START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Lista 10 najlepszych zapachów lata 2009
ImageOto lista zapachowych hitów tegorocznego lata.

L’Ombre dans L’Eau, Diptyque

Mam wra¿enie, ¿e wymieni³am ju¿ ten zapach na mojej top li¶cie z Wiosny 2008.  U¿ywam go ju¿ od piêciu, czy sze¶ciu lat, szczególnie w okresie letnim. L’Ombre dans L’Eau jest dla mnie idealnym po³±czeniem nuty kwiatowej i owocowej z nut± trawy i ró¿an± nut± serca, co zdecydowanie trafia w mój gust.

Fleur de Thé Rose Bulgare, Creed

A skoro mowa o ró¿ach, te perfumy stanowi± jeden z najprawdziwszych zapachów ró¿anych, jakie kiedykolwiek mia³am okazjê wypróbowaæ. Mog± byæ trudno dostêpne i na pewno nie nale¿± do tanich, ale jest mo¿liwo¶æ zdobycia próbek, pojawiaj±cych siê niekiedy po obni¿onych cenach w sprzeda¿y internetowej. Fleur de Thé Rose Bulgare to orze¼wiaj±cy bukiet ¶wie¿o ¶ciêtych ró¿owych ró¿ z dodatkiem kilku zielonych li¶ci i odrobin± skórki cytrynowej. (Podobno zapach ten stworzony zosta³  specjalnie dla Avy Gardner [aktorka amerykañska – przyp. t³um.], nie pachnie jednak przepychem, lecz ¶wie¿o¶ci± i lekko¶ci±).

Bonté’s Bloom, Honoré des Prés

Marka  Honoré des Prés oferuje liniê ekskluzywnych organicznych zapachów (cztery z nich zaprojektowane zosta³y przez Oliviê Giacobetti), z których ka¿dy wywo³uje inne doznanie natury. Jak dla mnie i mojego nosa, Bonté’s Bloom jest niczym popo³udnie spêdzone w wiejskim zaciszu. Sprawia, ¿e czujê siê tak, jakbym spêdzi³a ca³y dzieñ le¿±c na sk±panej w s³oñcu ³±ce, poro¶niêtej traw± i polnymi kwiatami. Z jednej strony zapach jest odrobinê ciê¿kawy, ale z drugiej niemo¿liwe jest przesadzenie z jego ilo¶ci±, nawet w najbardziej parne dni lata.

Parfum d’Été, Kenzo

Pewnego lata, u¿ywa³am wy³±cznie Parfum d’Été i ci±gle otrzymywa³am na ten temat komplementy – by³ to rok kiedy zapach ten zosta³ wypuszczony na rynek. Cieszê siê, ¿e wci±¿ jest on dostêpny, mimo ¿e Kenzo oferuje go w nowych, nieciekawych flakonach. Perfum d’Été jest jednym z moich ulubionych „zielonych” zapachów – jego charakterystyczna wodna ¶wie¿o¶æ prze³amuje nieco toporne nuty konwalii i li¶ci.

Geisha Pink, Aroma M

Lato to idealny czas na to, by pu¶ciæ wodze fantazji i pozwoliæ sobie na jaskrawy pedicure, roz³o¿ysty kapelusz z opadaj±cym rondem, czy koktajl owocowy. Bêd±c w tym figlarnym nastroju, równie dobrze mo¿na pokusiæ siê o wypróbowanie s³odkiej mieszanki zapachowej, takiej jak Geisha Pink, która jest po³±czeniem kandyzowanych ¶liwek, pomarañczy i wanilii. Geisha Pink, jak jej pozosta³e siostry z linii Aroma M, jest dostêpna tak¿e we flakonie z kulk± (zamkniêtym w wymy¶lnym, przypominaj±cym kimono opakowaniu), co jest wprost idealne na wakacyjne wypady.

The Beach, Ava Luxe

Inspiracj± do stworzenia tego zapachu by³y podobno zachowane z dzieciñstwa wspomnienia z wyjazdów na pla¿e przyl±dka Cape Cod w Massachusetts – jak dla mnie brzmi to ca³kiem przekonuj±co. Zapach ten jest odrobinê s³onawy, pachnie nieco morsk± bryz± i móg³by byæ stosowany zarówno przez kobiety, jak i mê¿czyzn. The Beach przywo³uje obraz pla¿y, na której mo¿na budowaæ zamki z piasku, zbieraæ patyki i kawa³ki szk³a wyrzucone na brzeg morza, a o zachodzie s³oñca puszczaæ latawce.

Fire Island, Bond no 9

Zupe³nie inn± wizjê pla¿y przywo³uje natomiast zapach marki Bond no. 9 – tym razem nie obejdzie siê bez seksownego markowego bikini i du¿ych stylowych okularów przeciws³onecznych. Ta wy¶mienita mieszanka olejku neroli, oraz nut tuberozy i ozonu przywodzi na my¶l zapach drogich balsamów do opalania , którymi pachnie Francuska Riwiera. Mimo ¿e perfumy te nie s± do koñca w moim stylu, uwielbiam u¿ywaæ ich w upalne dni – moim zdaniem pachn± najlepiej na rozgrzanej s³oñcem skórze.

 Element of Surprise, Creative Universe

Ju¿ sama nazwa kryje w sobie niespodziankê, jednak dla mnie prawdziwym elementem zaskoczenia jest sam fakt, ¿e ten cytrusowo-herbaciany zapach sprawdza siê na mnie. Chocia¿ wszystkie zapachy z linii Creative Universe charakteryzuje lekko¶æ i prostota, co czyni je idealnymi na letnie dni, ja szczególnie upodoba³am sobie w³a¶nie Element of Surprise. Jego cytrynowa nuta jest co prawda cierpka, ale nigdy ostra, a lekko ja¶minowa baza z bia³ej herbaty pozostaje delikatna i ¶wie¿a, nie trac±c na intensywno¶ci. Jak na zapach cytrusowy, Element of Surprise utrzymuje siê wyj±tkowo d³ugo.  

Aimez-Moiz, Caron

Sk³adaj±ce siê na Aimez-Mois wymy¶lne po³±czenie fio³ka i any¿u, to zapach, którym mog³aby pachnieæ filmowa Amelia, przechadzaj±c siê uliczkami paryskiej dzielnicy Montrmartre. Zaniechano niestety produkcji perfum, ale za to woda toaletowa kryje w sobie tak± pe³niê ¿ycia, ¿e jeszcze lepiej nadaje siê na lato.

L’Été en Douce, L’Artisan Parfumeur

W pó¼ne letnie popo³udnie nie ma chyba nic przyjemniejszego od drzemki w zacienionym pokoju, na ¶wie¿o upranej po¶cieli. Dziêki nutom lipy i siana, z dodatkiem delikatnej nuty pi¿ma, L’Été en Douce (wystêpuj±ce wcze¶niej pod nazw± Extrait de Songe), pachnie równie miêkko i odprê¿aj±co.

 

t³um. Ma³gorzta Pawicka

¼ród³o: nowsmellthis.com

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL