START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachowe kreacje
ImageKreacja – s³owo niezbyt d³ugie, lecz jak¿e pojemne. W s³owniku jêzyka polskiego czytamy bowiem, i¿ wyraz ten odnosi siê zarówno do zagranej w interesuj±cy sposób roli w filmie czy sztuce, eleganckiego stroju, w szczególno¶ci kobiecego, jak równie¿ samego aktu tworzenia i wytworu tej¿e czynno¶ci. Ju¿ s³yszê, jak wielu z Was mruczy pod nosem: Ale co to wszystko ma wspólnego z zapachami? A w³a¶nie, ¿e ma i to wiêcej ni¿ mog³oby siê wydawaæ.
Pachn±ce metamorfozy...

W jednym z ostatnich wywiadów Urszula Grabowska przyzna³a siê, ¿e na jej pó³ce znajduje siê spory zbiór flakonów ró¿norodnych perfum. Co ciekawe, zdradzi³a ona równie¿, i¿ czar zaklêty w zapachach pomaga jej w zawodzie aktorki:
Na ¿ycie lekkie Noa Cacharel, do pracy co¶  mocniejszego. Perfumy u³atwiaj± mi kreowanie postaci. Zapach w jaki¶ sposób okre¶la charakter, np. w „¦wiadku koronnym” u¿ywa³am s³odkiej, ale do¶æ neutralnej wody Kylie Minouge. Przed wej¶ciem na plan „Tylko mi³o¶æ” zawsze psikam siê czym¶ mocniejszym: Armani Code, Flower by Kenzo albo ukochanym Hugo Boss, Pure Purple.

Powy¿sze wyznanie nie powinno raczej nikogo dziwiæ, gdy¿ mo¿na by ¶mia³o stwierdziæ, ¿e ka¿dy zapach, ka¿de perfumy  posiadaj± jakby w³asn± osobowo¶æ. Ich indywidualny charakter staraj± siê zazwyczaj podkre¶liæ sami ich twórcy, sztab specjalistów od reklamy i ludzie odpowiedzialni za promocjê, dobieraj±c do natury zapachu odpowiedni± twarz perfum, czy te¿ nawet wygl±d flakonu, czego doskona³ym przyk³adem jest chocia¿by pachn±cy indyjskim ja¶minem oraz drzewem kaszmiru zmys³owy Alien Muglera, zamkniêty w fioletowej buteleczce o szlachetnym, lecz oryginalnym, podobnie jak sam zapach, kszta³cie oraz dla kontrastu do¶æ prosty flakon Eternity Summer 2009 Calvina Kleina o barwach zdradzaj±cych zawarte w nim soczyste aromaty imbiru, gruszki i liczi.
 
Co ciekawe, wspomnian± osobowo¶æ perfum mo¿emy nie tylko dopasowaæ do tej, któr± same posiadamy, ale tak¿e przez charakter zapachu wp³yn±æ na w³asne samopoczucie i na potrzeby danej chwili stworzyæ wrêcz now± siebie. Dziêki tej oto ¶wiadomo¶ci mo¿emy spróbowaæ kreowaæ swój nastrój w³a¶nie za pomoc± otaczaj±cych nas aromatów. I choæ powinny¶my pamiêtaæ, i¿ ka¿dy ma w³asny zestaw dzia³aj±cych na niego w okre¶lony sposób zapachów, czasem dla osoby postronnej ca³kiem irracjonalny, bo funkcjonuj±cy na zasadzie emocjonalnych skojarzeñ, to istniej± i takie, które na wiêkszo¶æ z nas wp³ywaj± tak samo. Oto kilka z nich:

  •  cynamon i zapachy korzenne dodadz± nam pewno¶ci siebie
  •  miêta pieprzowa, cytryna i pomarañcza pobudz± w nas chêæ do dzia³ania, optymizm i dodadz± energii
  •  ja¶min, lawenda, drzewo cedrowe, mandarynka, cyprys, bergamotka, ró¿a, ylang-ylang, i grejpfrut sprawi±, ¿e poczujemy siê zrelaksowane i zadowolone
  •  pi¿mo, wanilia, cedr, paczula, sanda³owiec, ambra i nuty ¿ywiczne obudz± w nas instynkt godny femme fatale


Warto wiêc mo¿e tak¿e, chc±c osi±gn±æ po¿±dany efekt, oprócz znanych doskonale olejków zapachowych, poszukaæ równie¿ i perfum zawieraj±cych w swojej kompozycji konkretny zapach, aby wypróbowaæ jego i¶cie terapeutyczn± moc.

I zapach stworzy³ kobietê...

Zapach, zw³aszcza dla kobiety, jest jak strój, który zarówno podkre¶la jej charakter, jak i mo¿e zasadniczo wp³ywaæ na nastrój oraz jej pewno¶æ siebie. To za tê w³a¶nie cechê wiele z kobiet tak kocha magiê zamkniêt± w fantazyjnych flakonach. Ubranie jest dla nas jakby drug± skór±, bowiem staje siê ono form± przej¶ciow± miêdzy nagim cia³em a ¶wiatem zewnêtrznym. Chroni ono nasz± intymn± przestrzeñ, bywa mask±, lecz jednocze¶nie otwiera nas na innych, uzewnêtrzniaj±c, to kim jeste¶my lub chcieliby¶my siê staæ. Dlatego te¿ zazwyczaj tak pieczo³owicie dobieramy krój i kolorystykê swoich ubrañ, gdy¿ to one w³a¶nie w du¿ej mierze nas okre¶laj±.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podobnie przestawia siê kwestia noszonych (sic!) przez nas perfum. Nie na darmo powstaj± wci±¿ ró¿nego rodzaju zestawienia, próbuj±ce dopasowaæ charakter zapachu do okrywaj±cych nasze postacie strojów. Poruszaj±c tê w³a¶nie kwestiê, warto przypomnieæ sobie chocia¿by scenê z jednego z wielu filmów, w których zapach gra jedn± z g³ównych ról, a mianowicie "Zapachu kobiety" Martina Bresta, gdzie pu³kownik Frank Slade demaskuje, w³a¶nie dziêki perfumom, naturê obs³uguj±cej go stewardessy mówi±c: U¿ywa Floris - angielskiej wody koloñskiej,  ale ma g³os jak kalifornijska cizia. Kociak z Kalifornii udaje angielsk± damê. Starajmy siê wiêc nigdy nie zapominaæ, ¿e zapachy podobnie jak strój sk³adaj± siê na ca³o¶æ naszego wizerunku i wykorzystuj±c ró¿norodne kulturowe skojarzenia, mówi± innym o nas wiêcej ni¿ mog³oby siê wydawaæ.

I tak dla kobiet lubi±cych siê wyró¿niaæ, uwodzicielek wybieraj±cych odwa¿ny wygl±d, doskona³ym wykoñczeniem stan± siê równie ¶mia³e po³±czenia zapachowe i intensywne aromaty np. burboñska wanilia z ambr± oraz bia³ym pi¿mem i  kwiatem migda³owym w Cinéma (Yves Saint Laurent), ponownie pi¿mo i ambra, tym razem z p³atkami bia³ego lotosu, ylang-ylang oraz kwiatem s³odkiej oliwki zamkniête w Maîtresse (Agent Provocateur) i Pure Woman (Bruno Banani), czyli po³±czenie frezji, zielonej mandarynki, piwonii, wanilii, mango oraz akordów drzewnych.

Natomiast panie, które stawiaj± na klasykê i romantyczne wydanie kobieco¶ci dobrze poczuj± siê w otoczeniu aromatów l¿ejszych i tych bardziej tradycyjnych, kwiatowych np. po³±czenia królowej zapachów - ró¿y oraz peonii, kwiatów bambusa, pomarañczy i hibiskusa m. in. z owocem pasji w Pleasures Exotic (Estée Lauder), czy s³odkiego ja¶minu z irysem, bergamotk±  i li¶æmi fio³ka w Pour Femme (Bvlgari), lilii wodnej z kwiatem magnolii i bia³± ró¿± w Rumeur (Lavin) oraz Touch of Spring (Lacoste) pachn±cego kwiatem pigwowca, lilii i malwy.

Te z nas, którym jednak bli¿ej do pe³nego energii typu sportowego sk³aniaj± siê zazwyczaj ku zapachom ¶wie¿ym, czêsto z owocow± nut±, podkre¶laj±c± ich witalizm np. w stronê po³±czenia zielonego jab³ka, cytryny, bergamotki, ogórka i szczypty miêty w CK One Summer 2009 (Calvin Klein), czy ku musuj±cemu grejpfrutowi razem z malin± i mro¿on± herbat± w Pure White Linen (Estée Lauder), ciekawemu limitowanemu zapachowi Tommy Girl Summer 2008 (Tommy Hilfinger) o nucie ¿urawiny, rabarbaru, kokosu, magnolii i akordzie cytrynowo-limonkowym oraz Incanto Shine (Salvatore Ferragamo) - kompozycji nieco s³odszej, bo zawieraj±cej ambrê i pi¿mo w po³±czeniu z nektarem z ananasa, bergamotk±, frezj±, ró¿ow± peoni±, brzoskwini± i bia³ym cedrem.

Pamiêtaæ zawsze nale¿y, ¿e choæ wszystkie tego typu upraszczaj±ce schematy, które spotykamy w wielu pismach maj± sporo racji, to prawdziwa kobieta z krwi i ko¶ci nie da siê nigdy w prosty sposób zaszufladkowaæ w idealne dla niej zestawienia. Dla w³asnej satysfakcji powinny¶my zadbaæ, aby owiewaj±cy nas zapach podkre¶la³ styl, w którym czujemy siê najlepiej i który w najpe³niejszy sposób wyra¿a nas same, a nie panuj±ce trendy. Szukajmy wiêc dot±d, a¿ znajdziemy co¶ dla siebie, bo zapachy nie podporz±dkowuj± siê ¿adnym modom. Warto wiêc znale¼æ swój idealny obraz samej siebie i podkre¶liæ go wymarzonymi perfumami.
* * *

Zapachy niew±tpliwie oddzia³uj± na nasz nastrój. Zarówno wówczas, gdy natykamy siê na nie w otaczaj±cym nas ¶wiecie, jak i wtedy, gdy sami dobrowolnie poddajemy siê ich w³adzy, czy to kupuj±c perfumy, czy stosuj±c ró¿ne formy aromatoterapii. ¦mia³o bowiem mo¿emy przy odrobinie wiedzy a przede wszystkim zadaniu sobie trudu ws³uchania siê w siebie, wykorzystaæ moc zapachów do autokreacji i wp³ywu na odbiór naszej osoby przez innych ludzi a tak¿e zapachowej autoterapii, poprawiaj±cej nasze samopoczucie. Bior±c wiêc to wszystko pod uwagê, nie wypada nie zgodziæ siê z Patrykiem Süskindem, który powiedzia³ kiedy¶, ¿e Ten kto kszta³tuje zapachy, w³ada sercem cz³owieka. Do³ó¿my wiêc starañ, aby wybraæ dla siebie najlepsze z zapachowych kreacji.

 

Dorota Ko¶ció³ek

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL