START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Gwen Stefani L (L.A.M.B.) - recenzja zapachu
ImageMichele Scannavini, prezes Coty Prestige Worldwide, okre¶li³ Gwen jako ,,muzê ludzi niekonwencjonalnych”. ,,Ona posiada swój w³asny, niepowtarzalny styl, który jest tak wyj±tkowy, ¿e Gwen naprawdê mo¿e lansowaæ nowe trendy na ca³ym ¶wiecie. Jeste¶my pod wra¿eniem, jak ¶wiatow± osob± jest Stefani.”
 
Gwiazda popu Gwen Stefani wprowadzi³a na rynek swoj± markê modow± L.A.M.B. (Love. Angel. Music. Baby. - Mi³o¶æ. Anio³. Muzyka. Kochanie.) w 2003 roku, i pod ka¿dym wzglêdem okaza³a siê ona wielkim sukcesem. Wiele innych linii ubraniowych promowanych przez gwiazdy zdobywa znacznie mniejsze uznanie. By³o pewne, ¿e wkrótce po ubraniach  pojawi± siê perfumy.

Nie wiem zbyt wiele na temat Gwen Stefani, ale L (lub “L, a L.A.M.B fragrance (zapach).” jak nazywa go Nordstrom), nie wydawa³ siê byæ niczym, co pasowa³oby do ,,muzy ludzi niekonwencjonalnych”, przy nutach takich jak ,,musuj±ca zielona ¶wie¿o¶æ” oraz ,,bujny hiacynt wodny” (nuty dodatkowe to frezja, gruszka, li¶cie fio³ka, ja¶min, ró¿a, konwalia, groszek pachn±cy, kwiat pomarañczy, kwiat uroczynu czerwonego, skórka brzoskwini, heliotrop i pi¿mo). Stefani zaznaczy³a, ¿e chcia³a aby jej zapach by³: ,,lekki, ¶wie¿y i czysty”, jeszcze jedna rzecz wskazuj±c± na to, ¿e nie nale¿y siê spodziewaæ niczego zbyt dra¿ni±cego czy niespotykanego (nuty zapachowe oraz cytat z Women’s Wear Daily, 3/20/2007).

,,Musuj±ca zielona ¶wie¿o¶æ” to tak naprawdê idealny opis dla nuty g³owy tego zapachu. Wstêp jest lekko zielony i cytrusowy, z intensywn± nut± ¶wie¿o¶ci. Hiacynt wodny wy³ania siê do¶æ szybko, a po chwili wszystko staje siê raczej niewyra¼ne. Jest trochê gruszki, a je¶li mocno skupiæ siê na zapachu, mo¿na wyczuæ odrobinê ró¿y czy ja¶minu we wczesnej fazie rozwoju zapachu. Groszek pachn±cy jest najbardziej wyczuwalnym zapachem w nucie serca, ale g³ównie jest to niewyra¼na mieszanina kwiatowa z lekkim dodatkiem owocowym.  Zapach staje siê delikatny i lekko s³odkawy, raczej rozproszony, natomiast baza pi¿mowa jest czysta, jasna, przywodz±ca na my¶l lato.
 
 
Perfumy Gwen Stefani L

Nordstrom opisuje perfumy L jako ,,po³±czenie mêsko¶ci i kobieco¶ci”, ale mêsko¶æ jest dobrze ukryta - albo przynajmniej ja nie potrafi³em jej znale¼æ. L s± lekkie, ¶wie¿e i czyste, bior±c to pod uwagê nie maj± silnej osobowo¶ci. S± bardziej codzienne ni¿ seksi (chyba ¿e ,,czysty” jest dla kogo¶ czym¶ bardzo seksownym). Zapach nie jest ani zbyt s³odki ani owocowy,  chocia¿ wydaje siê byæ  przeznaczony dla m³odych ludzi, nie pachnie, jak wiêkszo¶æ konkurencyjnych perfum gwiazd, tak jakby by³ skierowany do m³odszych nastolatek. Perfumy jak najbardziej nadaj± siê do noszenia i pomimo tego ¿e nie uwa¿am, aby by³y niezwykle interesuj±cym zapachem, spe³niaj± swoje zadanie. Z powodu tego, ¿e tegoroczne zapachy gwiazd by³y do¶æ s³abe, ten i tak wydaje siê byæ najlepszym spo¶ród nich. No i flakon jest ca³kiem ciekawy .Podejrzewam, ¿e Nordstrom sprzeda niezliczon± liczbê tych perfum.

Gwen Stefani L.A.M.B jest dostêpny we flakonach o pojemno¶ci 50 ml i 100 ml jako woda perfumowana. Perfumy s± bardzo trwa³e. Nordstrom sprzedaje je na wy³±czno¶æ do wrze¶nia, a potem bêd± dostêpne tak¿e w innych punktach sprzeda¿y. Ma siê tak¿e pojawiæ linia produktów do cia³a, a Stefani podobno pracuje ju¿ nad nastêpnymi perfumami.
 
 
 
t³um. Paulina Szubert
¼ród³o: NowSmellTfis
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL