START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Nowe trendy w marketingu zapachowym
ImageFirma Nooka (z siedzibê w Nowym Jorku), która zas³ynê³a dziêki innowacyjnej kolekcji zegarków, wkroczy³a do bran¿y endorfinowej wraz z wypuszczeniem na rynek nowej linii perfum trafnie nazwanej Nooka.

 

Jej twórc± jest przedsiêbiorstwo Drom and Pierre-Constantin Gueros z Niemiec, któremu przypisuje siê wyodrêbnienie poszczególnych sk³adników z zamglonej wizji konkretnego zapachu. Nowy zapach ³±czy w sobie nuty skóry i minera³ów, które maj± na celu przywodziæ na my¶l paski do zegarków oraz mechanizmy kwarcowe. Dominuj±ca nuta ma natomiast zapachem przypominaæ "elektryczno¶æ".

„Byæ mo¿e to brzmi g³upio” – mówi Matthew Waldman, za³o¿yciel firmy Nooka w 2004 roku, „ale zapach jest projektowany”. Zdaniem tego innowacyjnego projektanta chodzi o to, ¿eby stworzyæ zapach „wspania³ej przysz³o¶ci”, w przeciwieñstwie do wyobra¿eñ z lat 60-tych i 70-tych idealnie pasuj±cych do futurystycznego wygl±du zegarków z kolekcji Nooka. „D±¿ê do przysz³o¶ci „powlekanej chromem”.

 

t³um. Katarzyna Zieliñska

¼ród³o: whiffguys.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL