START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
¦wiece do aromaterapii
ImageAromaterapia wykorzystuje olejki zapachowe pochodz±ce z ro¶lin, kwiatów i zió³ by w naturalny sposób leczyæ i koiæ cia³o. Jej stosowanie ma równie¿ dobroczynny wp³yw na umys³. Jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych sposobów by w pe³nie wykorzystaæ jej w³a¶ciwo¶ci jest stosowanie ¶wiec do aromaterapii. 

Kiedy wdychamy olejki zapachowe pobudzone zostaj± nasze nerwy wêchowe. Nerwy te prowadz± z nosa do kory mózgowej i wp³ywaj± na nasze samopoczucie. W ten sposób stosowanie olejków pozwala nam poczuæ siê zrelaksowanymi, pobudzonymi, jak równie¿ wprawiæ w romantyczny nastrój. Dziêki zawarto¶ci substancji antybakteryjnych, terapeutycznych, antywirusowych i antybiotycznych maj± one równie¿ w³a¶ciwo¶ci lecznicze. Wielu ludzi u¿ywaj±cych  ¶wiec do aromaterapii wierzy w ich dobroczynny wp³yw na zdrowie. Mo¿na za ich pomoc± pozbyæ siê skurczy miê¶ni, przeziêbienia czy bólu g³owy. ¦wiece do aromaterapii s± wiêc doskona³ym sposobem zarówno na zrelaksowanie siê, jak i pozbycie siê drobnych dolegliwo¶ci. Aby tak siê sta³o powinny one jednak zawieraæ czyste olejki zapachowe.  Przy ich zakupie upewnij siê wiêc, ¿e  w ich sk³ad wchodz± jedynie stuprocentowe olejki. Wiele ¶wiec, które sprzedaje siê jako ¶wiece do aromaterapii, to zwyczajne ¶wiece zapachowe. Mog± one zawieraæ szkodliwe substancje, które na pewno nie przynios± ¿adnych korzy¶ci dla zdrowia.

Kupuj±c ¶wiece do aromaterapii warto pamiêtaæ o wa¿nej zasadzie. W±chaj±c je przed zakupem mo¿esz poczuæ siê rozczarowana – prawdziwe ¶wiece do aromaterapii nie wydzielaj± bowiem silnego zapachu w sklepie. Aromat zaczyna ulatniaæ siê dopiero po ich zapaleniu, wtedy w³a¶nie mo¿na rozkoszowaæ siê zapachem ¶wiecy w ca³ej jego okaza³o¶ci.

Istotne jest równie¿ aby nauczyæ siê przechowywaæ ¶wiece by jak najd³u¿ej zachowa³y one swe w³a¶ciwo¶ci. Najlepiej trzymaæ je w ciemnym i ch³odnym miejscu. Najwa¿niejsze jest, by chroniæ je przed ¶wiat³em, które je niszczy. Tak przechowywane ¶wiece pozostan± ¶wie¿e, co pozwoli cieszyæ siê nimi d³ugi czas – nawet do dziesiêciu lat.

U¿ywanie ¶wiec do aromaterapii przynosi ukojenie dla cia³a i umys³u, a tak¿e korzystnie wp³ywa na zdrowie. Warto wiêc zainwestowaæ w ¶wiecê i przekonaæ siê samej, czy pomo¿e ona pozbyæ siê bólu g³owy, skurczów czy przeziêbienia. Je¶li jeste¶ mi³o¶niczk± ¶wiec, ¶wiece do aromaterapii to najlepszy wybór – nie tylko doskonale pachn±, ale s± wyprodukowane jedynie z naturalnych sk³adników, nie bêdziesz wiêc nara¿ona na dzia³anie toksycznych substancji, które w d³u¿szym okresie mog± okazaæ siê szkodliwe dla zdrowia.

 

t³um. Alicja Ejsmont

¼ród³o: www.aromatherapypoint.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL