START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ty lubisz to, a ja lubiê owo, wiêc dajmy sobie spokój... cz. 4
ImageRó¿nice miêdzyp³ciowe?

Kobiety, w pewnych warunkach, okazuj± siê byæ bardziej wra¿liwe na zapachy ni¿ mê¿czy¼ni. Zw³aszcza gdy zapach odbierany jest podprogowo, kobiety wykrywaj± go szybciej ni¿ mê¿czy¼ni (Whisman i inni, 1978), jednak zapachy w wy¿szych stê¿eniach wyczuwane s± jednakowo przez jednych i drugich. Cykl miesi±czkowy równie¿ wp³ywa na kobiece zdolno¶ci wêchowe. Kobieta jest szczególnie wra¿liwa na zapachy podczas owulacji, jednak w czasie menstruacji wra¿liwo¶æ ta spada do poziomu mê¿czyzn lub jeszcze ni¿ej (Doty i inni, 1981).

Przyj±wszy za³o¿enie, ¿e intensywno¶æ zapachu i hedoniczna percepcja zapachowa wspó³zale¿± od siebie, mo¿na zastanowiæ siê, czy istniej± miêdzyp³ciowe ró¿nice w preferencjach zapachowych. Poza analiz± zapachu cia³a, ¿adne systematyczne badania nie zosta³y dot±d przeprowadzone, a otrzymane wyniki zafa³szowuj± biologiczne mechanizmy zachowañ. Niemniej jednak, mimo wielu badañ, które przeprowadzi³em i wielu, o których czyta³em nie uda³o mi siê nigdy odkryæ znacz±cych ró¿nic miêdzy kobietami a mê¿czyznami w preferencjach zapachowych. Je¶li chodzi o rolê, jak± odgrywa znajomo¶æ zapachu w jego ocenie hedonicznej, to Cain (1982) wykaza³, ¿e kobiety lepiej ni¿ mê¿czy¼ni znaj± zapachy, lepiej te¿ potrafi± nazywaæ powszechnie wystêpuj±ce wonie. Bli¿sza analiza pokaza³a jednak, ¿e rozbie¿no¶ci wystêpowa³y z racji odmiennych oddzia³ywañ kulturowych. Kobietom ³atwiej by³o identyfikowaæ zapachy zwi±zanie z kuchni± i kosmetykami, za¶ mê¿czy¼ni trafniej okre¶lali zapachy zwi±zane ze ¶rodowiskiem zewnêtrznym lub maszynami.

Predyspozycje osobowo¶ciowe wp³ywaj±ce na zainteresowanie i uwagê po¶wiêcan± zapachom powi±zane s± z preferencjami zapachowymi i mog± byæ determinowane w pewnym stopniu przez p³eæ. Ludzie wyczuleni na zapachy podchodz± do nich z lepszym nastawieniem i lubi± wiêksz± ilo¶æ zapachów ni¿ ludzie na nie obojêtni. Wrze¶niewski, McCauley i Rozin (1999) u³o¿yli kwestionariusz, badaj±cy stopieñ zainteresowania i ilo¶æ uwagi po¶wiêcanej zapachom. Uzyskanie wy¿szego wyniku oznacza³o, ¿e dana osoba przywi±zywa³a wiêksz± uwagê do zapachów. Wrze¶niewski [zob.: Wrze¶niewski i inni (1999)] nie dopatrzy³ siê w swoich wynikach ró¿nic miêdzyp³ciowych, jednak zaobserwowa³, ¿e kobiety uzyskiwa³y nieznacznie wy¿sz± liczbê punktów w kwestionariuszu (Herz, 2004), co mo¿e sugerowaæ, ¿e lubi± one zapachy bardziej ni¿ mê¿czy¼ni.

Chcia³bym zakoñczyæ temat ró¿nic miêdzyp³ciowych dyskusj± o pewnym stanie, w którym kobiety ponoæ zmieniaj± swoje preferencje zapachowe; chodzi mi mianowicie o ci±¿ê. Oprócz zaskakuj±cych kaprysów w rodzaju korniszonów i lodów, pojawiaj± siê równie¿ nowe preferencje i awersje pokarmowe lub zapachowe. W wielu przypadkach nag³a awersja pokarmowa i zapachowa poprzedza ci±¿ê; np. w przypadku sma¿onego kurczaka albo pizzy (Pope i inni, 1992). Folklorowi po¶wiêcono w tej dziedzinie o wiele wiêcej uwagi ni¿ nauce, wiêc ludzie wierz±, ¿e w okresie ci±¿y (np. w wyniku zmian hormonalnych) kobiety zmieniaj± swe preferencje zapachowe. Gdzie jednak naukowe dowody?

W ostatnim czasie prowadzono badania nad zmienno¶ci± wra¿liwo¶ci zapachowej w okresie ci±¿y. Skupia³y siê one zarówno na pierwszym trymestrze, o którym kr±¿y najwiêcej anegdot o nadwra¿liwo¶ci zapachowej, jak i ca³ym okresie ci±¿y. Analiza wniosków pokazuje, ¿e w okresie ci±¿y nie zachodz± ¿adne systematyczne zmiany we wra¿liwo¶ci zapachowej, a kobiety ciê¿arne odczuwaj± zapachy tak samo intensywnie jak ich nieciê¿arne rówie¶niczki (Kobel i inni, 1991; Hummel i inni, 2002; Lashka i inni, 1996). Podczas ci±¿y zapachy przyprawiaj± o md³o¶ci i zbadano ten fakt w oparciu o wra¿liwo¶æ zapachow±, lecz dane wykaza³y, ¿e md³o¶ci wywo³ywane zapachem sma¿onego kurczaka nie s± powodowane przez zmiany wra¿liwo¶ci zapachowej ani te¿ wystêpuj±ce w ci±¿y zmiany hormonalne, lecz zale¿± one od psychologicznego nastawienia wobec danego zapachu (Bayley i inni, 2002; Hummel i inni, 2002). Innymi s³owy, dziwactwa pokarmowe i zapachowe, stwierdzone podczas ci±¿y, maj± pod³o¿e idiosynkratyczne i psychologiczne, a nie fizjologiczne. Istnieje mo¿liwo¶æ, ¿e kobiety traktuj±ce ci±¿ê bardzo emocjonalnie mog± wówczas rozwijaæ nowe emocjonalne asocjacje i st±d ich zachcianki i awersje (reakcje hedoniczne). Mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e zmiany w preferencjach pokarmowych i zapachowych w okresie ci±¿y powodowane s± i utrwalane przez za³o¿enia i przekazy kulturowe, czyli przez kulturowo warunkowane uczenie asocjacyjne (zob.: Carruth & Skinner, 1991 oraz Pope i inni, 1992).

Niejednoznaczne zapachy cechuj± minimalnie ró¿ne ¼ród³a i dlatego mog± wywo³ywaæ ró¿ne hedoniczne skojarzenia.

Podsumowanie tematu i omówienie jego znaczenia dla przemys³u zapachowego
Zaprezentowane tutaj omówienie preferencji zapachowych na¶wietla kilka wa¿nych faktów. Po pierwsze, okazuje siê, ¿e preferencje zapachowe s± wyuczone i  podatne na wp³ywy. Z chwil± pojawienia siê nowego zapachu, jego percepcja zale¿y w du¿ej mierze od emocjonalnych skojarzeñ, które mu towarzysz±. Twórcy reklam wykorzystuj± tê zale¿no¶æ, tworz±c pozytywne emocjonalne asocjacje dla nowych zapachów. Prezentuj±c piêkn±, elegancko ubran± kobietê sukcesu rozsiewaj±c± zapach nowych perfum, nadaj± oni zapachowi cechy elegancji, piêkna i sukcesu. Bardziej skuteczne by³oby jednak zastosowanie prostych technik marketingowych, wed³ug których dany klient, stykaj±c siê z nowym zapachem po raz pierwszy, wyrabia w³asne pozytywne do¶wiadczenie.

 

t³um. Izabela ¯urawska

¼ród³o: whiffguys.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL