START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Yankee Candle Od¶wie¿a Cztery Gwiazdki w Sheratonie
ImageFirma Yankee Candle og³osi³a, ¿e go¶ciom hoteli Sheraton zafundowano nowy sygnowany zapach, stworzony przez Yankee Candle, przy wspó³pracy, z przoduj±cym ¶wiatowym dostawc± zapachowych rozwi±zañ biznesowych, ScentAir Technologies.

Nowy zapach, nazywa siê „Wiatraczek W Bryzie” i przypomina ¶wie¿o¶æ wolnego powietrza w ciep³y wiosenny dzieñ. Zapach bêdzie rozprzestrzeniany w holu i innych pomieszczeniach w ponad stu dwudziestu czterogwiazdkowych hotelach Sheraton na ¶wiecie. Yankee Candle równie¿ stworzy³o zapachowe ¶wiece dla go¶ci pragn±cych zabraæ zapach ze sob± do domu. Te ¶wiece s± dostêpne we wszystkich czterysta-siedemdziesiêciu sklepach Yankee Candle w ca³ym kraju, jak równie¿ w czterogwiazdkowym sklepie internetowym.

„Jeste¶my zadowoleni ze wspó³pracy z Sheratonem, i ¿e oferowany przez nas zapach trafi³ do hoteli na ca³ym ¶wiecie” mówi Rick Ruffolo starszy vice dyrektor marki, marketingu i innowacji Yankee Candle. „Mówi siê, ¿e zapach ma pozytywny wp³yw na nastawienie i pogl±dy ludzi. Klienci mówi± nam jak zapachy Yankee Candle pomagaj± poczuæ siê jak w domu. Teraz maj± mo¿liwo¶æ do¶wiadczyæ komfortu poczucia siê jak w domu tyle, ¿e w Sheratonie.”

Wprowadzenie na rynek zapachu Yankee Candle naznaczy³o pierwsze u¿ycie zapachu Yankee Candle na du¿± skalê. System ScentWave wykorzystuje technologie suchego powietrza, która rozprzestrzenia zapach bez rozpylacza, aerozolu tworz±c subtelne zapachowe doznania.

 „Jeste¶my dumni mog±c pomóc zapachowi Yankee Candle zaoferowaæ komfort go¶ciom hoteli Sheraton” mówi Tom Conroy dyrektor naczelny ScentAir. „Wspólnie, zapach Yankee Candle i wysokiej jako¶ci rozwi±zania dostarczaj±ce zapachy ScentAir tworz± od¶wie¿aj±ce zapachowe doznania wraz z nieskomplikowanymi komfortami Sheraton, których oczekuj± go¶cie.”
 
 
 
t³um. Agata Sociñska
¼ród³o: whiffguys.com
 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL