START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
O nas

Image

Zapachowy.pl to pierwszy w Polsce vortal po¶wiêcony w ca³o¶ci zapachowi. Ze wzglêdu na du¿± rozpiêto¶æ poruszanej przez nas tematyki vortal skierowany jest do:

  • mened¿erów zwi±zanych z szeroko rozumianym marketingiem zapachowym
  • firm i osób prywatnych zainteresowanych eksploatacj±  systemu aromamarketingowego
  • osób zwi±zanych z tematem aromaterapii – specjalistów medycyny niekonwencjonalnej 
  • osób zainteresowanych naturaln± metod± leczenia zapachem
  • ¶rodowisk naukowych zajmuj±cych siê badaniami nad kulturotwórcz±, socjologiczn± i psychologiczn± rol± zapachu
  • producentów oraz dystrybutorów produktów perfumeryjnych 
  • wszystkich zainteresowanych pachn±cymi wyrobami – perfumeryjnymi, kosmetycznymi, przemys³owymi


Dostêp do informacji umieszczonych w vortalu jest ca³kowicie bezp³atny.

Zapachowy.pl redagowany jest  przez Redakcjê vortalu, w której sk³ad wchodz±:Dziennikarze:

Monika Cyrta

Dorota Ko¶ció³ek

 

T³umacze:

Izabela ¯urawska

Rafa³ Downarowicz

Karolina Gr±dzka

 

Nadzór redakcyjny:

Ewelina Murzicz e.murzicz@aromanet.pl

 

Wydawca: Eurobest.pl - firma komunikacji biznesowej, której oferta skierowana jest do kadr zarz±dzaj±cych firmami w wybranych sektorach gospodarki, firma proponujemy nowoczesne narzêdzia reklamy i komunikacji marketingowej "business-to-business".


Siedziba redakcji:

ul. S³owiañska 1/9, 93-101 £ód¼

 

Wszelkich informacji na temat dzia³ania Redakcji oraz vortalu udziela:

redakcja@eurobest.pl

 

Redakcja, z pe³nym przekonaniem, zastrzega niezale¿no¶æ swego funkcjonowania od Wydawcy, producentów, dystrybutorów oraz ludzi zwi±zanych z rynkiem zapachowym w Polsce.

 

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL