START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Karomaterapia z pomys³em!
ImageOd¶wie¿acze powietrza do samochodów przesz³y d³ug± drogê  od sosnowego kartonika zwisaj±cego z tylnego lusterka.

Mistrzom in¿ynierii w superluksusowym dziale Mercedes-Benz uda³o siê wprowadziæ aromaterapiê w ca³kiem inny wymiar.

Maybach Zeppelin, specjalna edycja limuzyny, ograniczona do 100 urz±dzeñ na ca³ym ¶wiecie dla ka¿dego z dwóch modeli, jest dostêpny w opcji z rozpylaczem do perfum, który rozprasza nieprzyjemny zapach dziêki systemowi wentylacji obecnym w samochodzie.

Zaprojektowany i opatentowany specjalnie dla Maybach Zeppelin, urz±dzenie  sk³ada siê z  efektownie o¶wietlonej kuli wykonanej z pleksiglasu, która rozci±ga siê na tylnym wsporniku samochodowym i jest bezg³o¶nie uaktywniany za pomoc± guzika znajduj±cego siê obok kierownicy- lub z tylnego thumbwheel (porêczne kó³ko ustawiane za pomoc± kciuka) ze schowkiem w modelach zawieraj±cych ekrany partycji - aby delikatnie tchn±æ wybrany zapach do przedzia³u pasa¿era w ci±gu dziesiêciu sekund.

System jest uzupe³niony dwiema fiolkami z rozpylaczem zaprojektowanego zapachu stworzonego specjalnie dla Maybach Zeppelin przez legendarnego Givaudan ze Szwajcarii- lekkiego i od¶wie¿aj±cego, ciê¿szego i mocniejszego, oba zaprojektowane, aby znikn±æ szybko bez  przenikniêcia do wnêtrza samochodu lub ubrania pasa¿erów. Dla preferuj±cych ich ulubiony zapach aromaterapii lub oznaczonego zapachu (je¶li mo¿esz pozwoliæ sobie na 5, 000- dolarow± opcjê w samochodzie, którym kieruje ju¿ ponad 500 000 ludzi, istnieje niewielkie prawdopodobieñstwo, ¿e posiadasz w³asny zapach z oznaczeniem), zawarta jest trzecia fiolka z rozpylaczem. 

 

T³um. Karolina Gr±dzka

¼ród³o: askthewhiffguys.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL