START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Czym s± olejki eteryczne?
Olejek eteryczny to ciek³a substancja uzyskiwana poprzez destylacjê  (najczê¶ciej z par± wodn± lub wod±) z li¶ci, ³odyg, kwiatów, kory, korzeni i innych czê¶ci ro¶liny.
 
Mimo  znaczenia s³owa ,,olejek” olejki eteryczne nie powoduj± uczucia t³usto¶ci.  Wiêkszo¶æ z nich jest bezbarwna, istniej± jednak olejki o zabarwieniu ¿ó³tym b±d¼ z³ocistym, np. z paczuli, pomarañczy, palczatki cytrynowej.

 Olejki eteryczne zawieraj± czyst± esencjê ro¶liny, z której zosta³y wytworzone. S± wysoko stê¿one, a ich doskona³o¶æ tkwi w szczegó³ach.

Olejki eteryczne nie s± tym samym co perfumy czy olejki zapachowe. S± otrzymywane z ro¶lin, podczas gdy olejki perfumowane s± zapachami pozyskiwanymi w sposób sztuczny lub zawieraj±cymi nienaturalne substancje. Nie przynosz± równie¿ takich korzy¶ci terapeutycznych jak olejki eteryczne, dlatego te¿ nie maj± zastosowania w aromaterapii.

Sk³ad chemiczny i aromat olejków eterycznych dostarcza nieocenione korzy¶ci terapeutyczne.  Mo¿na je osi±gn±æ poprzez inhalacje lub naniesienie rozcieñczonego olejku na skórê.

Olejki eteryczne s± czêsto rozcieñczane z olejkiem-no¶nikiem (ze s³odkiego migda³owca, pestki moreli, pestek winogronowych). Tak± mieszankê nanosi siê na skórê i pozostawia do wch³oniêcia.

Staranne inhalacje z wykorzystaniem olejków eterycznych s± korzystne pod wzglêdem terapeutycznym, poniewa¿ moleku³y olejków dostaj± siê do p³uc, a nastêpnie wch³aniaj± do krwiobiegu.

Olejki eteryczne do u¿ytku osobistego s± zazwyczaj sprzedawane w ma³ych buteleczkach. Ich jako¶æ i cena mog± siê bardzo ró¿niæ na co wp³ywa kilka czynników: rzadko¶æ wystêpowania ro¶liny, pañstwo i warunki w jakich ro¶lina by³a hodowana, standardy jako¶ci destylacji, a tak¿e ilo¶æ olejku wyprodukowanego z ro¶liny.

Sprzedawany olejek eteryczny czêsto jest mieszank± kilku olejków, co mo¿e okazaæ siê jego zalet±. Je¶li jest on mieszank± czystych olejków pozwoli zaoszczêdziæ pieni±dze, poniewa¿ nie trzeba ju¿ kupowaæ ka¿dego olejku oddzielnie. Wad± jest jednak brak wp³ywu na zawarto¶æ mieszanki, która nie zosta³a skomponowana osobi¶cie, a tak¿e brak mo¿liwo¶ci przewidzenia zapachu po po³±czeniu z innym olejkiem.

 

 

t³um. Magdalena Gzara

¼ród³o: aromaweb.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL