START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pachn±ca rewolucja na ¶lubie
ImageCoraz wiêcej par nadaje zapach swojemu „wielkiemu dniu” poprzez wypo¿yczenie maszyn rozpylaj±cych zapachy.

Maj± one bardzo dyskretne rozmiary – mniej ni¿ 12 cali wysoko¶ci, szeroko¶ci i g³êboko¶ci – a jeden wk³ad zapachowy umo¿liwia aromatyzowanie obszaru o wielko¶ci 2000 stóp kwadratowych.

Sasha Souza – prekursor MB, uwa¿a, ¿e podobnie jak kolor, zapach jest kolejnym elementem wprawiaj±cym go¶ci w nastrój. Na jednym z przyjêæ weselnych, które zorganizowa³a, podzieli³a pokój na cztery pory roku, ka¿d± z w³asnym zapachem (kapryfolium na wiosnê; cytrusy na lato; jesienne li¶cie jesieni±; jagody na zimê) Lawenda, trawa, ocean oraz herbata chai równie¿ s± popularnymi aromatami. A na deser czekolada.

„Zapach przywo³uje wspomnienia” twierdzi Souza, „wiêc jest to subtelny sposób na pomoc go¶ciom w nawi±zywaniu pozytywnych relacji.”

 

t³um. Agata Sociñska

¼ród³o: whiffguys.com
 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL