START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromaterapia a niemowlê
Image Ju¿ od pierwszych tygodni ¿ycia, mo¿emy zapoznaæ nasze dziecko z fascynuj±cym ¶wiatem zapachów.

Aromaterapia jest jedn± z metod wspomagania leczenia znan± od wielu lat. S³owo to, w dos³ownym przek³adzie znaczy terapia zapachem. Ów zapach ma swoje ¼ród³o w olejkach eterycznych pozyskiwanych z najwy¿szej jako¶ci wyci±gów ro¶linnych.               

 Aromaterapia najczê¶ciej kojarzy nam siê z wdychaniem zapachu unosz±cego siê w powietrzu. Nie jest to jednak jedyna metoda stosowania olejków eterycznych. Poza rozpylaniem ich w pomieszczeniu, mo¿emy równie¿ stosowaæ inhalacje, masa¿e, kompresy, specjalne dodatki do k±pieli czy nawet gotowe kosmetyki zawieraj±ce olejki zapachowe. Terapiê zapachem stosuje siê g³ównie w stosunku do osób doros³ych oraz starszych dzieci, jednak coraz czê¶ciej mo¿emy siê spotkaæ z propozycj± w³±czenia tej metody do wspomagania leczenia niemowl±t.   

Mimo, i¿ nie przeprowadzono badañ dotycz±cych wp³ywu olejków eterycznych na organizm niemowlêcy, firmy kosmetyczne produkuj± coraz wiêcej preparatów maj±cych cechy aromaterapeutyczne, przeznaczonych do codziennej pielêgnacji niemowlêcia. W produktach tych najczê¶ciej znajduj± siê wyci±gi z lawendy, rozmarynu czy eukaliptusa, bowiem dzia³aj± one odpowiednio na problemy z zasypianiem, przeziêbienie i schorzenia uk³adu oddechowego.

Reakcje dzieci na wprowadzenie tego typu terapii mog± byæ ró¿ne. Czê¶ci z nich aromaterapia przypadnie do gustu i bêdzie spe³niaæ swoj± terapeutyczn± rolê, jednak niektóre dzieci mog± reagowaæ na olejki zapachowe p³aczem, rozdra¿nieniem czy niepokojem. W takich wypadkach nale¿y natychmiast zrezygnowaæ z terapii, bowiem maluch mo¿e byæ uczulony na dan± ro¶linê. Pamiêtajmy, ¿e w przypadku tak ma³ych dzieci nie mo¿na samemu wprowadzaæ ¿adnych metod wspomagaj±cych leczenie bez uprzedniego kontaktu z lekarzem – dotyczy to tak¿e leczenia zapachem.

Z w³asnych obserwacji wiem, ¿e dzieci, do których wieczornej k±pieli u¿yty zosta³ kosmetyk z lawend± ³atwiej siê wyciszaj± i szybciej zasypiaj±. Równie¿ w przypadku schorzeñ uk³adu oddechowego delikatny zapach eukaliptusa b±d¼ sosny roznosz±cy siê w powietrzu u³atwia maluszkowi oddychanie, a k±piel z dodatkiem kropli wyci±gu z rozmarynu bardzo dobrze rozgrzewa przeziêbionego niemowlaka.

Nie nale¿y jednak generalizowaæ tej opinii, bowiem jak ju¿ zosta³o powiedziane, ka¿de dziecko na dan± ro¶linê mo¿e reagowaæ inaczej, dlatego zawsze przed rozpoczêciem nowej terapii spotkajmy siê z pediatr± naszego dziecka, zapytajmy jego o zdanie, a gdy uzyskamy zgodê uwa¿nie obserwujmy swojego niemowlaka, aby nauczyæ siê, które zapachy lubi najbardziej, a za którymi nie przepada, a tak¿e aby¶my w razie objawów niepo¿±danych (p³acz, wysypka, zapchany nosek) mogli jak najszybciej zareagowaæ.

Je¶li bêdziemy stosowaæ aromaterapiê rozs±dnie i spokojnie, pomo¿emy dziecku wej¶æ w cudowny ¶wiat zapachów…

 

Monika Cyrta

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL