START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach ³agodzi konflikty rodzinne
Image Odowiednio dobrane zapachy wype³niaj±c wnêtrza naszch domów, ³agodz± konflikty, poprawiaj± samopoczucie domowników i tworz± przyjemn±, rodzinn± atmosferê

 

Naj³atwiejszym sposobem na stworzenie ¶wi±tecznej atmosfery w twoim domu nie jest ¶ciêcie drzewka, czy wypolerowanie pod³ogi w holu; jest nim pozwolenie zapachom na uwiecznienie tej sceny w Twojej pamiêci.
Dekoracje pachn±ce wanili±, cynamonem, czy sosn±, pobudzaj± nostalgiê, rozbudzaj± w ka¿dym wspomnienie ciep³a i komfortu.
Zapachy mog± te¿ wp³ywaæ na humor i to szybciej ni¿ odbierane bod¼ce wzrokowe, czy dotyk, poniewa¿ to aromaty stymuluj± p³aty limbiczne mózgu, podstawowe sfery odpowiedzialne za emocjonalne odpowiedzi na zdarzenia takie jak po¿ary, zatrucia, czy bycie ¶ciganym.
„Nic nie wp³ywa na nasze umys³y tak szybko i silnie, jak zapachy” twierdzi Mark Crames z biblioteki zapachowej Demeter Fragances w Nowym Jorku „ To dlatego zapach ¶wie¿o ¶ciêtego drzewka bo¿onarodzeniowego jest wa¿niejszy od samej choinki”.

Wed³ug raportu Packaeged Facts, rodziny w szale poszukiwañ aromatu swego domu, w 2007 roku zbombardowa³y rynek kwot± 5,1 bilionów dolarów. Produkty, od ¶wieczek i sprejów, do wtyczek zapachowych, zaczê³y nasycaæ market.

Aromatyczne produkty do domu takie jak ¶wieczki i mieszanki zió³, d³ugi czas by³y popularne, jako niedrogie prezenty ¶wi±teczne. To, w jaki sposób te upominki potrafi³y podnie¶æ na duchu obdarowywanych, uczyni³o je nawet bardziej warto¶ciowymi w czasach ekonomicznego kryzysu, mówi± specjali¶ci od marketingu i przemys³u.

„Sprzedawcy zdaj± sobie sprawê z roli, jak± odgrywaj± zapachy w procesie kupowania” zapewnia Crames. W przeci±gu ostatniego pó³ roku ju¿ kilka firm zg³osi³o siê do Demeter z zapytaniem o utworzenie specjalnego zapachu, który uczyni wydawanie pieniêdzy przyjemniejszym i obudzi w klientach na nowo chêæ zakupów.
„Trudne warunki ekonomiczne przyspieszy³y promocjê aromatów” mówi Carmen, dla którego podstawowe zapachy tegorocznego sezonu zawieraj± nuty choinki, ajerkoniaku, ciasta owocowego i gor±cego grogu „Kiedy nastaj± ciê¿kie czasy, ludzie poszukuj± skrajno¶ci chc±c odró¿niæ je od problemów dnia codziennego. Pragn± znale¼æ sposób posiadania emocji tu i teraz, wiedz±c jednocze¶nie, ¿e pewne zapachy mog± wywo³ywaæ uczucie szczê¶cia”.

„Zapachy mog± byæ równie¿ pomocne w odbudowywaniu relacji domowników i wyj¶æ naprzeciw ¶wi±tecznym stresom” mówi Russell Brumfield, autor ksi±¿ki Pt. „Whiff! The Revolution of Scent Communication in the Information Age". Niektóre aromaty potrafi± stopniowaæ napiêcia rodzinne, mog± te¿ obni¿yæ ci¶nienie krwi. Pozostawiaj± one wra¿enia w naszych umys³ach nazywane „zapachowymi tatua¿ami”. Je¶li mi³o zapamiêta³e¶ czasy, które spêdzi³e¶ z mam± w kuchni, gdy ta piek³a dyniowe ciasteczka, zapach z t± sytuacj± powi±zany, mo¿e o¿ywiæ wspomnienie i stworzyæ na nowo uczucie b³ogo¶ci. Zapachy uniwersalne takie jak wanilia, cynamon, imbir, sosna, czy czekolada, pomagaj± kontrolowaæ humor i atmosferê otoczenia – twierdzi Brumfield, który ³±czy zapach popcornu ze szczê¶liwym wspomnieniem ¶wi±t. Jego rodzina zwyk³a wieszaæ ten przysmak na choince.  Nie lubi on za to woni ajerkoniaku, przypomina mu o krewnym, który na rodzinne spotkania zawsze przychodzi³ pijany.


„Gdy miêdzy cz³onkami rodziny jest wiele napiêæ i nieporozumieñ, sugeruje siê obraæ strategiê zapachów, która ³±czy³aby mi³e wspomnienia nie tylko z Twojego dzieciñstwa, ale tak¿e te z najm³odszych lat pozosta³ych domowników” – o¶wiadcza Brumfield. Przy zakupie towarów radzi jednak przywi±zanie do produktów zrobionych z olejków eterycznych i unikanie tych bazuj±cych na ¿elach.  Ich Aromat szybko ulatnia siê, gdy¿ zawieraj± zbyt du¿o zwi±zków chemicznych. Na przyk³ad alergicy s± mniej podatni na negatywne dzia³anie bazuj±cych na p³ynach, grup zapachowych, takich jak stroiki.
Powrót do korzeni
Stwórz domowe prezenty rodem z kuchni babci w twoim w³asnym domu, u¿ywaj±c receptur ze starych ksi±g kucharskich oraz wykorzystuj±c czyst± wanilie, sk³adnik o bardzo ró¿norodnym zastosowaniu. Ulubiony przepis z gabloty The Nielsen-Massey Vanilas to ten z jego w³asnej kolekcji.  Jest tak dobry, jak te od ¶wiatowej s³awy szefów kuchni. Na realizacjê pomys³u potrzeba: oleju i syropu waniliowego, karmelowo-waniliowych chrupi±cych p³atków ¶niadaniowych oraz jagodowo-waniliowej granoli.

Kulki do k±pieli

U¿ywaj±c Twojego ulubionego ¶wi±tecznego olejku zapachowego stwórz kulki k±pielowe z ehow.com. Wype³nij nimi butelkê, w³ó¿ ten ekonomiczny luksus do wanny i zaznaj boskiej k±pieli twojego ¿ycia! Wiêcej mydlanych pomys³ów na soapazon.com

Sk³adniki:

P³atki sztucznego ¶niegu
Barwniki lub olejki koloryzuj±ce
Olejki eteryczne
Miód, owsianka, skórka pomarañczy lub cytryny,
Papierowe foremki do ciastek

Wskazówki:

Krok 1: U¿yj wody by rozpu¶ciæ kawa³ki myd³a do konsystencji ubitego ciasta. Prze³ó¿ miksturê do kilku naczyñ. Dodaj ro¿nych olejków, barwi±c i dorzucaj sk³adniki takie jak p³atki owsiane, miód, skorki pomarañczy i cytryny, czy p³atki Rozy(do ka¿dego naczynia w³ó¿ inne). Mo¿esz dowolnie mieszaæ olejki, kolory i dodatki. Eksperymentuj i znajd¼ swój w³asny super zapach.

Krok 2: W naczyniach ukszta³tuj du¿e pe³ne ³y¿ki myd³a. Umie¶æ naczynia na tacach i poczekaj kilka dni az konsystencja stwardnieje. Umie¶æ gotowe kulki w papierowych foremkach i nastêpnie, owiniête w celofan, obwi±¿ wst±¿k± albo umie¶æ w dekoracyjnej butelce.

Krok 3
Do³ó¿ do kuleczek mleczko do k±pieli albo p³yñ do robienia wielkich baniek mydlanych. Wszystkie te trzy rzeczy razem, u³o¿one w koszu prezentowym, zapakowane w celofan i obwi±zane wst±¿k± z piêkn± kokarda, stworz± wy¶mienity, w³asnorêcznie zrobiony prezent.

 

t³um. Natalia Makselon

¼ród³o: http://en.newspeg.com/Setting-the-scene-with-scents-20949093.html

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL