START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach broni
ImageIstniej± obawy, ¿e zwiêkszony dostêp do ¶rodków chemicznych podniesie ryzyko biologicznych ataków terrorystycznych na terenach brytyjskich, takich jak ska¿enie powietrza w±glikiem lub choler±. Aby wyw±chaæ potencjalne niebezpieczeñstwo, trzech ludzi  z Cambridge, pracuje nad odtworzeniem w wersji elektronicznej procesu w±chania.
 
Obecnie, gdy istnieje zagro¿enie wojn± chemiczn±, to zazwyczaj si³y wojskowe podejmuj± i realizuj± ¶rodki ostro¿no¶ci. Na  dzia³ania te sk³adaj± siê: rozproszenie oddzia³ów wojskowych, wraz z e sprzêtem do odczytywania,  na  terenie bezpo¶redni zagro¿onym ska¿eniem, po to by zbadaæ otaczaj±ce  ¶rodowisko na obecno¶æ niebezpiecznych gazów. Sprzêt ten jest ciê¿ki- wielko¶ci du¿ej walizki, co czyni ca³±  operacjê skomplikowan±, drog± i trudn± do wykonania w strefie bezpo¶redniego ataku. Co wiêcej, taka misja wymaga przebywania ¿o³nierzy w potencjalnie ska¿onym ¶rodowisku, co stanowi realne niebezpieczeñstwo dla ich ¿ycia.

Jak mo¿emy przeczytaæ na stronie Instytutu Nanotechnologii- tak jak badania prowadzone w Cambridge na rozwojem elektronicznego nosa, tak eksperymenty na uniwersytecie w Cardiff staraj± siê stworzyæ elektroniczny „jêzyk”. Zanurzany w rzekach lub przemys³owych kana³ach wodnych, zapewnia³ by nas, ¿e w wodzie nie znajduje siê nic szkodliwego.

Firma Owlstone posiada swoj± siedzibê w St John’s Innovation Centre w Cambridge w Anglii.

Czy to nie czysta ironia, ¿e nasze ca³e ¿ycie kreci siê wokó³ maksymy „ im wiêksze, tym lepsze”, gdy tymczasem to w³a¶nie to te „mniejsze i m±drzejsze rzeczy” stanowi± o najwa¿niejszych sprawach w naszym ¿yciu. Mikro-chirurgia, mikro-implanty i inne ustrojstwa- wszystkie te maleñstwa s± dowodem na to, ¿e ma³a rzecz mo¿e ma du¿± moc.
Obecnie firma z Cambridge posunê³a siê o krok dalej tworz±c sprzêt w rozmiarach nano z nadziej±, ¿e bêd± mieli du¿y udzia³ w wojnie przeciwko terroryzmowi.
 
„Aliter catuli longe olent, aliter sues" ("Szczeniaki i ¶winie maja ró¿ne zapachy") Plautus

Owlstone to nazwa firmy, która tworzy nowe czujniki wêchowe, pracuj± np nad zbudowaniem elektronicznego nosa. Urz±dzenia te mog± ocaliæ wiele ¿yæ umo¿liwiaj±c wczesne wykrywanie niebezpiecznych ¶rodków chemicznych.
Jest to niedawno utworzona firma, która oddzieli³a siê od Uniwersytetu Cambridge . Cambridge jest czê¶ci± najwa¿niejszej brytyjskiej sieci zajmuj±cej siê odczytywaniem- Intersectu. Intersect to spó³ka tworzona przez organizacje naukowe i przemys³owe zarz±dzane i dotowane przez DTI ( Departament of Trade and Industry/ Departament Handlu i Przemys³u). Powsta³a ona  po to by badaæ si³ê wspó³czesnych technologii wêchowych oraz ich zastosowanie w ¿yciu codziennym.

Jeden z za³o¿ycieli Owlstone, Billy Boyle, wyja¶nia, ¿e „ wszystkie zapachy unosz±ce siê w powietrzu przypominaj± nieco kulki o ró¿nych kszta³tach. To, co nasze wynalazek robi w rzeczywisto¶ci, to jest to znajdywanie tych  kulek o ró¿nych kszta³tach w powietrzu/ rozpoznawanie ró¿nych zapachów wewn±trz powietrza - czasem jest to wyszukiwanie zapachu boczku, innym razem poszukujesz zapachu broni chemicznej”. Nowoczesna technologia s³u¿±ca wykrywaniu truj±cych gazów w powietrzu jest raczej nieporêczna ( sprzêt wielko¶ci walizki), trudna do rozmieszczenia i czasoch³onna. Naukowcy z Cambridge wymy¶lili jednak rozwi±zanie pokonuj±ce te trudno¶ci tworz±c nowoczesne urz±dzenie wielko¶ci guzika, które mo¿e byæ wszechobecne w spo³eczeñstwach (np mo¿e byæ wmontowane w drzwi stacji metra, przystanki autobusowe, framugi okien, itp.) Ponadto, urz±dzenie to mo¿e byæ zaprogramowane na wykrycie i natychmiastowe sygnalizowanie obecno¶ci szkodliwych gazów, je¶li tylko zostan± one wykryte.

Te ma³e przyssawki mog± nie tylko wyczuwaæ nie tylko potencjalne zagro¿enia , takie jak sarin- gaz parali¿uj±cy o¶rodki nerwowe. Potencjalne zastosowanie tych ma³ych  zwiadowców wielko¶ci guzika, jest ogromne. Mog± byæ one  u¿ywane do analizy oddechu , s³u¿±c wczesnemu wykrywaniu ró¿nych rodzajów raka, cukrzycy, czy te¿ narkotyków. Mog± byæ tez zastosowane  w domach jako wykrywacze dymu, tlenku wêgla lub substancji rakotwórczych swobodnie wiruj±cych w powietrzu. Albo mog± siê staæ najlepszymi przyjació³mi nauczyciela („ czy Ty przed chwil± pali³e¶?”), policjanta ( „ czy Pan co¶ pi³?”) lub zdradzonej ¿ony („ czy Ty masz romans?”)- jedno tchnienie i prawda wychodzi na jaw!

Pytamy zatem pana Boyle - ile musimy za to zap³aciæ... no có¿, wydaje siê, ¿e w zasadzie znacznie mniej ni¿ paczka papierosów; „ wyprodukowanie jednego urz±dzenia to koszt 5 funtów przy u¿yciu nano-technologii. Zalet± tego sposobu produkcji jest to, ¿e mo¿esz stworzyæ rzeczy niesamowicie tanie i jednocze¶nie ma³e.” Wiêc jest to bardzo ma³e. Jest tanie i rozwija siê w³a¶nie tutaj, w naszej ma³ej w³asnej Dolinie Krzemowej, a co najwa¿niejsze to mo¿e byæ nowoczesny gad¿et ratuj±cy ¿ycie… obserwuj uwa¿nie tê dziedzinê…
 
 
Emma Borley
t³um. Monika Wojta¶
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL