START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pachn±cy papier
ImageScentAir i ich partner Envirodine, producent towarów konsumenckich, wprowadzi³ now± liniê papierów zapachowych firmy Olfaprint.

 Papier zapachowy Olfaprint zawiera technologiê oczekuj±c± na opatentowanie, która charakteryzuje siê lepszymi zapachami umieszczanymi na papierze podczas procesu produkcyjnego. Zapach rozprzestrzenia siê bezpo¶rednio z papieru. Nie wymaga to ¿adnego uaktywniania z zewn±trz, takich jak zdrapywanie lub pocieranie, jak w przypadku innych technologii. Efektem jest silniejszy, trwalszy i bardziej trafny, je¶li chodzi o gusta klientów papier zapachowy, który jest kompatybilny z wysokiej jako¶ci opcjami drukowania oraz opcjami wykoñczeniowymi.

„Olfaprint jest fascynuj±cym dodatkiem do naszego wszechstronnego zapachowego produktu”, twierdzi Tom Conroy, dyrektor generalny ScentAir. „Obecnie firmy maj± opcjê rozszerzenia zapachowej komunikacji marketingowej mocno poza ponadprzeciêtne do¶wiadczenie. Potencjalnych produktywnych zastosowañ tej technologii nie widaæ koñca.”

Dziêki wspó³pracy, ScentAir i Envirodine bêd± pe³niæ rolê wy³±cznych dystrybutorów Olfaprint w USA i Kanadzie dla ka¿dego rodzaju przemys³u, z wy³±czeniem bran¿y kosmetycznej. Klienci mog± wyczuæ papier ScentAir ze wszystkimi dostêpnymi zapachami lub dziêki zapachom dla sta³ych klientów.

„Jeste¶my bardzo zadowoleni z wprowadzenia Olfaprint do Ameryki Pó³nocnej dziêki tej wspó³pracy”, mówi Ivan Girardin, mened¿er do spraw rozwoju rynku z grupy Cascades Fine Papers. „Nasza wysoka jako¶æ oraz oczekuj±ca na opatentowanie technologia zapachowa w po³±czeniu z podstaw±, jak± tworz± klienci, zasiêgiem globalnym i wszechstronnym zapachowym portfolio ScentAir i Envirodine jest zestawem idealnym.”

 

T³um. Karolina Gr±dzka

¼ród³o: ScentAir

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL