START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zwolniony z powodu... ansomii
ImageJak wa¿ny jest, najmniej ze wszystkich zmys³ów doceniany, zmys³ powonienia? Wystarczy zapytaæ policjanta Davida Agostino, którego zawieszenie w pe³nieniu obowi±zków policjanta w Pittsburghu z powodu ansomii (upo¶ledzenia wêchu) zosta³o poparte przez S±d Apelacyjny w Harrisburgu.

"Materia³ dowodowy wystarczaj±co wykaza³, ¿e Agostino dozna³ fizycznego upo¶ledzenia, które uniemo¿liwi³o mu pe³nienie s³u¿by w Policji", napisa³ sêdzia Bernard L. McGinley.
"Niezwykle wa¿na w krytycznej ocenie sytuacji  jest ¶wiadomo¶æ, ¿e  Agostino czêsto samotnie patrolowa³ ulice, s³u¿±c jako policjant przeszkolony do bycia pierwszym na miejscu powa¿nych wypadków, b±d¼ niezwykle gro¼nych sytuacji, które wymaga³y zmys³u wêchu, zapewniaj±c w ten sposób sobie i innym bezpieczeñstwo."

Agostino, który wst±pi³ do policji w 1988 roku, zosta³ powa¿nie ranny w sierpniu 2004 roku w wypadku motocyklowym (nie bêd±c wówczas na s³u¿bie), który spowodowa³ powa¿ny uraz g³owy - czêst± przyczynê ansomii. Wed³ug Komisji Odwo³awczej S±du Stanowego, sk³adaj±cej siê z trzech sêdziów przysiêg³ych, jego wypowiedzenie by³o uzasadnione, poniewa¿ policjanci musz± byæ w stanie wyczuwaæ narkotyki, alkohol, niebezpieczne materia³y, gaz ziemny oraz inne substancje.

Agostino upiera³ siê, ¿e jest zdolny do wykonywania obowi±zków policjanta. Utrzymywa³, ¿e zmys³ powonienia ani nie jest nieodzown± cech± funkcjonariusza,  ani nie jest sprawdzany przez Miejski O¶rodek Szkolenia i Edukacji Policjantów. Wspó³pracownicy Agostino powiedzieli, ¿e  zanik wêchu przeszkadza³ mu w wykonywaniu obowi±zków s³u¿bowych. Jego kolega policjant zezna³, ¿e Agostino nie by³ w stanie wyczuæ zapachu marihuany i alkoholu od motocyklisty, który zwodzi³ policjê podczas zawrotnie szybkiego po¶cigu. Komendant policji powiatu Collier  Thomas D. Devin doniós³, ¿e stan Agostino zacz±³ stanowiæ problem podczas wezwania, w którym fukcjonariusz pomóg³ starszej osobie ponownie uruchomiæ piec, co potencjalnie mog³o doprowadziæ do eksplozji.

Major John Gallaher z Policji Stanowej w Pennsylvani, dyrektor wykonawczy stanowego miejskiego o¶rodka szkolenia policjantów, powiedzia³, ¿e lekarze badaj±cy rekrutów powinni wydawaæ opiniê o sprawno¶ci do pe³nienia s³u¿by. Istniej± standardy dotycz±ce widzenia, s³yszenia, zdrowia uk³adu sercowo-naczyniowego, jednak¿e brak jakichkolwiek dla zmys³u powonienia.

Edward Mamet, emerytowany dzielnicowy z Nowego Jorku, bêd±cy konsultantem w dzia³aniach operacyjnych policji, twierdzi, ¿e istnieje wiele powodów dla których funkcjonariusz policji potrzebowa³by zmys³u wêchu.  Powiedzia³, ¿e pewnego razu uda³o mu siê wyczuæ ogromny wyciek gazu, jak równie¿ zdradzieck± woñ dro¿d¿y z nielegalnej destylatorni.

"Gdy zapada ciemno¶æ, twój wêch mo¿e ci pomóc, wskazaæ drogê" powiedzia³. "Jest taki zapach ¶mierci, który wydziela rozk³adaj±ce siê kilkudniowe cia³o. To potworny zapach."

Radca prawny Powiatu Collier twierdzi, ¿e prawnicy zaanga¿owani w tê sprawê nie mogli znale¼æ prawnego precedensu, który dotyczy³by bezpo¶rednio sytuacji Agostino. Zauwa¿y³, ¿e wiêksze wydzia³y mog³yby przydzieliæ osobê z upo¶ledzonym wêchem do wykonywania obowi±zków, podczas których bezpieczeñstwo nie jest tak wa¿n± kwesti±. ,, W powiecie Collier wszyscy funkcjonariusze policji pracuj± w terenie, bêd±c jednocze¶nie osobami przeszkolonymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pojawiaj±cymi  siê  na miejscu wypadku  zawsze jako pierwsze.

Prawnik Agostino, Ronald Koerner, powiedzia³, ¿e nie jest pewien czy z³o¿y apelacjê w sprawie zwolnienia funkcjonariusza. "Jestem rozczarowany, ale bêdziemy musieli zobaczyæ co da siê w tej sprawie zrobiæ."

 

t³um. Katarzyna Orze³

¼ród³o: askthewhiffguys.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL