START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachowe skojarzenia
ImageIlu z nas decydowa³o siê na zakup czego¶, tylko dlatego, ¿e zapach tego przedmiotu mile siê kojarzy³? Kto sugerowa³ siê znajomym aromatem dokonuj±c wa¿nego wyboru? Jak czêsto zdarza nam siê, ¿e przelotna woñ przywo³uje zaraz na my¶l znajome obrazy? Odpowied¼ na te pytania wydaje siê byæ oczywista, w koñcu zapach to jeden z najsilniej dzia³aj±cych bod¼ców skojarzeniowych.
 
Zmys³ powonienia odgrywa w naszym ¿yciu niew±tpliwie bardzo istotn± rolê. Przecie¿ gdyby¶my byli go pozbawieni ¿ycie nie mia³oby smaku, dos³ownie i w przeno¶ni. Zmys³y jednak potrafi± byæ bardzo zwodnicze. Czasem myli nas wzrok, np. gdy nie jeste¶my pewni, czy widzimy co¶ po raz pierwszy, czy nie.

S³uch te¿ nie zawsze jest dobrym doradc±, mnóstwo melodii brzmi podobnie, trudno je rozró¿niæ. Smak czêsto budzi skojarzenia, ale prym tu wiedzie niew±tpliwie wêch.

To zapachy sprawiaj±, ¿e w jednej chwili potrafimy przywo³aæ z pamiêci konkretne sytuacje, przedmioty, ludzi. Znajoma woñ w obcym pomieszczeniu sprawia, ¿e czujemy siê swobodniej, bezpieczniej, zw³aszcza, je¶li podobnie pachnie nasz dom. Analogicznie, zapachy kojarz±ce siê nieprzyjemnie, acz niekoniecznie brzydkie, budz± niepokój.

A co wywo³uje najsilniejsze konotacje?  Ka¿dy ma swój indywidualny wachlarz aromatów przywo³uj±cych pozytywne b±d¼  negatywne skojarzenia. Dla zobrazowania, czy raczej „zaromatyzowania”, kilka przyk³adów. Zapachy kojarzone dzieciñstwem, to np: aromat ¶wie¿ego, gor±cego chleba, wykrochmalona po¶ciel, zapach konkretnego proszku do prania czy szamponu, aromat ulubionej z dzieciñstwa zupy.

Bardzo silnie na skojarzenia dzia³aj± zapachy kosmetyków. Woñ perfum, których u¿ywali¶my w przesz³o¶ci  momentalnie sprawia, ¿e przypominamy sobie chwile, którym ten zapach towarzyszy³. Wra¿liwsze nosy bez trudu potrafi± wskazaæ, jakimi pachnid³ami spryskuj± siê znajomi.

Tak¿e bardzo czuli na wszelkie aromaty zakochani, potrafi± bez trudu skojarzyæ zapach z konkretn± randk±. Czasem bywa i tak, ¿e zaginione wspomnienia od¿ywaj± dopiero pod wp³ywem bod¼ca aromatycznego. Nie zawsze jednak zapach, który przywo³a³ skojarzenie jest tym wspominanym zapachem, czêsto mówimy, ¿e „co¶ pachnie dok³adnie tak samo, jak…” .

Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ bez koñca. Pewne jest to, ¿e dziêki zapachowi mo¿emy przywo³aæ sytuacjê sprzed kilku dni, miesiêcy a nawet lat.
Dla eksperymentu proponuje wyci±gn±æ stare flakoniki po perfumach, czy kosmetykach o charakterystycznym zapachu i przekonaæ siê o magicznych w³a¶ciwo¶ciach zapachów.

 
Kinga Suwa³a
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL