START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach kawy i czekaloday u³atwia pracê!
ImageZapachy kawy i czekolady maj± znacz±cy wp³yw na polepszanie percepcji oraz wydajno¶ci pracy biurowej.

Czy zdarza siê, ¿e czujesz siê ociê¿a³y i powolny podczas pracy w biurze? Pow±chaj wiêc kawê i czekoladê – produkty, na których ju¿ i tak polegasz, by przetrwaæ dzieñ. W 2007 roku, podczas Konferencji Stowarzyszenia na Rzecz Nauk Zajmuj±cych siê Odbiorem Substancji Chemicznych, Bryan Raudenbush, Daniel Felbaum, Justin Schmitt oraz Kristen Koval z Uniwersytetu Jezuickiego w Wheeling og³osili, ¿e zapachy kawy i czekolady maj± znacz±cy wp³yw na polepszanie percepcji oraz wydajno¶ci pracy biurowej.

Trzydziestu uczestników zosta³o poproszonych o rozwi±zanie ró¿norodnych zadañ zwi±zanych z prac± biurow±. Jednym z  zadañ by³o zmierzenie siê z zestawem problemów poznawczych badaj±cych pamiêæ wzrokow±, zdolno¶æ zapamiêtywania s³ów, czas reakcji oraz  impulsywno¶æ. Uczestnicy zostali równie¿ poddani zadaniu zwi±zanemu z pisaniem na klawiaturze, gdzie zostali poproszeni o przepisanie opowiadania tak szybko, jak to mo¿liwe, lecz równie¿ tak dok³adnie, jak to mo¿liwe.

Badani pracownicy biurowi odwiedzili laboratorium trzy razy, za ka¿dym razem wykonuj±c trzy zadania, jednocze¶nie bêd±c poddanymi ró¿nym warunkom zapachowym. Warunki te sk³ada³y siê z obecno¶ci zapachu kawowego lub czekoladowego (aplikowanego poprzez niewielki przep³yw tlenu przez rurkê umieszczon± w jamie nosowej) oraz warunku kontrolnego, gdzie by³ obecny tylko bezzapachowy tlen. W trakcie wykonywania zadañ dokonano kilku dodatkowych ocen takich jak pomiar nastroju badanego, samodzielna ocena stopnia obci±¿enia prac±, ocena czujno¶ci i zmêczenia.

Przeprowadzono równie¿ analizy statystyczne polegaj±ce na mierzeniu czêstotliwo¶ci spo¿ywania kawy i czekolady oraz mierzeniu preferencji co do ich zapachu i smaku. Dok³adno¶æ pisania na klawiaturze by³a zwiêkszona, gdy u¿ywano zapachu kawowego, wyst±pi³ równie¿ znacz±cy wzrost w szybko¶ci pisania s³ów na minutê. Z kolei gdy u¿ywano zapachu czekoladowego, znacznie wzros³a szybko¶æ przetwarzania informacji wzrokowych oraz zdolno¶æ kontroli impulsów. Wzrost szybko¶ci wzrokowej oznacza, ¿e mo¿na przetwarzaæ informacje wzrokowe znacznie szybciej, a co za tym idzie, szybciej odpowiadaæ na bod¼ce, dlatego te¿ zadania biurowe s± szybciej wykonywane. Wzrost kontroli impulsów powoduje równie¿ mniejsze prawdopodobieñstwo pope³nienia b³êdu podczas wykonywania zadania. Same korzy¶ci!

Dlatego te¿ je¶li chcesz nadal efektywnie wykonywaæ zadania wymagaj±ce edycji tekstów, trzymaj fili¿ankê kawy obok komputera po to, by korzystaæ z jej aromatu. A je¶li potrzebujesz dodatkowego pobudzenia przy rozwi±zywaniu Sudoku, otwarte pude³ko pachn±cych czekoladek zdecydowanie za³atwi sprawê!

 

 

Autorzy badania: Bryan Raudenbush, Daniel Felbaum, Justin Schmitt oraz Kristen Koval, z Uniwersytetu Jezuickiego w Wheeling, Wirginia Zachodnia, Stany Zjednoczone.

t³um. Anna Wapa

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL