START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachowa odnowa marki
¦wiatowe otwarcie ca³kiem nowych hoteli Holiday Inn zaplanowane jest przed koñcem roku 2010. ¦wie¿o odnowiony hotel Grand Rapids mo¿e pochwaliæ siê niesamowitym nowym logo, udogodnieniami w pokojach o podwy¿szonym standardzie oraz w³asnymi olejkami zapachowymi, pachn±cymi zielon± herbat± i cytrusami!

„W holu stoi maszyna produkuj±ca zapachy” mówi dyrektor generalny Donn Thompson.
„Przyci±ga wzrok, wyostrza s³uch. A potem zaskakuje zapachem. W ka¿dym ponownie uruchomionym hotelu Holiday Inn bêdzie podobna.”

Dyrektorzy Holiday Inn spodziewaj± siê, ¿e zapachowy program odnowy marki przyniesie zwrot inwestycji podjêtych przez w³a¶cicieli hoteli oraz koncesjonariuszy, którzy przez oko³o trzyletni okres czasu zainwestuj± prawie miliard dolarów.

,,Tak jak zawsze, pracujemy w bliskiej wspó³pracy z w³a¶cicielami hoteli Holiday Inn na ca³ym ¶wiecie, by byæ pewnym, ¿e mamy ich finansowe wsparcie na ka¿dym etapie naszych dzia³añ”,  powiedzia³ Mark Synder, starszy wiceprezes Worldwide Brand Management for Holiday Inn. ,,Zgadzaj± siê oni z nami, ¿e jest to w³a¶ciwy krok w dopasowaniu naszej marki do przysz³ych pokoleñ.”

Thompsom,  uwa¿a, ¿e ludzie uto¿samiaj±cy Holiday Inn ze swymi rodzicami lub dziadkami, nie mogliby byæ bardziej szczê¶liwi z  powodu  nowego, ¶wie¿ego podej¶cia marki. ,, Wydaje mi siê, ¿e nasza  firma wykona³a bardzo m±dry ruch zmieniaj±c sw± strategiê, poniewa¿ chcemy byæ wiod±c± mark± na dzisiejszym rynku turystycznym, która jako pierwsza bêdzie wybierana  przez dzisiejszego podró¿nika.”

 

t³um. Katarzyna Orze³

¼ród³o: askthewhiffguys.com

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL