START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Mieæ nosa do biznesu
ImageJakie znaczenie w interesach ma zapach? Czy wp³ywa na procesy decyzyjne, wyniki negocjacji albo zdobywanie potencjalnych kontrahentów? Okazuje siê, ¿e wykorzystywanie zapachów to coraz czêstsza technika manipulacji niewerbalnej.
 
Pojêcie „marketing zapachowy” sta³o siê popularne nie tylko w s³owniku specjalistów od sprzeda¿y. Dlaczego pachn±ce kaw± wnêtrza cukierni gromadz± niejednokrotnie wiêcej klientów od tych, w których kawy siê nie podaje? Dlaczego chêtnie wstêpujemy do perfumerii, mimo i¿ nie zamierzamy robiæ tam zakupów? Pomys³ów wykorzystania zapachu w biznesie jest wiele. Fakt, ¿e zapach ma niebagatelny wp³yw na decyzjê o zakupie produktu, nikogo ju¿ dzisiaj nie dziwi. Wykorzystywanie go w celach biznesowych staje siê natomiast coraz bardziej popularn± i jednocze¶nie skuteczn± form± marketingu.

Nieprzypadkowa woñ

Zmys³ powonienia ma wp³yw na stan uczuciowy cz³owieka oraz na funkcjonowanie jego pamiêci. Amerykañscy naukowcy dowiedli, ¿e odpowiedni zapach mo¿e zwiêkszaæ efektywno¶æ pracy, redukowaæ stres i poprawiaæ koncentracjê. Coraz czê¶ciej zatem w du¿ych firmach mo¿emy poczuæ woñ, której obecno¶æ nie jest przypadkowa. Znawcy aromaterapii potwierdzaj±, ¿e przyjemny zapach zdecydowanie pozytywnie wp³ywa zarówno na wydajno¶æ pracowników, jak i stosunek klientów do konkretnej firmy.

W Japonii odkryto, i¿ rozpylenie w biurach olejku cytrynowego powoduje zmniejszenie liczby b³êdów pope³nianych przez pracowników obs³uguj±cych komputer a¿ o 54 proc. Naukowcy z USA dowiedli z kolei, ¿e automaty na monety przyci±gaj± o 45 proc. wiêcej klientów, je¶li w powietrzu unosi siê mi³y zapach – wyznaje Wiktor Koszycki, doradca klienta z serwisu Feromony.pl, dystrybutora produktów feromonowych. – Bardzo czêsto zg³aszaj± siê do nas dyrektorzy firm b±d¼ przedstawiciele handlowi, którzy, dziêki rozpylaniu feromonów w pomieszczeniach firmowych licz± na sukces w negocjacjach lub podpisany kontrakt – dodaje.

Cytrusy na dzieñ dobry

Odpowiednio zaprojektowane wnêtrze, szeroki wybór asortymentu czy doskona³a obs³uga klienta to niezwykle istotne czynniki w marketingu bezpo¶rednim. Coraz czê¶ciej docenia siê jednak zmys³ powonienia i w³a¶nie z my¶l± o nim aromaterapiê popularyzuje siê dzi¶ nie tylko w centrach handlowych czy salonach kosmetycznych, ale i w du¿ych korporacjach oraz ma³ych firmach.

Dobór zapachu zale¿y od tego, jaki cel chce siê osi±gn±æ. W centrach handlowych w czasie ¶wi±t przewa¿nie rozpyla siê zapachy ¶wie¿ego pieczywa lub jab³ka i cynamonu. S± to g³ównie zapachy zwi±zane z asortymentem, wokó³ którego s± rozpylane, albo takie, które maj± przywo³aæ u klientów skojarzenie z atmosfer± ¶wi±teczn±. W biurach czêsto stosuje siê zapachy uspokajaj±ce lub pobudzaj±ce (o nucie kwiatowej i cytrusowej); mog± to byæ tak¿e zapachy czekolady czy inne kojarz±ce siê pozytywnie.

Odpowiednio dobrana woñ bywa te¿ wykorzystywana jako narzêdzie wspomagaj±ce koncentracjê i zwiêkszaj±ce efektywno¶æ pracy. Specjali¶ci od aromaterapii sugeruj±, by rano wdychaæ cytrusy – pobudz± do dzia³ania. Ja¶min z kolei zapobiega zmêczeniu, dlatego warto go stosowaæ wieczorem. Miêta natomiast wp³ywa na koncentracjê, ³agodzi zmêczenie, a tak¿e koi bóle g³owy.

Lawendowe negocjacje

Aromat kawy dobrze jest stosowaæ w biurach doradczych, podatkowych, kredytowych i po¿yczkowych, a tak¿e w kawiarenkach i bufetach. Szczególnie dobrze sprawdza siê w du¿ych budynkach handlowych. W kafejkach, jak np. Starbucks, rozpylany jest zapach ¶wie¿o palonej kawy, aby wzmocniæ aromat sprzedawanych produktów (sam zapach podawanej kawy nie jest tak mocny i w sprzeda¿y by nie pomóg³).

Aromaterapia sprawdza siê równie¿ podczas negocjacji i spotkañ biznesowych. Zapach lawendy traktowany jest czêsto jako czynnik pomagaj±cy utrzymaæ dobry charakter spotkania i podejmowaæ rozwa¿ne decyzje. Woñ lawendy ponadto regeneruje dzia³anie systemu nerwowego i wprowadza nastrój ukojenia.

Zdaniem ekspertów, w przypadku negocjacji warto stosowaæ ¶rodki ³agodz±ce nastrój (na przyk³ad rozpyliæ feromon – androstenol). W sytuacji omawiania strategii nale¿y skupiæ siê na zapachach pobudzaj±cych, energetyzuj±cych oraz zwiêkszaj±cych koncentracjê. Aplikatory ze stê¿onym aromatem najlepiej umie¶ciæ w aromatyzerach b±d¼ biurowych nawil¿aczach powietrza. Zapach ma to do siebie, ¿e w wyniku dyfuzji gazów z czasem zmniejsza siê jego stê¿enie. Dlatego te¿ ponowna aplikacja jest konieczna. Czêstotliwo¶æ uzale¿niona jest od konkretnego zapachu. Te „lekkie” rozpraszaj± siê szybciej, czêsto w ci±gu godziny. Zapachy ciê¿sze i intensywne pozostaj± w pomieszczeniu nawet przez kilka dni.

Wonny image

Badania neurologiczne dowiod³y, ¿e wszystkie impulsy zapachowe trafiaj± bezpo¶rednio do uk³adu limbicznego, gdzie rejestrowane s± przez nasz± pod¶wiadomo¶æ. To w³a¶nie w tym miejscu powstaj± uczucia, skojarzenia, emocje, sympatie i antypatie. W ten sposób w pod¶wiadomo¶ci kszta³tuje siê niemal natychmiast pozytywna b±d¼ negatywna reakcja na dan± woñ i zwi±zane z ni± otoczenie. Dziêki aromatom (szczególnie feromonów) mo¿emy pod¶wiadomie wp³ywaæ na odczucia i nastawienie klienta.

Je¿eli zapach ma byæ czê¶ci± wizerunku, musi byæ z nim spójny i odpowiadaæ filozofii oraz warto¶ciom przedsiêbiorstwa. Zapach jest ponadto nierozerwalnie zwi±zany z bod¼cami wizualnymi. Po³±czenie niebieskiego z niepasuj±cym do niego zapachem jab³ka mo¿e na przyk³ad spowodowaæ spowolnienie przetwarzania informacji i mo¿e mieæ negatywny wp³yw na skojarzenia z danym miejscem czy przedmiotem.

Nie zawsze z korzy¶ci±

Innym przyk³adem nieudanej akcji aromaterapii by³a kampania „Got milk” przeprowadzona w San Francisco, gdzie zapachem czekoladowych ciasteczek aromatyzowano przystanki autobusowe. Autorzy akcji zamierzali wzbudziæ u oczekuj±cych na przystankach skojarzenie z jedzeniem ¶wi±tecznych ciastek i popijaniem ciep³ego mleka. W efekcie silny aromat wzbudza³ u potencjalnych klientów g³ód i rozdra¿nienie. Pod adresem twórców kampanii kierowano oskar¿enia o manipulacje i dzia³anie na szkodê ludzi.

Problem z zapachem polega na tym, ¿e ludzie mog± mieæ ró¿ne reakcje na dan± kompozycjê zapachow± i jej intensywno¶æ. Sam zapach, który dla jednych bêdzie przyjemny i wywo³a pozytywne wspomnienia, dla innych bêdzie dusz±cy lub gryz±cy, przez co odczuwaæ bêd± dyskomfort. Ze wzglêdu na w³asne do¶wiadczenia ¿yciowe niektórym zapach mleka kojarzyæ siê mo¿e pozytywnie, innym negatywnie. Nale¿y wiêc dobieraæ takie zapachy, które bêd± wp³ywaæ najlepiej na wiêkszo¶æ respondentów. Zdaniem specjalistów z Feromony.pl nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, aby z „pachn±cych” technik manipulacji korzystaæ z umiarem oraz zak³adaæ stosowanie ich przez naszych partnerów biznesowych.

 

Oprac. Aneta Wieczorek

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL