowy popyt na perfumy celebrytów zwi±zany jest z tym, co dzieje siê dooko³a samych gwiazd,  wiêc okre¶lenie „przyjemny ale anonimowy” powinno uczyniæ Believe niez³ym testem dla Elizabeth Arden: je¶li perfum ten siê nie sprzeda, nabywcy perfum nie bêd± chcieli ju¿ kupowaæ czego¶, na czym bêdzie widnia³o nazwisko Britney.

Brinety Spears Believe jest dostêpny w buteleczkach o pojemno¶ci 50, albo 100 ml jako Eau de Parfum. Dodane pó¼niej: powinnam by³a wspomnieæ, ¿e czas trwania zapachu nie jest rewelacyjny- perfum czuæ tak, jakby by³a to Eau de Toilette, a nie Eau de Parfum, a Fantasy trwa przez jak±¶ milê.

 

t³um. Martyna Orze³

¼ród³o: NowSmellThis.com

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL