START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Feromony - nasz seksualny podpis
Image Badania naukowe sugeruj±, ¿e gdy mowa o oddzia³ywaniu spo³ecznym, ludzie, podobnie jak zwierzêta, prowadzeni s± przez swoje nosy...

 

Jedna z firm ju¿ teraz sprzedaje spreje oraz chusteczki feromonowe.

Badania naukowe sugeruj±, ¿e gdy mowa o oddzia³ywaniu spo³ecznym, ludzie, podobnie jak zwierzêta, prowadzeni s± przez swoje nosy.

Wyniki badania opisane jako „prze³omowe” w czasopi¶mie naukowym Nature pokazuj±, ¿e ludzie zarówno wytwarzaj±, jak i reaguj± na feromony – pod¶wiadome informacje zapachowe powszechnie stosowane przez zwierzêta po to, by zwabiæ partnera, znaczyæ terytorium oraz rozpoznawaæ siebie nawzajem.

Wed³ug naukowców z Uniwersytetu w Chicago, naturalne substancje chemiczne wp³ywaj± na kobiece narz±dy rozrodcze. Martha McClintock wraz z  Kathleen Stern odkry³y, ¿e kobiety bêd±ce ze sob± w bliskim s±siedztwie mia³y sk³onno¶æ do synchronizacji cykli owulacyjnych, gdy wyczuwa³y wzajemnie swoje feromony.

“Ludzie maj± mo¿liwo¶æ komunikowania siê za pomoc± feromonów, albo poprzez u¿ywanie niezidentyfikowanej czê¶ci g³ównego systemu wêchowego, albo byæ mo¿e za pomoc± szóstego zmys³u.” mówi Martha McClintock.

Wyniki badania mog± mieæ du¿y wp³yw na mo¿liwo¶æ kontrolowania naturalnych urodzeñ za pomoc± feromonów oraz podej¶cie do sprawy p³odno¶ci.

Jednak pogl±d, ¿e zapachy oddzia³uj± na zachowanie, nie jest tak naprawdê nowy.

Naukowcy ju¿ przez jaki¶ czas przyznawali, ¿e feromony, czyli wydzielane przez cia³o zwi±zki chemiczne, graj± rolê w spo³ecznym oraz seksualnym zachowaniu zwierz±t.  

Nowy dowód zdaje siê wykazywaæ, ¿e feromony wp³ywaj± na ludzi w podobny sposób – tym samym prowadz±c naukowców o krok bli¿ej do odkrycia tajemnic poci±gu seksualnego.

Czy u¿ywamy nie tego zapachu?


Dlaczego u¿ywamy ³adnych perfum?
Je¶li badanie wykazuje, ¿e takie same substancje chemiczne s± obecne w ka¿dym cz³owieku, to dlaczego wydajemy tak du¿o pieniêdzy na drogie perfumy?

Byæ mo¿e nie powinni¶my siê koncentrowaæ na sztucznych zapachach, w zamian pozwalaj±c tym naturalnym prowadziæ nas do idealnego partnera.

Przekonana co do tej teorii firma Kiotech zaczê³a promowanie sprejów i chusteczek, które uwydatniaj± feromony wydzielane przez danego cz³owieka.

Dyrektor generalny firmy, Rob Page, stwierdzi³: “Feromony s± naszym indywidualnym podpisem seksualnym. S± zapachem, który wszyscy wydzielamy wraz z naturalnym zapachem oraz potem”.  

“Kto¶ mo¿e dobrze wygl±daæ i dobrze brzmieæ, ale gdy siê zbli¿ysz, pomy¶lisz: “O, nie.”, albo “O, tak!”, poniewa¿ wykry³e¶ wydzielane przez niego feromony.”

Mairead Kelly, kontroler zapachu dla sporej sieci aptek Superdrug, jest odmiennego zdania: “Ka¿dy lubi czuæ siê indywidualnie poprzez stosowanie innych perfum”.

Niestety, najnowsze badanie tak naprawdê omawia tylko odpowied¼ kobiet na kobiece feromony.  

Tak usilnie poszukiwane wyja¶nienie wp³ywu feromonów na poci±g seksualny pozostaje nadal tak zagadkowe, jak by³o do tej pory.
T³um.: Anna Wapa
 
¼ród³o: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/64768.stm
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL