START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Russel Brumfield- autor ksi±¿ki "Whiff", ekspert od marketingu zapachowego.
ImageRussel Brumfield jest autorem ksi±¿ki "Whiff", a tak¿e liderem na rynku i w brandingu zapachowym. W "Whiff:the Revolution of Scent Communication in the Information Age" definiuje nowy trend, bazuj±cy na ludzkiej naturze, który mo¿e zmieniæ sposób w jaki prowadzimy nasze interesy i ¿ycie.

 Z ksi±¿ki "Whiff" czytelnicy dowiedz± siê w jaki sposób potêga zapachu mo¿e nam pomóc w identyfikowaniu i rozpoznawaniu, polepszaniu naszej pamiêci i zrozumienia,  doskonaleniu orientacji.

Mo¿e pomóc nam te¿ w redukowaniu b³êdów, usuwaniu chorób spowodowanymi wirusami przenoszonymi przez powietrze, zrelaksowaæ nas, obni¿yæ ci¶nienie i poziom cukru we krwi, a tak¿e ostrzec nas przed zagra¿aj±cym nam niebezpieczeñstwem. Wynalazcy wykorzystuj± zapach do walki z fa³szerstwem, zapobieganiu kradzie¿om, ostrzeganiu przed trzêsieniami ziemi i tsunami, chwytaniu kryminalistów, sygnalizowaniu ruchów wojskowych, zwalczaniu terroryzmu i diagnozowaniu napraw potrzebnych w naszych domach, samochodach i innych maszynach.

"Whiff" proponuje czytelnikom ró¿ne, praktyczne strategie, które liderzy i przedsiêbiorcy przemys³owi mog± wykorzystaæ we w³asnych firmach. Dziêki ostatnim badaniom naukowym uczymy siê mówiæ i rozumieæ staro¿ytny jêzyk instynktów i emocji, który reprezentuje najstarsz± formê komunikacji- a my mo¿emy wykorzystaæ to w naszych produktach, us³ugach i markach.

Russel Brumfield wraz z Jamesem Goldneyem za³o¿y³ Whiff Solutions- najlepsz± firmê konsultingow± zajmuj±cej siê brandingiem i marketingiem zapachów. Jest tak¿e wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem zarz±du Scent Marketing Institute- organizacji edukacyjnej zarz±dzanej przez Haralda Vogt, pioniera w dziedzinie zapachów. Wspomagani przez cz³onków przemys³owych, Brumfield i Vogt formu³uj± i przygotowuj± jedyne na ¶wiecie konferencje, spotkania i seminaria o marketingu i komunikacji zapachowej.
 
Russel Brumfield jest wizjonerem biznesowym, konsultantem i mówc±. Jego do¶wiadczenie jako za³o¿yciel i Dyrektor Generalny Wizard Studio- 25-milionowej, miêdzynarodowej korporacji, rozwin±³ swoj± fascynacjê dotycz±c± komunikacji zapachowej, a to doprowadzi³o go do wiêkszego zaanga¿owania w przemy¶le. Przez ponad 20 lat, Brumfield zdobywa³ swoje do¶wiadczenie i orientacjê w biznesie podczas tworzenia eksperymentalnych projektów, przesy³ania wiadomo¶ci w firmie i tematycznych wydarzeñ dla firm z listy Fortune 1000.Pracowa³ nad projektowaniem, tworzeniem i przeprowadzaniem ¶wiatowej klasy eventów, biznesowych spotkañ, widowisk dla klienteli, wprowadzaniem produktów, opracowywaniem programów nagradzania, wa¿nymi wydarzeniami sportowymi,
tematycznymi otoczkami dla parków rozrywki, restauracji i centrów handlowych, wykorzystuj±c wielosensorowe techniki. W 2004 roku wspó³za³o¿y³ Whiff Solutions.

Brumfield stworzy³ eventy dla 80% firm znajduj±cych siê na li¶cie Fortune 500 (Chrysler, Toyota, Motorola, Coca-Cola, Pfizer, Merck, Microsoft, Colgate, MTV, Outback Steakhouse, Oracle, the NFL, i wielu innych), by³ wewn±trzzak³adowym dostawc± dla Disney World, posiada tak¿e kontrakty z miêdzynarodowymi ³añcuchami hotelowymi, takimi jak: Starwood, Westin, Marriott, Reinassance, Loews, Club Med i Ritz Carlton. Brumfield by³ cz³onkiem zarz±du, doradc± i udzia³owcem wielu pocz±tkuj±cych firm, to sprawia ¿e rozumie przedsiêbiorczy, inwestycyjny i wykonawczy punkt widzenia.

Od wczesnych lat 90-tych Brumfield wyk³ada³ dla szerokiej publiczno¶ci na tematy eksperymentalnych projektów, brandingu technologicznego, organizacji eventów i ró¿norakich tematów dotycz±cych inspiracji i doskonalenia siebie. Teraz skupia siê na szerokim zastosowaniu technologii zapachu. Jego przemówienia s± krótkie, zabawne i przepe³nione opowie¶ciami odzwierciedlaj±cymi jego ¶wiatowe do¶wiadczenie. Dostêpne s± dostosowane do potrzeb klientów my¶li przewodnie, seminaria i treningi.
 
Tematy:

1) Nap³ywaj±ce korzy¶ci ze strategicznego marketingu zapachowego

Brumfield jest najwiêkszym autorytetem w tej dziedzinie, ujawnia tak¿e badania nad tym jak zapachy strategiczne mog± zwiêkszyæ zyski a¿ o 20%,30%, a nawet 50% w specyficznych sytuacjach. Wyjawia najwa¿niejsze koncepcje z jego ksi±¿ki "Whiff: The Revolution of Scent Communication in the Information Age."
   
Widownia nauczy siê w jaki sposób podpis zapachowy mo¿e byæ u¿ywany do zatrzymania ¶wiatowego rynku fa³szerskiego, wartego bilion dolarów, poprzez zwyczajne wprowadzenie zapachu do produktów codziennego u¿ytku. Pokazuje jak zapachy, które zachêcaj± klientów do kupowania wp³yn± pozytywnie na sprzeda¿ samochodów, elektroniki i produktów domowych. Twoi go¶cie w ci±gu pouczaj±cej, humorystycznej godziny
dowiedz± siê jak wp³yn±æ na zyski poprzez przemawianie do odczuæ klientów.
   
   
Idealny dla
sprzeda¿y detalicznej, merchandisingu, inwentorów, projektantów wyrobów przemys³owych i wszystkich kategorii detalicznych, pocz±wszy od F&B do samochodów i komputerów.
   
2) 4 klucze do stworzenia markowego podpisu

   
Brumfield ujawnia wa¿ne badania, które otworz± wszystkie drzwi do emocji i procesów podejmowania decyzji twojego  klienta. Zbombordowani nowymi informacjam, go¶cie dowiedz± siê jak stworzyæ cich±, pe³n± mocy i emocjaln± wiadomo¶æ, u¿ywaj±c staro¿ytny jêzyk komunikacji zapachowej. Po dostarczeniu rozrywki rozwijaj±cej "skrypt zapachów", Brumfield uczy publiczno¶æ jak przekazaæ wiadomo¶æ przez "zapachowe media", (POP, opakowania, reklamy, projekty, karty kredytowe, itd.). Publika dowie siê co robi± z markowymi podpisami zapachowymi du¿e firmy, takie jak Sony, Motorola, Bloomingdales, General Motors, Starwood i inni.
   
Idealny dla marketerów, twórców reklam, g³ównych strategów firmy, projektantów produktów, merchandiserów, detalistów i wszelkich us³ug zwi±zanych z zapewnianiem go¶ciom mile spêdzonego czasu.
   
3) Zapach w opiece zdrowotnej
   

Brumfield ujawnia niezliczone ilo¶ci badañ naukowych, które pokazuj± w jaki sposób olejki eteryczne i nastêpnie zapachy s± dubbingowane przez kolejne pokolenia w leczeniu i diagnostyce zdrowotnej. Omawia konkretne badania, które pokazuj± rozwój wirusów przenoszonych drog± powietrzn± i mikrobów znajduj±cych siê na powierzchni ró¿nych przedmiotów, w³±czaj±c w to MRSA, CA-MRSA i C.Dif. Publiczno¶æ dowie siê jak zapach mo¿e wyzwoliæ kognitywne funkcje, a tak¿e w jaki sposób badania zapachowe mog± wp³ywaæ na wysok± skuteczno¶æ dzia³ania biofeebacku i leczenia. Brumfield omawia wyniki badañ nad zapachem w walce z rakiem, Alzheimerem, w endokrynologii, opatrywaniu ran, a tak¿e zmniejszenie wska¼nika ilo¶ci anulowanych formalnie diagnostyk. Ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie w tej interesuj±cej i kszta³c±cej prezentacji o wykorzystaniu zapachu w s³u¿bie zdrowia.

Idealny
dla mened¿erów s³u¿by zdrowia, dostawców, projektantów, operatorów si³owni, wychowawców i organizacji rodzicielskich.
   
4) Nowe odkrycia w kontroli zaka¿eñ

Od kiedy Brumfield ujawnia nowe, ekscetuj±ce badania, które pokazuj± w jaki sposób olejki eteryczne z ro¶lin mog± zniszczyæ ci±gle mutuj±cy siê, migruj±cy i rozwijaj±cy siê superBug Methicillin-resistant Staphylococcus-aureus MRSA i jego ¶mierciono¶ny szczep CA-MRSA, ten temat staje siê coraz bardziej popularny. Wychowawcy, regulatorzy opieki zdrowotnej, dostawcy, operatorzy si³owni i ka¿dy zajmuj±cy siê wybuchami zara¿eñ w miejscach publicznych, nie bêdzie chcia³ opu¶ciæ tej prezentacji. Dotychczas dog³êbne oczyszczanie, nadtlenki wodoru, ¶rodki dezynfekuj±ce i monitorowanie by³y nieefektownymi i d³ugotrwa³ymi metodami walki z tym ¶miertelnym wrogiem. Brumfield wskazuje jak MRSA sta³a siê naturalnie stworzonym wrogiem antybiotyków, a tak¿e jak odkryli¶my podobnego do MRSA naturalnego wroga poprzez u¿ycie ro¶linnych olejków eterycznych. Brumfield wyja¶nia tak¿e jak u¿ycie nietoksycznych olejków eterycznych mo¿e wytworzyæ poczucie bezpieczeñstwa, 24/7 zielon± strefê w budynku, poprzez opublikowanie kilku-ciesz±cych siê niezwyk³± popularno¶ci±-wyników badañ uzyskanych w szpitalach w Wielkiej Brytanii. W przysz³o¶ci, nowa metoda kontroli zaka¿eñ bêdzie na pewno standardem w leczeniu mikrobów, a go¶cie nie bêd± chcieli opu¶ciæ tej prezentacji.
 
Idealne dla
opieki zdrowotnej, ubezpieczeñ, edukacji, si³owni, prywatnych klinik i spotkañ dotycz±cych zaka¿eñ.

5) Przysz³o¶æ zapachu w us³ugach hotelowych, gastronomicznych i rekreacyjnych

Brumfield ujawnia wyniki badañ nad zapachem trwaj±cych wiele lat, bior±c pod uwagê reakcje klienta, efektywne strategie brandingowe i wiod±ce technologie, które istotnie zmieni± przysz³o¶æ hotelarstwa. Dowiedz siê, które firmy pod±¿aj± now± strategi± brandingow± i w jaki sposób wielosensorowe efekty brandingowe zwiêkszaj± lojalno¶æ konsumentów wobec marki i poprawiaj± opinie go¶ci hotelowych, resortów, statków wycieczkowych i kasyn. W przysz³o¶ci, go¶æ hotelowy wejdzie do swojego pokoju, w którym natychmiast wykorzysta swoje w³asne upodobania muzyczne, o¶wietleniowe, zapachowe, a nawet preferencje dotycz±ce sztuki. Informacyjna i humorystyczna przemowa Brumfielda jest my¶l± przewodni± tej prezentacji, albo seminarium dla twojej organizacji.
    
Idealny dla hoteli, statków wycieczkowych, kasyn i restauracji

6) Odkrywanie w³asnej przestrzeni dziêki zapachowi

 
Brumfield zwraca siê do projektantów wnêtrz i architektury wdra¿aj±cych i wykorzystuj±cych projekty zapachowe. Ta nowa dziedzina udowodni³a, ¿e bêdzie bardzo popularna w handlu detalicznym, hotelarstwie, hazardzie i
projektowaniu wnêtrz. Brumfield wykorzystuj±c badania nad zapachem, uczy publiczno¶æ w jaki sposób zapach wp³ywa na odczucia u¿ytkownika, a tak¿e instruuje jak mo¿na stworzyæ i wprowadziæ wszechstronn± strategiê zapachow± do twojego otoczenia. Ka¿dy uczestnik otrzyma certyfikat ukoñczenia seminarium wydany przez Scent Marketing Institute w Nowym Yorku- najwiêkszy na rynku autorytet w dziedzinie marketingu zapachowego.

Idealny dla
projektantów wnêtrz i architektury- komercyjnej, przemys³owej, detalicznej i hotelarskiej.

 

t³um. Aneta B±k

¼ród³o: askthewhiffguys.com

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL