START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Feng Shui i aromaterapia
ImageZastanawiasz siê dlaczego niektórzy ludzie odnie¶li sukces finansowy? Zapro¶ pieni±dze do swojego domu.

W aromaterapii Feng Shui wa¿ne jest zbalansowanie energii organizmu z natur±, oczyszczenie umys³u, cia³a i duszy za pomoc± piêciu ¿ywio³ów: ognia (Huo), drzewa (Mu), ziemi (Tu), wody (Shui) i metalu (Jin).
Chiñczycy stosuj±  substancje aromatyczne i aromaterapiê od 2700 roku przed nasz± er±, wiêc  s± prawdopodobnie pierwsz± cywilizacj± wykorzystuj±c± ro¶liny aromatyczne do celów zdrowotnych, a tak¿e by osi±gn±æ harmoniê, równowagê i dobrobyt.

Te mocne, naturalne mieszanki Feng Shui stanowi± doskona³± drogê do oczyszczenia i wzmocnienia organizmu, dobrobytu w domu i przyp³ywu Chi (energii). Ponadto p³ynne esencje kwiatowe daj± wra¿enie  prawdziwych kwiatów.
By uzyskaæ pozytywn± energiê (chi) po pierwsze: posprz±taj swój pokój, we¼ k±piel lub prysznic, u¿yj kompasu (lo-p'an), który umo¿liwi okre¶lenie o¶miu kierunków (BaGua).

Pó³noc – inspiracja, kariera, sukces: olejek wytwarzany z li¶ci pelargonii o intensywnym s³odkim aromacie podobnym do  zapachu ró¿y podniesie Ciê na duchu i ukoi nerwy. Jest zwi±zany z ¯ywio³em Wody Feng Shui.

Pó³nocny wschód – wiedza, m±dro¶æ, edukacja: olejek grejpfrutowy, pochodz±cy z owoców drzewa grejpfrutowego. Ma ¶wie¿y, s³odki, cytrusowy zapach. Pomaga przy depresji, bólu g³owy, nerwowo¶ci. Jest zwi±zany z ¯ywio³em Metalu Feng Shui.
Wschód – zdrowie, rodzina, harmonia: olejek z rozmarynu pochodz±cy z wiecznie zielonego i aromatycznego krzaku. Jest u¿ywany do odpêdzania z³ych duchów, a jego aromat jest zwi±zany w Feng Shui z ¯ywio³em Drzewa.

Po³udniowy wschód – bogactwo, dostatek, powodzenie: olejek bergamotki, znany z subtelnego s³odkiego zapachu cytrusów, jest u¿ywany w sytuacjach stresowych. Wyostrza zmys³y i pomaga jasno my¶leæ. W Feng Shui jest zwi±zany z ¯ywio³em Drzewa.

Po³udnie – szczê¶cie, d³ugowieczno¶æ:  Olejek go¼dzikowy ma ¶wie¿y, s³odki kwiatowy zapach, przypominaj±cy wiosnê. Olejek  umieszczony w pokoju osoby chorej stanowi  jej obronê, a w Feng Sui kojarzony jest z ¯ywio³em  Ognia.
Po³udniowy zachód – stosunki miêdzyludzkie, romanse, ma³¿eñstwo: olejek z ró¿y damasceñskiej ma intensywny, przenikliwy, s³odki, kwiatowy zapach. Poprawia humor i daje poczucie szczê¶cia.

Zachód – dzieci, kreatywno¶æ: olejek ze s³odkiej pomarañczy o zapachu ¶wie¿o obranego cytrusa traktowany jest jako antydepresant. Stosowany jest w przypadku depresji i przeziêbieñ, a jego zapach jest zwi±zany z ¯ywio³em Metalu Feng Shui.

Pó³nocny zachód -  handel, ojcostwo: olejek o subtelnym zapachu,  pozyskiwany z kwiatów drzewa Ylang Ylang o dzia³aniu uspokajaj±co – relaksacyjnym. Jest jednym z najbardziej egzotycznych olejków aromatycznych, dlatego te¿ powinien byæ stosowany w ma³ych ilo¶ciach zarówno w przypadku stosowania czystej postaci, jak i mieszanki z innymi olejkami. Olejek Ylang Ylang jest u¿ywany jako antydepresant, antyseptyk i afrodyzjak. Jego zapach w Feng Shui zwi±zany jest z ¯ywio³em Wody.

Stosuj jeden olejek lub wymieszaj go z innymi w specjalnym podgrzewaczu do olejków eterycznych.  Eksperymentuj z ró¿nymi kombinacjami i znajd¼ zapach odpowiedni dla Ciebie. Dodanie 5-10 kropli rozcieñczonego, lub, 3-5 kropli czystego olejku eterycznego do swojego podgrzewacza wystarczy by odpêdziæ negatywn± energiê i przynie¶æ dobrobyt (bogactwo, zdrowie, sukces) dla domu.
Do rozpylacza z wod± dodaj 5-10 kropli swojego ulubionego zapachu, a nastêpnie spryskaj wszystkie k±ty i ¶rodek pokoju.  Zabieg oczy¶ci z negatywnych emocji nie tylko pokój, ale i Ciebie, a wtedy poczujesz siê lepiej i bêdziesz przyci±gaæ pieni±dze.

Aromaterapia jest bardzo istotn± czê¶ci± Feng Shui. Stosowana jest do odpêdzania negatywnego chi, wspomaga równie¿ leczenie.

 

t³um. : Magdalena Gzara

¼ród³o: http://www.pioneerthinking.com/mlc_fengshuiaroma.html

 
nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL