START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromaterapia a zwierzêta
ImageTak jak ma to miejsce w przypadku ludzi, zastosowanie aromaterapii mo¿e mieæ dobroczynny wp³yw na samopoczucie fizyczne i psychiczne zwierz±t domowych.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ludzie i zwierzêta znacz±co siê od siebie ró¿ni±, dlatego mieszanki olejków zapachowych, które s³u¿± cz³owiekowi mog± wywo³aæ zupe³nie inn± reakcje u jego pupila. Niektóre z nich mog± nawet okazaæ siê niebezpieczne. Istotne jest wiêc, by samemu eksperymentowaæ, zachowuj±c przy tym szczególn± ostro¿no¶æ, tak by zwierzakowi nie sta³a siê ¿adna krzywda.

Tolerancja olejków zapachowych mo¿e byæ ró¿na nawet w obrêbie jednego gatunku, wa¿ne jest wiêc by sprawdziæ które z nich mog± przynie¶æ zwierzakowi korzy¶æ, a które mog± mu zaszkodziæ. Problemem jest fakt, ¿e nie przeprowadzono w tej dziedzinie zbyt wielu badañ, dlatego istotne jest odnalezienie sprawdzonych ¼róde³ informacji na ten temat. Warto zasiêgn±æ rady u weterynarza, jak równie¿ u innych zaufanych posiadaczy zwierz±t.

Dwie podstawowe zasady, które nale¿y mieæ na uwadze stosuj±c aromaterapiê u zwierz±t:

  •  Nigdy nie pozwól, by olejki zapachowe dosta³y siê do oczu twojego pupila
  •  Pamiêtaj by zawsze rozrabiaæ olejki przed rozpyleniem ich na zwierzaka b±d¼ przedmioty do niego nale¿±ce.


Aromaterapia to doskona³y sposób, by pomóc zwierzêciu pozbyæ siê pewnych powszechne dolegliwo¶ci. Mo¿na za jej pomoc± zwalczyæ infekcje skóry na uszach, nie¶wie¿y oddech, ró¿nego rodzaju wysypki, a nawet chorobê lokomocyjn±. Poni¿ej przedstawimy kilka olejków zapachowych oraz ich u¿ycie przy zwalczaniu zwierzêcych dolegliwo¶ci.

Rumianek stosuje siê w infekcjach ucha, które wystêpuj± u psów, a tak¿e jako ¶rodek zwalczaj±cy ból. Inne olejki zapachowe mog± okazaæ siê skuteczne w walce z pch³ami i kleszczami. Niektórzy uwa¿aj± wrêcz, ¿e dzia³aj± one lepiej ni¿ ¶rodki znajduj±ce siê w sprzeda¿y, które zawieraj± nierzadko niebezpieczne substancje chemiczne.

Olejki lawendowy, eukaliptusowy, geranium, miêty pieprzowej, cytronelli i mirry s± powszechnie stosowane w opartych na bazie zió³ sprayach i obro¿ach na pch³y. Niezwykle ³atwo zreszt± stworzyæ w³asn± spray przeciw pch³om i kleszczom po prostu mieszaj±c te olejki z wod±. Mieszanina taka powinna zawieraæ ok. 20-30 kropel olejków i 220 ml wody. Przed przygotowaniem jakiejkolwiek mieszaniny warto jednak zapoznaæ siê ze sprawdzon± receptur±.

Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze fakt, i¿ zwierzêta, a zw³aszcza psy i koty, maj± lepszy wêch ni¿ ludzie. Zapach przyjemny dla cz³owieka mo¿e byæ przykry, a nawet szkodliwy dla jego pupila. Je¶li wiêc zauwa¿ysz, ¿e twój kot skomli, kicha, pociera oczy, pociera g³ow± o pod³ogê lub zbyt czêsto siê li¿e, zmniejsz u niego zastosowanie olejków. Je¶li spostrze¿esz u niego reakcjê alergiczn±, zrezygnuj ze stosowania aromaterapii. Zanim zdecydujesz siê zastosowaæ u zwierzaka du¿± dawkê olejków lub ich siln± mieszaninê, przeprowad¼ u niego test alergiczny by przekonaæ siê, jaka bêdzie jego reakcja.

 

t³um. Alicja Ejsmont

¼ród³o: www.aromatherapypoint.com
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL