START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ty lubisz to, a ja lubiê owo, wiêc dajmy sobie spokój... cz. 5
ImageRaport ten wykazuje, ¿e preferencje zapachowe mo¿na zmieniæ, chyba ¿e s± trwa³e. W naszym badaniu (Herz i inni, 2004), ³±cz±c przez 15 minut umiarkowanie pozytywne do¶wiadczenie emocjonalne z nieprzyjemnym zapachem, uzyskali¶my opiniê testowanych osób, ¿e ów zapach sta³ siê o wiele zno¶niejszy; swoje zdanie utrzymywali oni jeszcze przez co najmniej tydzieñ.

Podsumowuj±c, w³a¶ciwo¶ciami uczenia asocjacyjnego i preferencji zapachowych, istotnymi z punktu widzenia handlu, s±: (1) hedoniczna percepcja zapachowa mo¿e podlegaæ zmianom odpowiednio do towarzysz±cych jej asocjacji z do¶wiadczeniami emocjonalnymi. W³a¶ciwo¶ci zapachowe produktu da siê przedstawiæ jako wyj±tkowo atrakcyjne, natomiast zapachy nieprzyjemne mo¿na pokazaæ tak, by by³y postrzegane jako zno¶ne. (2) Uczucia i przes³ania, które kojarz± siê z danymi perfumami bêd± powracaæ do osoby maj±cej kontakt z zapachem tak¿e w przysz³o¶ci.

Kolejnym wa¿nym faktem ujawnionym tutaj jest rola kontekstu, szczególnie werbalnego, jako po¶rednika kszta³tuj±cego preferencje zapachowe, niezale¿nie od wcze¶niejszych do¶wiadczeñ emocjonalnych. Naj³atwiej jest u¿ywaæ manipulacji s³ownej wobec zapachów, które nie s± ¶ci¶le przypisane do swego ¼ród³a. Ponadto, wa¿nymi mediatorami w kszta³towaniu preferencji zapachowych s± pojêcia „naturalny” oraz „syntetyczny”/ „sztuczny”, choæ przeciêtny konsument nie jest w stanie rozró¿niæ naturalnych i sztucznych odmian zapachów, a czêsto nawet sztucznie otrzymane zapachy bardziej go poci±gaj±. (*4)Co wa¿ne, w prowadzonym przeze mnie badaniu porównuj±cym odbiór zapachów „naturalnych” i „syntetycznych”, gdy uczestnicy wierzyli, ¿e dany zapach jest mieszanin± sk³adników naturalnych i syntetycznych, oceniali go tak samo, jak gdyby zapach by³ w pe³ni naturalny. Mo¿na wiêc wysun±æ wniosek, ¿e konsumenci bêd± zadowoleni z produktu tak d³ugo, dopóki bêdzie zachowana podobna ilo¶æ sk³adników naturalnych i sztucznych.

Etykiety na perfumach mog± ustosunkowaæ nas do zapachu, nim go pow±chamy. Na przyk³ad, etykieta z nazw± „Pan Czy¶cioch” kszta³tuje pewne oczekiwania i kojarzy siê bardziej pozytywnie ni¿ „Lizol”. Poza tym, ¿e nazwa produktu zapewnia informacje o wyrobie i obiecuje pewne w³a¶ciwo¶ci, mo¿e graæ na emocjach. Dla przyk³adu, „Roze¶miane Ró¿e” to lepsza nazwa od „Ró¿a”, gdy¿ konsumentowi skojarzy siê ona ze szczê¶ciem. Dlatego istotnymi czynnikami kontekstu werbalnego w handlu s±: (1) S³owa u¿ywane do opisu zapachów rodz± w konsumentach pewne oczekiwania. (2) S³owa mog± byæ u¿ywane do manipulowania opini± konsumenta na temat zapachu (np. naturalny, syntetyczny). (3) Wyrazy zawieraj±ce ³adunek emocjonalny lepiej motywuj± i oddzia³uj± na konsumenta. W rezultacie, odpowiednie zgranie kontekstu werbalnego i skojarzeñ emocjonalnych gwarantuje sukces podczas promowania nowego zapachu.

Dane opisane w raporcie pokazuj±, ¿e nabywamy preferencji zapachowych poprzez uczenie skojarzeniowe, oparte na uczuciach. Preferencjami zapachowymi mo¿na manipulowaæ i zmieniaæ je przy wykorzystaniu uczenia asocjacyjnego, a jêzyk u¿ywany do opisu zapachów gra kluczow± rolê w ich postrzeganiu. Owe odkrycia mog± okazaæ siê bardzo cenne i zostaæ wykorzystane przez przemys³ zapachowy.

 

t³um. Izabela ¯urawska

¼ród³o: whiffguys.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL