START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Wêch palaczy
ImagePalenie tytoniu z ka¿dym dniem staje siê coraz mniej modne. Jeste¶my coraz bardziej ¶wiadomi wp³ywu dymu tytoniowego na p³uca, serce, p³odno¶æ, jednak niewielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dym papierosowy wp³ywa na wêch.

Czêsto mo¿na zauwa¿yæ, ¿e palacze u¿ywaj± ogromnej ilo¶ci perfum, jedz± intensywnie aromatyczne potrawy, czy stosuj±  od¶wie¿acze powietrza o bardzo silnych zapachach. Dzieje siê tak dlatego, ¿e zwi±zki chemiczne zawarte w dymie bardzo os³abiaj± nasze zmys³y.

Istnieje prosty sposób na to, aby oceniæ jak mocno odczuwamy zapachy. Do tego celu bêdziemy potrzebowaæ pomocy drugiej osoby. Popro¶my naszego towarzysza, aby przygotowa³ kilka próbek zawieraj±cych rzeczy/ro¶liny/potrawy o charakterystycznym zapachu. Mo¿e to byæ na przyk³ad czosnek, natka pietruszki, czekolada, mandarynka itp. (oczywi¶cie osoba, która testuje swój wêch nie mo¿e wiedzieæ co znajduje siê w próbkach).  Ca³y test polega na tym, ¿e asystent zawi±zuje oczy osobie badanej i po kolei daje jej do pow±chania poszczególne próbki. Badany ma powiedzieæ, co w³a¶nie pow±cha³ – w zale¿no¶ci od tego jak wiele zapachów odgadnie tak dobry jest jego wêch. Mimo, i¿ test wydaje siê banalny, wiêkszo¶æ osób pal±cych tytoñ ma ogromne problemy z rozró¿nieniem poszczególnych woni.

Spróbujcie sami – byæ mo¿e taka konfrontacja z rzeczywisto¶ci± oka¿e siê wystarczaj±co silnym impulsem do zerwania z na³ogiem.

 

Monika Cyrta

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL