START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pachnieæ jak... hamburger
ImageSieæ barów szybkiej obs³ugi Burger King promuje perfumy mêskie o zapachu... miêsa.

Zapach  o nazwie Flame (P³omieñ) firma opisuje jako „woñ uwodzenia z odrobin± z nutk± aromatu pieczonego miêsa”.

Perfumy trafi³y do sprzeda¿y w Nowym Jorku w cenie $3.99 (£2.65). Stronê promocyjn± wype³niaj± romantyczne zdjêcia, ¿adne z nich nie przedstawia jednak burgera.

Wed³ug Burger King'a zapach pasuje do relaksuj±cej atmosfery z kominkiem i bit± ¶mietan± w tle.

 

t³um. Anna Pietrzak

¼ród³o: askthewhiffguys.com

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL