START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Nos do wynajêcia - wywiad z Celine Ellena
ImageKreatorka perfum opowiada jak wyw±chaæ zwyciêski zapach.

Celine Ellena, kreatorka perfum z tradycjami rodzinnymi, ma perfumy we krwi. Jako jednej z niewielu kobiet uda³o jej siê z³amaæ mêsk± dominacjê w przemy¶le perfum. Pracuje jako kreatorka w Charabot,  nale¿±cym do najstarszych na ¶wiecie producentów  zapachów maj±cym siedzibê we francuskim Grasse, historycznej stolicy perfumiarstwa. Jest tak¿e g³ówn± kreatork± w The Chief Company, butiku zapachowym w Pary¿u. W tym miesi±cu Ellena opowiada jak to jest zawsze dobrze pachnieæ.

 Jak to siê sta³o, ¿e zosta³a¶ kreatork± perfum?

Mój dziadek by³ kreatorem perfum, mój ojciec i wujek równie¿ wykonuj± ten zawód. Dziadek opowiada³ mi o swojej pracy i nauczy³ w±chaæ kwiaty w ogrodzie. Opowiedzai³ mi wiele o przyrodzie. Zmar³ kiedy mia³am 14 lat i nigdy nie dowiedzia³ siê, ¿e chcia³am pój¶æ w jego ¶lady.

Czy zdoby³a¶ wykszta³cenie w tym kierunku?

Dzi¶ pocz±tkuj±cy kreatorzy musz± studiowaæ chemiê. Ja kreujê zapachy od 14 lat. Ukoñczy³am psychologiê, co bardzo mi pomaga. Zapachy s± niezwykle zmys³owe. Rozmawiaj±c o nich mówimy o czym¶ intymnym i g³êbokim.

Co ciê inspiruje?

Czasami s± to ludzie, których spotykam. Mieszkam w Pary¿u, uwielbiam spacerowaæ po mie¶cie jak turysta, piæ kawê w kawiarnianym ogródku. Przygl±dam siê ludziom, jak ¿yj±, co nosz±, s³ucham o czym rozmawiaj±. Uwielbiam lato, bo kobiety s± wtedy prawie nagie, a mê¿czy¼ni na nie patrz±. Czasem spaceruj±c po mie¶cie zak³adam s³uchawki i s³ucham ciê¿kiego rocka albo muzyki powa¿nej, takiej jak Claude Debussy lub Gabriel Faure.

Jak wygl±da twój zwyczajny dzieñ?

Kreujê zapachy dla ró¿nych klientów. My¶lenie o zapachu jest jak obraz, który mam w g³owie, jest to tylko obraz zapachu. Pisanie formu³y jest jak przeniesienie tego obrazu na papier, jak uk³adanie puzzli. Tego samego dnia mogê stworzyæ zapach kwiatowy, drzewny zapach mêski i co¶ bardzo kobiecego, my¶l±c w tym samym czasie o zapachach szamponów i kosmetyków.
Niektóre z nich s± bardzo proste. Jab³kowy ¿el pod prysznic to jedynie kilka kropli zapachu jab³ka. Czasami jednak potrzebujê czasu, muszê zamkn±æ siê w swojej pracowni i wszystko przemy¶leæ. Nastêpnie mój asystent tworzy dla mnie zapach w laboratorium. Unosz±ca siê tam woñ jest bowiem zbyt silny, bym mog³a tam pracowaæ.

Czy twój nos kiedykolwiek siê mêczy?

Mêczy³ siê, gdy by³am m³odsza. Teraz znam dobry sposób na jego wyczyszczenie. To bardzo proste – wystarczy pow±chaæ w³asn± skórê. To znany zapach, po którym czujê siê dobrze, a mój nos jest czysty.

Czy rozmawiasz ze swoim ojcem o interesach?

Nie mówimy zbyt wiele nad czym pracujemy, ale czêsto rozmawiamy o sztuce tworzenia zapachów – filozofii kreowania perfum. To jednak zabawne. Zauwa¿y³am, ¿e wyobra¿amy sobie zapach tego samego kwiatu, ale robimy to zupe³nie inaczej. Nasze zapachy ró¿ni± siê od siebie.
Ojciec zawsze chcia³, bym by³a niezale¿na, pracowa³a samodzielnie opieraj±c siê na w³asnych spostrze¿eniach i uczuciach. Mówi³, bym zawsze by³a szczera wobec siebie i zapachu. Mawia³ „Je¶li chcesz u¿yæ w perfumach olejku ró¿anego, zrób to, bo jest to potrzebne dla zapachu, a nie dlatego, ¿e lubisz ró¿e.”

Co jest najtrudniejsze w twojej pracy?

W tym biznesie jest du¿a konkurencja, i chodzi o naprawdê du¿e pieni±dze. ¯yjê wiêc pod presj±. Zdarza siê, ¿e gdy tworzê zapach nie potrafiê znale¼æ rozwi±zania, a muszê znale¼æ je w godzinê. Czujê siê wtedy, jakbym zbli¿a³a siê do czarnej dziury, jestem zupe³nie sama. To zabawne, ¿e czasem wystarczy abym posz³a na krótki spacer. Po powrocie czujê siê dobrze i mam rozwi±zanie.

Z jakimi b³êdnymi za³o¿eniami dotycz±cymi swojej pracy spotykasz siê najczê¶ciej?

Ludzie my¶l±, ¿e przeszkadzaj± mi zapachy innych, ¿e muszê ¿yæ jak mnich – z dala od wszystkiego. My¶l±, ¿e nie palê, nie pijê, nie uprawiam seksu – ale robiê to wszystko.

Co w swojej pracy lubisz najbardziej?

¯e jest abstrakcj±. Nie mo¿na uchwyciæ zapachu. Jestem niezale¿na, czujê siê wolna. Kreowanie zapachów daje mi takie poczucie. Tworzysz co¶, co istnieje tylko krótk± chwilê, a potem znika. Uwielbiam to. I to, ¿e za ka¿dym zapachem kryje siê jaka¶ historia.

Ludzie zaczêli tworzyæ zapachy tysi±ce lat temu. Jak my¶lisz, dlaczego odczuwamy potrzebê u¿ywania perfum?

My¶lê, ¿e na pocz±tku tworzyli¶my zapachy, by móc rozmawiaæ z Bogiem. Zapach to tajemnica. Teraz, gdy u¿ywamy perfum, chcemy przes³aæ jak±¶ tajemnicz± wiadomo¶æ. Chcemy, by ludzie nas czuli i s³uchali.

Jak ró¿ni± siê gusta Amerykanów i Francuzów?

Amerykanie s± bardziej romantyczni ni¿ Francuzi. Ci drudzy mocno kochaj±, ale szybko zapominaj±. Amerykanie s± niezwykle romantyczni, je¶li kochaj±, to na ca³e ¿ycie.
Lubi± te¿ romantyczne zapachy kwiatowe. We Francji za¶, czê¶ciej u¿ywa siê zapchów zmys³owych i seksownych. M³odzi u¿ywaj± zapachów bardzo owocowych.

Jaki jest twój ulubiony zapach?

Uwielbiam Bois Des Iles od Chanel. Powsta³  w 1926 roku i zosta³ stworzony przez tego samego kreatora, który stworzy³ Chanel No. 5.  My¶lê, ¿e zawiera w sobie wszystko, co najwa¿niejsze w tworzeniu perfum: u¿ycie materia³ów w takich proporcjach, aby stworzyæ z nich muzykê. To co¶, czego wci±¿ siê uczê.

Jakie rady da³abyæ pocz±tkuj±cym kreatorom?

Musicie mieæ silny i z³y charakter! (¶miech) Inn± wa¿n± rzecz± jest, aby mieæ otwarty umys³. To niekoñcz±ca siê historia. Gdy tworzysz zapach nigdy nie wiesz, jaki bêdzie rezultat. Je¶li my¶lisz, ¿e jeste¶ ju¿ blisko, ¿e wszystko wiesz – jeste¶ skoñczony.

 

t³um. Alicja Ejsmont

 
nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL