START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Truj±ce perfumy

ImageFunkcjonariusze stra¿y po¿arnej podejrzewali, ¿e tlenek wêgla, albo jakie¶ inne toksyczne substancje, by³y odpowiedzialne za wywo³anie nudno¶ci u prawie stu piêædziesiêciu osób w banku w Teksasie po po³udniu 29-ego lipca. Sprawc± okaza³y siê jednak… perfumy jednego z pracowników.

Rzeczniczka pogotowia ratunkowego MedStar – Lara Kohl, powiedzia³a, ¿e 34 osoby zosta³y zabrane z Bank of America do szpitala po stwierdzeniu zawrotów g³owy i zadyszki.

Stra¿ak bior±cy udzia³ w akcji, stwierdzi³, ¿e incydent zapocz±tkowa³y dwie osoby skar¿±ce siê na nudno¶ci po spryskaniu swojego cia³a perfumami jednego z pracowników.

¦ledczy wci±¿ nie wydali informacji na temat specyficznego zapachu, który spowodowa³ ten incydent. Bez w±tpienia jednak zapach zawiera³ imitacjê tlenku wêgla.

 

t³um. Agata Sociñska

red. Ewelina Murzicz

¼ród³o: whiffguys.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL