START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Dodaj artyku³

Image

Zapachowy.pl umo¿liwia zalogowanym u¿ytkownikom mo¿liwo¶æ wspó³redagowania vortalu poprzez dodawanie w³asnych artyku³ów. Mamy nadziejê, ¿e opcja ta, oprócz rozwoju serwisu, bêdzie integrowa³a osoby i ¶rodowiska zainteresowane zapachem we wszelkich jego przejawach - od aromamarketingu po rynek kosmetyczny. Chcemy, by vortal sta³ siê niezale¿n±, opiniotwórcz± przestrzeni± wymiany my¶li, pogl±dów i wra¿eñ.

Najbardziej zaanga¿owanym autorom mo¿emy zaproponowaæ sta³± wspó³pracê dziennikarsk± przy redakcji serwisu oraz biuletynu informacyjnego.

Wszystkie artyku³y w naszym serwisie s± moderowane. Ka¿dy publikowany tekst, po redakcyjnych poprawkach, wymaga pe³nej autoryzacji autora.

 

Prosimy o przesy³anie tekstów na adres:

Ewelina Murzicz e.murzicz@aromanet.pl

 

Serdecznie pozdrawiam

Ewelina Murzicz

redaktor  naczelna vortalu zapachowy.pl

 
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL