START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Paris Hilton Siren - recenzja perfum
Czas leci. Paris Hilton zaczê³a swoj± przygodê ze ¶wiatem zapachów w 2004 roku i dzi¶ jest kim¶, kto naprawdê dobrze siê na tym zna. Jej najnowszy zapach dla kobiet Siren zosta³ wprowadzony  na rynek tego lata. Siren jest jej szóstym zapachem dla kobiet i dziewi±tym spo¶ród wszystkich (wcze¶niej pojawi³y siê trzy zapachy dla mê¿czyzn, ale wydaje siê ¿e Paris da³a sobie ostatnio spokój z mêskimi perfumami).

Podsumowuj±c wszystkie zapachy Hilton, my¶lê, ¿e pierwszy zapach, o nazwie Paris Hilton by³ w porz±dku - nie by³  wprawdzie genialny, ale odpowiedni. Perfumy Just Me by³y trochê gorsze, ale równie¿ dziedziczka paradoksalnie te¿ nie mia³a siê najlepiej, dlatego mam do nich pewnego rodzaju s³abo¶æ. Can Can nie by³y zbyt dobre i te¿ nie wydarzy³o siê nic  ¶miesznego, aby wszystko o¿ywiæ, a zapach Fairy Dust by³ mniej wiêcej na tym samym poziomie. Widaæ wiêc, ¿e nie jestem jakim¶ zagorza³ym fanem zapachów Hilton. Ogólnie rzecz bior±c, pomimo tego ¿e przemys³ oficjalnie zaakceptowa³ liniê Hilton, s±dzê ¿e nie dorównuje ona takim gwiazdom jak Britney Spears, J Lo czy Mariah Carey, które s± po prostu lepsze.

Perfumy Siren s± w porz±dku, mo¿e nawet wiêcej ni¿ w porz±dku. My¶lê, ¿e powinienem by³ wyci±gn±æ wszystkie perfumy Paris Hilton i zdecydowaæ, które z nich wolê, ale tego nie zrobi³em. Nuta g³owy perfum Siren jest s³odka i owocowa, z intensywnym, lecz w³a¶ciwie nierozpoznawalnym zapachem kwiatowym, do¶æ szybko wy³aniaj±cym siê po zetkniêciu ze skór±. Jest co¶ krzykliwego na wstêpie, ale kremowa ,,kokosowa orchidea” wszystko ³agodzi (pozosta³e nuty: mandarynka,  nektar z moreli, uroczyn czerwony, kapryfolium, lilia wodna, wanilia, drzewo sanda³owe i kremowe pi¿mo). Przez krótk± chwilê w perfumie mo¿na wyczuæ co¶ lekko tropikalnego czy pla¿owego.

W miarê ulatniania siê zapachu, nuty kwiatowe, jak równie¿ to tropikalne"co¶" staj± siê coraz mniej wyra¼ne, a to co pozostaje to ciep³y cukierek: wanilia i karmel z odrobin± drzewnego pi¿ma. Przez chwilê ca³o¶æ pachnie jak trochê gorsza i tañsza wersja Juicy Couture’s Viva La Juicy*, pó¼niej wszystko to wygasa. Je¿eli podobaj± Ci siê perfumy Siren i je¶li masz trochê pieniêdzy do wydania , mo¿na  zrobiæ sobie przyjemno¶æ i wypróbowaæ  Viva La Juicy. Zapach ten nie jest tak krzykliwy na pocz±tku ani tak p³aski na koñcu.

Paris Hilton Siren zosta³ stworzony przez perfumiarza Honorine Blanc. Zapach dostêpny jest we flakonach o pojemno¶ci 50 i 100 ml jako woda perfumowana, a tak¿e  w  linii produktów do pielêgnacji cia³a.

 

t³um. Paulina Szubert

¼ród³o: nowsmellthis.com

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL