START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Sposób na letni± chandrê
ImageW parze z przyjemno¶ciami, jakie niesie nam lato id± te¿ niestety fale mêcz±cych upa³ów, bolesne oparzenia s³oneczne oraz uci±¿liwe komary. Tom Havran, odpowiedzialny za rozwój  produktów w firmie Aura Cacia, udziela kilku cennych wskazówek w jaki sposób przy pomocy olejków eterycznych sprawiæ, by okres wakacyjny by³ jeszcze bardziej przyjemny.
 
Nie daj siê pokonaæ upa³owi nawet je¶li w pobli¿u nie ma klimatyzacji. Skuteczno¶æ podrêcznego wachlarza mo¿e byæ znacznie zwiêkszona je¶li rozpylimy kilka kropli od¶wie¿aj±cego olejku z miêty pieprzowej. Ponadto, w celu odstraszenia komarów nale¿y rozpyliæ na wachlarz kilka kropli olejku z citronelli.

Skoro jeste¶my ju¿ przy komarach –po upieczeniu hot dogów i hamburgerów na grillu mo¿na podgrzaæ garnek z wod± dodaj±c do niego odstraszaj±ce owady olejki aromatyczne o zapachu citronelli, palmarosy, trawy cytrynowej, geranium czy lawendy. Aby uwydatniæ doznania do wywaru mo¿na dodaæ ro¶liny aromatyczne, na przyk³ad li¶cie miêty pieprzowej, cytrynê, listki rozmarynu oraz tymianku.

Natomiast w przypadku oparzeñ s³onecznych, przed wyj¶ciem z domu oraz zastosowaniem tradycyjnego kremu z filtrem, zaleca siê u¿ycie naturalnego mas³a shea jako bazy (aczkolwiek nie mo¿e byæ ono traktowane jako zamiennik sprawdzonego balsamu chroni±cego przed promieniami!). Mo¿na je zrobiæ domowym sposobem – wystarczy roztopiæ oko³o 100g mas³a shea z  30ml olejku winogronowego lub jojoba. Nastêpnie pozostawiæ mieszankê w ch³odnym miejscu do momentu, gdy uzyska "mglisty" kolor. Po chwili dodaæ 18 kropli lawendowego olejku aromatycznego i przelaæ mieszankê do ma³ego s³oika. Przed zastosowaniem kremu z filtrem nale¿y rozsmarowaæ domowej roboty mas³o do cia³a.

A mo¿e jest ju¿ za pó¼no, aby zapobiec oparzeniom s³onecznym? Lecznicze ¶rodki do pielêgnacji skóry nie bez powodu zawieraj± koj±cy lawendowy olejek aromatyczny. Równie¿  i tym razem lawendow± mgie³kê do cia³a mo¿na wykonaæ domowym sposobem: wymieszaj w butelce z rozpylaczem oko³o 120ml czystej wody lub ostudzonego naparu z miêty pieprzowej z jedn± ³y¿k± sto³ow± soku b±d¼ wyci±gu z aloesu, 21 kroplami lawendowego olejku aromatycznego oraz 6 kroplami olejku z miêty pieprzowej. Nastêpnie potrz±¶nij i spryskaj swoje spiête cia³o.
 
 
 
t³um. Katarzyna Zieliñska
 
¼ród³o: Now Smell This
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL