START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Dobroczynny wp³yw pachn±cych ¶wieczek
ImageStwierdzono, ¿e ¶wiece pachn±ce cynamonem, piernikiem, korzeniami i czekolad±, mog± pomóc zredukowaæ poziom ci¶nienia têtniczego.

Autor ksi±¿ki „Whiff! The Revolution of Scent Communication in the Information Age”, Russell Brumfield  powiedzia³ dziennikowi „The Salt Lake Tribune”, ¿e pachn±ce ¶wieczki rozlu¼niaj± napiêcie w czasie spotkañ rodzinnych, a tak¿e obni¿aj± ci¶nienie krwii, wywo³uj±c mi³e wspomnienia.
Od¶wie¿acze powietrza s± bezpieczn± alternatyw± dla ¶wiec.

- Gdy w rodzinie jest du¿o spiêæ i powodów do sporów”– mówi Brumfield – proponujê wybraæ strategicznie taki zapach, aby kojarzy³ siê z weselszymi wspomnieniami nie tylko ze swojego dzieciñstwa, ale tak¿e i ka¿dego cz³onka rodziny.


Wed³ug eksperta zapachy uniwersalne np. zawieraj±ce nuty cynamonu czy piernika, przypominaj± o radosnych chwilach i zostawiaj± w umy¶le doznania.

Brumfield dodaje, ¿e ludzie dotkniêci alergi± wol± raczej u¿ywaæ od¶wie¿aczy powietrza na bazie p³ynu i w ten sposób wype³niæ dom ¶wi±tecznym aromatem.

Jednocze¶nie twierdzi siê, ¿e ¶wiece zapachowe rzucaj± miêkkie ¶wiat³o i sprawiaj±, ¿e ka¿dy masa¿ bêdzie mia³ powiewa³ luksusem.

Wed³ug Heather Smith z liverpoolconfidential.com pe³ny masa¿ cia³a w blasku zapalonych ¶wiec w salonie Hooka jest jednym z najlepszych sposobów na ucieczkê przed ¶wi±teczn± gor±czk±.

 

t³um. Anna Galas

red. Ewelina Murzicz

¼ród³o: www.candle-news.com

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL