START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Olejki do k±pieli w aromaterapii
ImageCiep³a k±piel to najlepszy sposób na rozlu¼nienie po ciê¿kim dniu w pracy czy domu. Od wieków ludzie doceniaj± relaksacyjne i lecznicze w³a¶ciwo¶ci cieplej wody. Obecnie robimy jednak krok do przodu i dodajemy odrobinê ciep³a w postaci zapachowych olejków do k±pieli.

Olejki do k±pieli szybko sta³y siê wybornymi towarami do relaksuj±cej k±pieli. Nie tylko nadaj± naszej k±pieli inny wymiar  poprzez wspania³e zapachy, lecz tak¿e posiadaj± w³a¶ciwo¶ci lecznicze, które ka¿dy z nas doceni. Dla przyk³adu, dodaj±c olejek z pelargonii mo¿na za³agodziæ objawy zespo³u napiêcia przedmiesi±czkowego, a tak¿e bóle i zapalenia stawów. Olejek z miry pomaga w przypadku zaburzeñ uk³adu oddechowego oraz uk³adu trawiennego pobudzaj±c organy trawienne. Regularne stosowanie olejków do k±pieli zmiêkcza i o¿ywia cia³o, eliminuje suche partie i otwiera pory, pozwalaj±c przenikn±æ olejkowi w g³±b skóry.

Olejki do k±pieli s± czêsto mieszank± wyci±gów z sezamu, orzechów, jojoba, kokosów lub oleku zawieraj±cego witamina E. Ceny olejków bardzo siê od siebie ró¿ni±, wiêc ich wybór jest kwesti± indywidualn±. Na przyk³ad, czysty olejek zawieraj±cy witaminê E mo¿e do tanich nie nale¿eæ,  mimo to przygotowana w domu naturalna mieszanka z orzechów czy oliwy nie wyniesie nas drogo. Niemniej jednak coraz bardziej popularne staj± siê bezzapachowe olejki do k±pieli, wybierane przez tych, którym zale¿y przede wszystkim na odpowiednim nawil¿eniu skóry.

Olejki przynosz± równie¿ korzy¶ci psychiczne, poniewa¿ wiêkszo¶æ ludzi uwielbia zapach swojej emulsji do k±pieli. Aromaterapia jest popularn± form± relaksu, a tego typu olejki maj± w tym swój udzia³. Dodaj±c swój ulubiony olejek zapachowy k±piel staje siê niezwyk³ym do¶wiadczeniem, wp³ywaj±cym pozytywnie zarówno na cia³o jak i umys³. Znanymi elementami aromaterapii s±: ylang ylang, ró¿a, drzewo cytrusowe, lawenda, cukrownica trójlistna, bergamotka i krwawnik pospolity. Uwaga, sprawd¼ sk³adniki  zanim je ze sob± wymieszasz, poniewa¿ mo¿e siê okazaæ, i¿ masz uczulenie na który¶ z nich np., orzechy, migda³owiec. Olejki z koñczyny czy czarnego pieprzu czêsto stanowi± element kompozycji zapachowej, chocia¿ mog± podra¿niaæ skórê, dlatego nale¿y je stosowaæ w ma³ych i wywa¿onych ilo¶ciach.

Przygotowanie w³asnego olejku do k±pieli jest zadaniem do¶æ prostym. Bazy i sk³adniki olejku mo¿na bez problemów dostaæ u producentów, a nawet w sklepach spo¿ywczych. Przepisów na tego typu olejki jest mnóstwo, a  przygotowanie w³asnego daje uczucie satysfakcji  oraz jest zabawn± drog± do urozmaicenia k±pieli.

 

t³um. Magdalena Gzara

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL