START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachy ro¶lin
ImageRo¶liny wytwarzaj± zapachy w postaci olejków g³ównie po to, aby wabiæ nimi owady do zapylania swych kwiatów. Olejki wytwarzane s± równie¿ przez li¶cie, co ma zapobiegaæ ich wysychaniu w silnym nas³onecznieniu - tak jak ludzie nak³adaj± krem z filtrem UV przed wyj¶ciem na s³oñce.
 
Popularne zapachy:

Substancje zapachowe znajduj± siê nie tylko w kwiatach; wiele gatunków ro¶lin wytwarza zapach równie¿ w innych miejscach. Oto kilka najbardziej znanych zapachów, które nie pochodz± z czê¶ci kwiatowej ro¶liny:

- pomarañcze, cytryny i chmiel maj± substancje zapachowe w skórce owoców;

- cynamon, olibanum i krzew mirry - w korze;

- zapach imbiru i lukrecji pochodzi z korzeni tych ro¶lin;

- silnie pachn±ce go¼dziki to p±ki nierozwiniêtych kwiatów;

- ga³ka muszkato³owa, gorczyca, chili, kardamon, kminek i pieprz to silnie pachn±ce nasiona;

- miêta, sza³wia, tymianek, oregano, rozmaryn, bazylia i melisa, czêsto u¿ywane w kuchni, maj± pachn±ce li¶cie.


Ciekawostki:

Niektóre ro¶liny z rodziny obrazkowatych, takie jak stapelia i najwiêkszy kwiat na ¶wiecie - rafflezja, wydzielaj± woñ przypominaj±c± zepsute miêso. Te straszne wyziewy maj± za zadanie przyci±gn±æ muchy, które przenios± py³ek ro¶liny na inne kwiaty.

Najbardziej powszechnym zapachem w ¶wiecie ro¶lin jest zapach cytrynowy. Oprócz samych owoców cytryny, mo¿na go znale¼æ w li¶ciach trawy cytrynowej, melisy, cytrynowej werbeny, tymianku i geranium, a tak¿e cytrynowej ¿ywicy,

Niektóre ro¶liny zapylane s± przez æmy, dlatego ich kwiaty bardzo intensywnie pachn± wieczorem, natomiast w ci±gu dnia zarówno ich zapach, jak i kolor s± s³abo zauwa¿alne.

Zapachy uzyskiwane z ro¶lin maja postaæ olejków eterycznych, które potem u¿ywane s± do produkcji perfum. W niektórych perfumach mo¿na odnale¼æ nawet 50 ró¿nych woni.

Ju¿ staro¿ytni Egipcjanie, których cywilizacja siêga³a 5000 roku p.n.e., u¿ywali pachn±cych ro¶lin do konserwacji mumii. To w³a¶nie oni s± autorami pierwszych pisemnych wzmianek o perfumach. Perfumy w staro¿ytnym Egipcie s³u¿y³y nie tylko jako kosmetyki zmar³ych, ale tak¿e jako ofiary sk³adane bogom.
 
 
t³um. Karolina Ociepa
¼ród³o: askthewhiffguys.com
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL