START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Przez nos do serca
ImageZapomnij o fatalnych zauroczeniach. Zgodnie z now± ksi±¿k± Rachel Herz, eksperta w dziedzinie psychologii zapachu, to w³a¶nie aromat jest kluczow± cech± jak± kieruj± siê kobiety wybieraj±c swojego partnera.

Opieraj±c siê na wieloletnich badaniach, Herz w swojej ksi±¿ce „Woñ po¿±dania: Ukryta si³a zapachów” (ang. „The Scent of Desire: Discovering our enigmatic sense of smell”), analizuje rolê zapachu w przyci±ganiu seksualnym .

Herz wyja¶nia: “Co najmniej od czasów staro¿ytnych Egipcjan uwielbiamy otaczaæ siê zapachami w celu zwiêkszenia naszej atrakcyjno¶ci. Jednak zdania na temat tego, jak istotny jest zapach w relacjach damsko- mêskich, s± ró¿ne w przypadku mê¿czyzn  i kobiet."

 "Pomijaj±c uczucie przyjemno¶ci, jakie daje zapach, dla heteroseksualnych kobiet, w przyci±ganiu seksualnym, jest to najwa¿niejszy czynnik zarówno fizyczny, jak i spo³eczny. I nie chodzi tylko o to, aby unikaæ faceta, który ‘¶mierdzi’, ale raczej o to, aby byæ szczególnie ponêtna dla tego, który  ‘przyjemnie pachnie’. Te specyficzne zapachy, które przyci±gn± dan± kobietê, musz± wspó³graæ z jej w³asnym zapachem, osobistymi i kulturowymi do¶wiadczeniami oraz ze wszystkim, co z tym zwi±zane. Niestety, nie mamy cudownej recepty na stworzenie jedynej i doskona³ej wody koloñskiej dla mê¿czyzny!”

Je¶li chodzi o przyci±ganie seksualne, to wydaje siê, ¿e mê¿czy¼ni mog± dostroiæ siê do zapachowej wiadomo¶ci wydzielanej przez kobiety. Jednak zazwyczaj polegaj± oni bardziej na zmy¶le wzroku ni¿ wêchu.

Herz wyja¶nia dalej: „W badaniach nad atrakcyjno¶ci± kobiet, mê¿czy¼ni umie¶cili zapach kobiety na drugim miejscu w stosunku do tego jak ona wygl±da. Na dalszych pozycjach s± tylko: d¼wiêk kobiecego g³osu i jej skóra w dotyku.”

 

Przez nos do serca (za po¶rednictwem mózgu)

Zwi±zek pomiêdzy naszym zmys³em zapachu a uczuciami, jest zwi±zany z rozwojem mózgu. Oba te procesy s± ze sob± ¶ci¶le powi±zane.

Wêch i emocje s± zakorzenione w tych samych strukturach mózgowych, zwanych uk³adem limbicznym. Uk³ad limbiczny to prastare centrum mózgu, zwane czasami rhinencephalonem, czyli dos³ownie „ wêchomózgowiem.”

„ Pierwotna kora wêchowa by³a jedn± z pierwszych struktur buduj±cych nasz mózg i to w³a¶nie z tej neutralnej tkanki wytworzy³o siê j±dro migda³owate, odpowiedzialne za powstawanie emocji” –  wyja¶nia Herz.

„ Innymi s³owy, zdolno¶æ do odczuwania i wyra¿ania emocji wi±¿e siê  bezpo¶rednio ze zdolno¶ci± naszego mózgu do odbierania i przetwarzania zapachu.”

„ Bez j±dra migda³owatego nie jeste¶my w stanie do¶wiadczaæ jakichkolwiek uczuæ czy te¿ emocji, nie mo¿emy ich wyra¿aæ, a przede wszystkim, nie posiadaliby¶my pamiêci emocjonalnej. Badania obrazowe mózgu pokazuj± nam, ¿e kiedy wyczuwamy zapach, aktywujemy tym samym j±dro migda³owate. Im bardziej emocjonalnie reagujemy na woñ, tym wiêksza jest aktywacja j±dra.”

„ ¯aden inny zmys³ nie ma tak g³êbokich powi±zañ”, mówi Herz.

Nasuwa siê wiêc pytanie: czy w takim razie, nie maj±c zmys³u powonienia, mogliby¶my odczuwaæ emocje i po¿±danie?

Wyw±chamie potencjalnego partnera

Herz stwierdza ponadto: „ Je¶li chodzi o przyci±ganie seksualne, to chemia naszego cia³a ma tu ogromne znaczenie, a nasze nosy g³o¶no i dobitnie przemawiaj± do naszych dusz. W ostateczno¶ci ka¿dy z nas, a w szczególno¶ci kobiety, podejmuj±c najwa¿niejsze decyzje swojego ¿ycia, polegaj±  na w³asnych nosach. Zw³aszcza wtedy, kiedy decydujemy siê z kim chcemy sp³odziæ nasze dzieci.”

„Kiedy okre¶lasz kochanka jako „dobrego” lub „z³ego” to wydaje Ci siê, ¿e to intuicja, tymczasem to rzeczywisto¶æ i Twój nos dobrze o tym wie. Jest co¶ niezwykle wa¿nego i biologicznie sensownego w tym, ¿e kobieta uznaje zapach mê¿czyzny za „rozkoszny” lub „odstrêczaj±cy”. To, jaki konkretnie mê¿czyzna bêdzie odpowiedni dla kobiety, zale¿y w znacznym stopniu od zgodno¶ci pomiêdzy jego i jej systemem odporno¶ciowym. Zale¿no¶æ ta jest wyra¿ana równie¿ poprzez unikalny zapach mêskiego cia³a."

„Kobiety s± równie¿ bardzo podatne na nienaturalne zapachy, takie jak np. perfumy. Ka¿dy mê¿czyzna mo¿e zatem ukryæ naturalny zapach swojego cia³a przy u¿yciu perfum lub wody koloñskiej, wabi±c w ten sposób do siebie kobietê biologicznie najbardziej zbli¿on± do niego.”

Ponadto, na Twoje poczucie wêchu oraz wybór partnera maj± wp³yw: okres menstruacyjny oraz przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych.

„Jest takie badanie, które pokazuje, ¿e kiedy nie bierzemy tabletek, to lepiej wybieramy partnera biologicznie najbardziej zgodnego z naszymi genami”, twierdzi Herz.

„Zmys³ wêchu u kobiet jest lepszy ni¿ u mê¿czyzn, ale tylko w ci±gu kilku dni p³odnych kobiety. W ci±gu pozosta³ych dni, zdolno¶æ do wyczuwania zapachów jest taka sama jak u facetów, a nawet pogarsza siê w czasie menstruacji.”

„To nie przypadek, ¿e najwiêksza aktywno¶æ wêchowa u kobiet pokrywa siê z tymi kilkoma dniami najwiêkszej p³odno¶ci. Dla nich najwa¿niejsze jest to, aby w³a¶nie w tym czasie wyczuæ najlepszego biologicznie partnera.”

Czy wiesz, ¿e …?

  •  Kamasutra- indyjski podrêcznik o technikach seksualnych z V wieku, jest napisany przez mê¿czyznê, wychwala i docenia zapach kobiety, G³osi równie¿ tezê, ¿e piêkno kobiety jest determinowane przez to jak ona pachnie, a nie jak wygl±da.

  • Wiele kultur dostrzega szczególna wiê¼ pomiêdzy zapachem, uczuciem a seksualno¶ci±. W Indiach s³owo okre¶laj±ce  "poca³unek” oznacza równie¿ „zapach”, a Inuici (grupa ludów eskimoskich/ przyp. t³um.) chêtniej wyra¿aj± uczucia pocieraj±c siê nosami, ni¿ ca³uj±c w usta.

 

Luisa Volpato

t³um. Monika Wojta¶ (red. Ewelina Murzicz)

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL